تأثیر مدیریت زمان بر عملکرد محصول کلزا از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان قزوین

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده

     این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه که پایایی مقیاس اصلی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر 86/0 به دست آمده که نشان دهندۀ پایایی قابل قبولی بود. جامعۀ آماری این تحقیق شامل 72 نفر کارشناس بخش زراعت جهاد کشاورزی بوده که به دلیل محدود بودن حجم نمونه از روش سرشماری استفاده گردیده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میزان تأثیر مدیریت زمان محصول کلزا با متغیرهای سن، سابقه کار، وضعیت استخدام و میزان تحصیلات کارشناسان رابطه معنی داری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد که بین مدیریت زمان محصول کلزا با متغیرهای عوامل آموزشی- ترویجی، عوامل اقتصادی و عوامل فنی رابطه معنی داری وجود داشت. نتایج حاصل بیانگر رابطه معنی داری بین عملکرد محصول کلزا با عوامل آموزشی- ترویجی، عوامل اقتصادی، زمان آماده سازی زمین، زمان کاشت، زمان عملیات داشت و زمان برداشت بود. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که چهار متغیر زمان کاشت، زمان برداشت، زمان آماده سازی زمین و زمان عملیات داشت به عنوان متغیرهای پیش بینی کنندۀ متغیر وابسته در مجموع 42 درصد تغییرات عملکرد محصول کلزا را پیش بینی نمودند.

کلیدواژه‌ها


1- آلیاری، ه. و شکاری، ف. 1380. دانه های روغنی (زراعت و فیزیولوژی). انتشارات عمیدی. تبریز.

2- احمدی، م. ر.1380. ویژگی های بوتانیکی و پاره ای از مسائل اساسی کشت گیاه روغنی کلزا. زیتون. شمارۀ 141.

3- افشارمنش، غ.1381. بررسی اثرات کاشت بر روی ارقام کلزا در منطقۀ جیرفت. چکیدۀ مقالات هفتمین کنگرۀ زراعت و اصلاح نباتات. مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و بم. صفحۀ 48.

4- الحانی، ا. 1381. بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت ارقام کلزا در منطقۀ داراب. چکیدۀ مقالات هفتمین کنگرۀ علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. مرکز تحقیقات کشاورزی فارس- داراب. صفحۀ 53.

5- امیدی، ح. 1385. تأثیر تاریخ کاشت و مدت برداشت بر میزان ریزش دانۀ ارقام کلزا. خلاصۀ مقالات نهمین کنگرۀ علوم رزاعت و اصلاح نباتات ایران. صفحۀ 24.

6- چاوشی، س. 1382. بررسی واکنش ارقام کلزای بهاره به تغییرات درجه حرارت و طول روز در استان مرکزی. پایان نامۀ کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین.

7- حسینی بای، س. ک. 1381. بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت ارقام کلزای پاییزه در منطقه قزوین. مرکز تحقیقات و منابع طبیعی قزوین.

8- دهشیری، ع. 1378. زراعت کلزا. نشریه ترویجی. انتشارات فنی معاونت ترویج.

9- شریعتی، ع.  و روحی، ا. 1385. تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار رقم کلزا. خلاصۀ مقالات نهمین کنگرۀ علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. صفحۀ 281.

10- شهیدی، ا. و فروزان، ک. 1376. کلزا. شرکت سهامی خاص توسعه کشت دانه های روغنی. صفحۀ 49.

11- فنایی، ح.، گلوی، م. و قنبری، ا. 1387. اثر تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در شرایط منطقه سیستان. مجله علوم زراعی ایران. 10(1): 30-15.

12- قاسمی، ک. 1376. تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه در منطقه تبریز. پایان نامۀ کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

13- Cramer, N. 1992. Morphology and yield physiology of winter canola. Proceeding Int. Canola. Conf. pp. 36-40.

14- Thomas, D. L. 1990. Planting date effect and double cropping potential of rape in the south eastern V. S. Applied. Agric. Res., 1,3: 205-211.

15- Berglund, D. 2002. Canola Planting Date Becoming Critical. North DakotaStateUniversity. U.S.A.

16- Si, P. and Walton, H. 2004. Determinants of oil concentration and seed yield in canola and Indian mustard in the lower rainfall areas of Western   Australia. Aust. J. Expt. Agric. 55: 367-377.

17- Robertson,  M. J., Holland, J. F. and Bambach, R. 2004. Response of canola and Indian Musterd to sowing date in the grain belt of north- eastern Australia. Aust. Expt. J. Agric. 44: 43-52.