اثر فاصله بین ردیف، تراکم و الگوی کاشت ذرت سیلویی KSC704 درکشت تأخیری تابستانه بعد از برداشت برنج

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده

     به منظور بررسی اثرات فواصل بین ردیف، تراکم و الگوی کاشت بر عملکرد سیلویی K.Sc704 با کشت تاخیری تابستانه بعد از برداشت برنج در سال زراعی 1387 در مرکز تحقیقات قراخیل شهرستان قائم شهر اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل فواصل 65، 75 و85 سانتی متر بین ردیف، دو الگوی کاشت تک ردیفه خطی و دو ردیفه زیگزاگی و دو سطح تراکم کاشت 70 و80 هزار گیاه در هکتار بود. نتایج نشان داد فواصل بین ردیف تنها بر عملکرد علوفه تر مؤثر بود. قطر بلال و وزن خشک تک گیاه در تراکم 70  هزار گیاه در هکتار بیشتر بود. قطر ساقه و عملکرد علوفه تر در واحد سطح با کشت دو ردیفه زیگزاگی بیشتر از کشت تک ردیفه خطی بود. بیشترین نسبت وزن تر بلال به کل و کمترین نسبت وزن تر ساقه به کل تحت تراکم 70 هزار گیاه در هکتار با الگوی کشت دو ردیفه زیگزاگی بدست آمد. بلندترین طول بلال برای فاصله 65 سانتی متر بین ردیف و با کشت دو ردیفه زیگزاگی حاصل شد. حداکثر عملکرد علوفه تر تحت اثرات متقابل سه گانه برای فاصله 65 سانتی متر بین ردیف با تراکم 80 هزار گیاه در هکتار در کشت دو ردیفه زیگزاگی بدست آمد که برابر 58463 کیلوگرم در هکتار بود، اما وزن خشک تک گیاه تحت فاصله 85 سانتی متر بین ردیف با 70 هزار گیاه در هکتار و کشت تک ردیفه خطی حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


1-انتظاری، س.1372. بررسی اثرات تراکم های مختلف بر روی سه رقم ذرت علوفه ای ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

2- تاجبخش، م. 1375. ذرت(زراعت و اصلاح_آفات و بیماریهای آن).انتشارات احرار تبریز.چاپ اول.صفحه 1-14.

3- جباری، ف.1379. بررسی تاثیر حذف پاجوش و تراکم در دو رقم ذرت(ذرت شیرین و آجیلی).پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،دانشکده کشاورزی کرج 111 صفحه.

4- چوگان، ر. 1375. بررسی و مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام هیبرید سیلویی; نشریه تحقیقات کشاورزی نهال و بذر. جلد 12. شماره 2. صفحه 36-4.

5- حمیدی، آ.، خدابنده، ن. و دباغ محمدی نسب، ع. 1379. بررسی تاثیر تراکمهای بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی ویژگیهای ظاهری دو هیبرید ذرت.مجله علوم کشاورزی ایران،جلد 31،شماره 3. صفحه  579-567.

6- خدابنده، ن.1374. زراعت غلات،چاپ چهارم.انتشارات دانشگاه تهران.

7- دماوندی، ع. و لطیفی، ن. 1378. بررسی اثر فاصله ردیفهای کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دو رقم ذرت دانه.علوم کشاورزی و منابع طبیعی.سال ششم،شماره چهارم.صفحه32-25.

8- زعفریان، ف.1380. تاثیر تراکم بوته،آرایش کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی عملکرد در ذرت سینگل کراس 704.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده کشاورزی 186 صفحه.

9- شریف زاده، ف.1370. اثر تراکم بوته بر رشد عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای ذرت .پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان ،90 صفحه.

10- شکاری، ف.1377. بررسی اثرات تراکم کاشت بر روی کیفیت و کمیت ذرت سیلویی 604 در تاریخ کاشت های مختلف.چکیده مقالات پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران ،کرج،13-9 شهریور.صفحه 430.

11- فریور، ا. ر. 1376. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره ، در منطقه ملاثانی خوزستان.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 128 صفحه.

12- محمدی، ع.1377. بررسی اثر تراکم و فواصل خطوط کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و عملکرد ذرت 704.چکیده مقالات پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران،کرج،13-9 شهریور.صفحه 436.

