اثر تاریخ نشاکاری بر صفات کمی و کیفی توتون گرمخانه‌ای رقم K326

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه زراعت و اصلاح نباتات، قائمشهر، ایران

3 کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده

      این آزمایش به صورت طرح بلوک‌های کامل
تصادفی با هفت تیمار زمان نشاکاری 15 و 25 فروردین، 4، ‌14 و24 اردیبهشت، 3 و13
خرداد ماه در چهار تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش درسال زراعی 1388
اجرا شد. نتایج نشان داد، تاریخ نشاکاری بر همه صفات مورد بررسی به‌ جز تعداد برگ،
درصد‌ قند و نیکوتین اثر معنی‌داری داشت. تعداد روز از نشاکاری تا گلدهی برای 15
فروردین(3/90روز) کمترین بود. بیشترین وزن خشک برگ‌ها برای تاریخ نشاکاری 14
اردیبهشت (3824کیلوگرم در
هکتار) حاصل گردید که نسبت به کمترین عملکرد خشک برگ‌ها (13خرداد) حدود 36% افزایش
داشت. حداکثر و حداقل قیمت یک کیلوگرم توتون به ترتیب برای تاریخ نشاکاری 15
فروردین و13 خرداد با اختلاف 1760 ریال به دست آمد. بیشترین طول و عرض برگ در
تاریخ 14‌ اردیبهشت حاصل گردید. حداکثر درصد نیتروژن برگ(3/2 %) برای تاریخ 13
خرداد بود که به نسبت 2/39 % بیشتر از 25 فروردین(4/1 %) شد و همچنین حداکثر درصد
پتاسیم(25/2 %) برای تاریخ نشاکاری 13 خرداد بود که 7/41 % بیشتر از 4
اردیبهشت(کمترین درصد پتاسیم) حاصل گردید. عملکرد خشک برگ‌ها همبستگی مثبت و معنی‌داری
با تعداد برگ، ارتفاع بوته و درآمد ناخالص داشت.

کلیدواژه‌ها


اصل مقاله به زودی قابل دسترسی است

1- خواجه‌پور،م.ر. 1376. اصول ومبانی زراعت، انتشارات دانشگاه اصفهان.

2- رادفر، د. 1360. روش‌های تجزیه مواد مختلف در توتون، شرکت دخانیات ایران.

3- سازگار، پ. 1370. شیمی عمومی توتون-شرکت دخانیات ایران.

4-شریعتمداری، ح. 1376. تعیین بهترین و مناسب‌ترین کود شیمیایی و فاصله کشت نشاء برای توتون ویرجینیا، پژوهشنامه 1353، مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش.

5- کردجزی، ه. 1368. زراعت توتون سیگارت و تنباکو در ایران، ص15-2

6- Anon, 2001. The determination of site specific and effective sowing and transplanting dates for Burley tobacco by utilizing crop weather models, Annual Report, P.63-67.

7- Corut, W.A., Hendel, J.G. and Pocs, R. 1993. Influence of transplanting and harvesting date on the agronomic and chemical characteristics of flue-cured tobacco, Tob , Sci, 37:59-64

8- Gondwe, W. K. 1996. Effect of the genotype and time of transplanting on the yield and quality of cured oriental tobacco leaf, Spes.Coresta, p.146.

9- Hawak, S. N., Collins, W. K. and Kittrell, B. U. 1976. Effects of transplanting datnitrogen rate and rate of harvest on extending the harvest of flue-cured tobacco ,Tob Sci 19:54-60.

10- Hayee, M. A. 1981. Yield and quality response of "hukka" tobacco to different potash levels and dates of  transplanting. Tob sci.38:100-105.

11- Kim, C. W., Koo, H. S. and Lee, Y. D. 1981. Variation of some growth characteristics under different transplanting dates in aromatic tobaccos, Tob. Res,3:75-82.

12- Kim, Y. K. and Hong, J. S. 1984. Effect of different transplanting times on yield, and polyphenol composition and content in burley tobacco, Tob Sci,6:13-18.

13- Liude, Y. U. 2007. Effects of transplanting timing on yield quality andphotosynthesis characteristics in flue- cured tobacco. Tob sci.11:131-136

14- Miner, G. S. 1987. The effects of seedling age and transplanting date on yield and quality of flue-cured tobacco and on harvest extension.Top sci, 6:118-119.

15- Muntahali, F.C. and Muntahali, G. K. 2001. Validation of the rainfall prediction model for sowing and transplanting dates of burley tobacco in Malawi, Agronomic effects. Tabac For sch. 6

16- Nakajima, T. and Kudo, H. 1996. Relationship between cropping season and weather condition in burley tobacco production, tob sci,19:99-109.

:148-154.