مطالعه روابط رگرسیونی میان تاثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کرچک (Ricinus communis)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه کشاورزی، دامغان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان ، گروه کشاورزی، دامغان ، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، گروه کشاورزی، ساری، ایران.

چکیده

    به منظور مطالعه روابط رگرسیونی میان تاثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کرچک آزمایشی در سال زراعی90-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. در این بررسی تیمار دور آبیاری 5، 10 و 15 روز یکبار عامل اصلی بروز تغییرات رشد و عملکرد کرچک بود. نتایج حاصل از اندازه گیری صفات مورد بررسی نشان داد  درصد روغن دانه در دور آبیاری 15 روز و درصد پروتئین دانه بیشترین مقدار خود را را صورت آبیاری با دور 10 روز و سایر صفات با طولانی شدن فاصله آبیاری به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. بررسی روابط همبستگی میان صفات گیاهی کرچک تحت تاثیر دور آبیاری نشان داد روند تغییرات صفات مورد بررسی به صورت خطی بود و در به جز در مورد در روغن و پروتئین که همبستگی مثبتی را با افزایش دور آبیاری نشان دادند برای سایر صفات همبستگی منفی بود. بیشترین همبستگی مربوط به صفت عملکرد دانه با شاخص برداشت مثبت و در سطح احتمال1%  معنی دار و همبستگی عملکرد دانه با درصد روغن در احتمال 5% معنی دار و منفی و  با درصد پروتئین در احتمال 1% معنی دار و منفی بود. 

کلیدواژه‌ها


1- رضوانی مقدم، پ.، نباتی، ج.، نوروزپور، ق. و محمدآبادی، ع.ا. 1383. بررسی خصوصیات مورفولوژیک،‌ عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری، مجله پژوهش های زراعی ایران12-1:(1)2 .

2- رضوانیمقدم، پ.،برومند، ر.، زینت محمدآبادی، ع. ا. و شریف، ع. 1387. اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک، مجله پژوهش های زراعی ایران، جلد 6، شماره2 .

3- ناصری، ف. 1375.دانه های روغنی ، ترجمه، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

4- موسوی فر، ا.، علیبهدانی، م.،جامیالاحمدی، م.  وسعیدحسینیبجد، م. 1388. اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره نشریه بوم شناسی کشاورزی جلد 1، شماره 1، ص.51.

5- Barradas,V. L., Jones, H. G. and Clark, J. A. 1994. Stomatal responses to changing irradiance in Phaseolus vulgaris L. J. Exp. Bot. 45: 931–936.

6- Berenguer, M. J. and Faci, J. M. 2001. Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) yield compensation processes under different plant densities and variable water supply. Eur. J.  Agron. 15: x3–55.      

7- Brigham, R. D. and Spears, B. R. 1960. Castorbeans in Texas. Agric. Exp. Sta. B-954. 12pp.

8- Cabuslay, G. S., Ito, O. and Alejar, A. A. 2002. Physiological evaluation of responses of rice (Oriza sativa L.) to water deficit. Plant. Sci. 163, 815-827.

9- Champolivier, L. and Merrien, A. 1996. Effects of water stress applied at different growth stages to Brassica napus L.var. oleifera on yield, yield components and seed quality. Eur. J Agron. 5: 153-160..

10- Duysen, M. E. and Freeman, T. P. 1974. Effects of moderate water deficits on wheat seedling growth and plastid pigment development. Plant. Physiol. 31, 262. 266.

11- Franc, M. G. C., Thi, A. T. P., Pimentel, C., P. Rossiello, R. O., fodil, Y. Z. and Laffray, D. 2006. differences in growth and water relations among Phaseolus volgaris cultivars in response to induced drought strerss. Env. Exp. Bxt. 43:227–237.

12- Jazaeri Nushabadi, M. R. and Rezaei, A. M.  2007. Evaluation of relations between parameters in oat cultivars in water stress and non- stress conditions. Sci. and Met. Agri. and Nat. Sou. 11(1), 265-278. (In Persian with English summary).

13- Kanga, S., Shib, W. and Zhangc, J. 2000. An improved water-use efficiency for maize grown under regulated deficit irrigation. Field Crops Res. 67: 207-214.

14- Kittock, D. L., Williams, J. H. and Hanway, D. G. 1967. Castor bean yield xnd quality as influenced by irrigation schedules and fertilization rates. Agron. J. 59: 463-467.

15- Koutroubas, S. D., Papakosta, D.K. and Doitsinis, A. 1999. Adaptation and yielding ability of castor plant (Ricinus communis L.) genotypes in a Mediterranean climate. Eur. J. Agron. 11:227–237.

16- Koutooubas, S. D., Papakosta, D. K. and Doitsinis, A. 2000. Water requirements forcastor oil crop (Ricinus communis L.) in a Mediterranean climate. J. Agron. Crop Sci. 184: 33-41.

17- Laureti, D. and Marras, G. 1995. Irrigation of castor (Ricinus communis L.) in Italy. Eur. J. Agron. 4: 229-235.  

18- Laureti, D., Fedeli, A. M., Scarpa, G. M. and Marras, G. F. 1998. Performance of castor (Ricinus communis L.) cultivars in Italy. Indust. Crops and Prod. J.7: 91-93.

19- Sepaskhah, A. R. and  Ilampour, S. 1996. Relationships between yield, crop water stress. index (CWSI) and transpiration of cowpea (Vigna sinesis L). Axron. Agric. Environ. 16: 269-269.