13- مظاهری ، د.، عسکری راد، م. و بانکه ساز، ا. 1381. بررسی اثر تراکم بوته و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، مجله پژوهش و سازندگی شماره 54، صفحه 48-46.

14- مودب شبستری، م. و مجتهدی، م. 1369. فیزیولوژی گیاهان زراعی –انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. چاپ اول، 431 صفحه.

15- مین باشی معینی، م. 1374. اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت ذرت علوفه ای.پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت ، دانشکده کشاورزی دانگاه صنعتی اصفهان ،97 صفحه.

16- Ayub, M., Tanveer, A., Nadeer, M.A. and Tayyub, M. 2003. Fodder yield and quality of sorghum as influence by different tillage method and seed rates. Pakistan Journal of Agronomy

.2(3):179-184.-20

17- Back, J. H. and Less, J. 1990. Effect of plant population on the number and weight of ear and gross in come in sweet corn .Korean Journal of Crop Sci 32: (2) 117-121.

18- Benvenuti, A. and Belloni, P. 1990. Plant growth and dry matter yield in maize in relation to

cultivar and density. Agricultural mediterrania 120:428-429.

19- Buren, L. L., Mock, J. J. and Anderson, T. C. 1994. Morphological and physiological triats in

maize associated with toleranse to high plant density. Crop Sci.84:426-49.22-

20- Caravetta, C., Cherney, J. and Johnson, H. 1990. Whithin row spacing in fuences on diver sorghum genotypes.I. Morphology. Agron. J. 82,2,206-210.

21- Coluille, W. L. 1996. Plant population and Row spacing. PP.55-62 in Rep.21 hybrid Corn Ind. Res. Chicago I.L. 14-15 . Washington D.C.

22- Cox, W. J. 1996. Whole plant physiological and yield respones of maize to plant density. Agronomy Journal. 88:489-496.

23- Cox, W.J. 1997. Corn silage and grain yield response to plant densities. Journal Production Agriculture 70:405-410.

24- Curran, B. and Posch, J. 2000. Agronomic management of silage for yield and quality:silage

cutting height. Crop in sights vol:10(2). pioneer Hi-bred International .INC.

25- Divis, J. 1992. Production and quality of silage maize produced outside the maize production region. Acta cientifica. 1992.no39-109 pp.

26- Durieux, R. P., Kamkprath, E. J. and Moll, R. H. 1993. Yield contribution of apical and subapical area in prolific and nonprolific corn.Agron.J.85:606-610.

27-Early, E. B., Miller, R. J., Reichert, G. L., Hagemanand, R. M. and Seif, R. D. 2008.  Effect of shade on maize production under field condition. Crop Sci.6:1-6

28- Gardner, F. P. and Tietio-kagho, F. 1998. Responses of maize to plant population density.I.canopy development,Light relationships and vegetive growth. Agron J. 80:930-935.

29- Hashemi-Dezfouli, A. and Herbert, S.  J. 1992. Intensifying plant density response of corn with

artificial shade.Agron J. 84:547-551.

30- Olson, R. A. and Sander, D.  H. 1988. Corn production. PP.639-686.In: G.F. Sprague and

J.W.Dudley(eds.). Corn and corn improvement. American society of Agronomy Inc. Madision,

Wisconsin.USA.

31- Ottman, M. Y.  and Welch,  L. F. 2004. Planting pattern and radition interception plant nutrient

concenteration and yield in corn. Agron J. 81(2):167-174.

32- Porter, P. M. and Hicks, D. R. 1997. Corn response to row width and plant population in the northern

corn belt.journal of production Agriculture 10:239-244.

33- Rossman, E. C. and Cooke, R. L. 1998. Soil prepration data. rate and pattern of planting. PP.53-101 In:Pierre et al;Advances in corn production .principles and proctices, Lowa univ. press.

34- Sprague, C. F. and Dudley, J. W. 1999. Corn and aorn Improvement.The American society of

Agronomy, third edition, Medison, Wisconsin. U.S.A.PP 774.

35- Stickler, F. C. 1984. Row width and plant population studies with corn.Agron Journal. 56:483-441.

36-Tietio-Kagho, F. and Gardner, F. P. 1998. Responses of maize to plant population density .I.canopy development light relation ships and vegetative growth. Agron. J. 80:930-945.