تاثیر فاصله ردیف های کشت و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در اراضی شالیزار گیلان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 امیرحسین شیرانی راد، دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

3 محقق و پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

چکیده

این
تحقیق به منظور تعیین بهترین فاصله خطوط کشت و نیاز نیتروژنه کلزا هیبرید هایولا
308 در سال زراعی 84-1383 در شالیزارهای موسسه تحقیقات برنج  رشت به مرحله اجرا در ­آمد. آزمایش به صورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. تیمارهای
آزمایشی شامل فاصله خطوط کشت 20، 25 و 30 سانتی­متر و مقادیر کود نیتروژن شامل R7/0، R، R3/1 و R6/1 از منبع
اوره در نظر گرفته شد. میزان R براساس
آزمون خاک و توصیه کودی موسسه تحقیقات خاک و آب، 140 کیلوگرم اوره در نظر گرفته
شد. نتایج نشان داد بین فواصل خطوط کاشت از نظر عملکرد دانه اختلاف  معنی داری مشاهده نشد، اما در فاصله ردیف 20
سانتی متر با میانگین 1908 کیلوگرم در هکتار، برتری نسبی به دست آمد. همچنین اثر
متقابل فاصله ردیف و میزان نیتروژن بر عملکرد دانه معنی دار نشد اما میزان نیتروژن
R6/1 در
فاصله ردیف 20 سانتی متر با میانگین 2291 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را
تولید نمودند. اثر متقابل فاصله خطوط کشت و میزان نیتروژن بر عملکرد روغن دانه
معنی دار نشد اما فاصله خطوط 20 سانتی متر و میزان نیتروژن R6/1 بیشترین
عملکرد روغن دانه را دار بود.

کلیدواژه‌ها


1- احمدی، م. و جاویدفر، ف. 1377. تغذیه گیاهان روغنی کلزا (ترجمه). شرکت سهامی خاص توسعه کشت دانه­های روغنی. صفحه 149-132.

2- پیروزبخت، م. 1378. روند صعودی واردات روغن نباتی را چگونه می­توان مهار کرد؟ کشاورز. 235: 84-82.

3- خواجه پور، م. 1376. اصول و مبانی زراعت. جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.

4- خوش نظر پرشکوهی، ر. 1383. استعداد شالیزارهای شمال کشور جهت کشت دوم (با تأکید بر کلزا) سمینار بررسی فرصت ها و چالش ها و راهکارهای توسعه کشت دوم در شالیزار با محوریت کلزا. موسسه تحقیقات برنج کشور.

5- فرجی، 1. 1383. اثر فاصله ردیف و میزان بذر بر عملکرد و اجرای عملکرد کلزا (رقم کوانتوم) در گنبد. نهال و بذر شماره 2. صفحه 314-297.

6- فلاح، 1. 1383. چالش­های موجود جهت توسعه کشت دوم در اراضی شالیزاری شمال گیلان. سمینار بررسی فرصتها و چالش ها و راهکارهای توسعه کشت دوم در شالیزار با محوریت کلزا. موسسه تحقیقات برنج کشور.

7- قاسمی، ا. 1378.گزارش پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران سال 1378. صفحه 63-57.

8- قربانی، 1. 1383. تعیین گیاهان مناسب برای کشت دوم در اراضی کشاورزی استان گیلان. سمینار بررسی فرصت ها و چالش ها و راهکارهای توسعه کشت دوم در شالیزار با محوریت کلزا. موسسه تحقیقات برنج کشور.

9- کاظمی، ع. 1377. گزارش اوضاع بازار جهانی و داخلی دانه­های روغنی و روغن نباتی. مجله برنامه و بودجه. 28 صفحه 139-127.

10- کوچکی، ع. م و سرمدینا، غ. ح. 1377. فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

11- کوچکی، ع. م. راشد محصل، ح. نصیری، م.  و صدرآبادی، ر. 1374. مبانی فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات دانشگاه امام رضا.

12- ناصری، ف. 1370. دانه­های روغنی. (ترجمه). انتشارات آستان قدس رضوی.

13- Ali, MH., SMH. Zaman and SMA. Hossein. 1996. Variation in yield, oil and protein content of rapeseed (Brassica compestris) in relation to Levels of nitrogen, sulphur and plant density. India J.Agron. 41: 2.290-225.

14- Buttery, B. R. 1969. Effect of Plant population and fertilizer on the growth and yield of soybean. Can. J. Plant SCi. 49: 656 – 673.

15- Clarke,  J. M. and Simpson, G. M. 1978. Influences of irrigation and seeding rates on yield and yield components of Brassica napus cv, Tower. Can. J. Plant. Sci. 58: 731 – 737.

16- Dipenbrock, W. and Geisler, G. 1979. Compositional changes in developing pods and seeds of oilseed rape (B. napus) as affected by pod position on the  plant. Can.  J. Plant Sci. 59: 819 – 830.

17- Kondra, Z. P. 1975. Effect of row spacing and seeding rate on rapeseed. Can. J. Plant Sci. 55: 339– 341.

18- Kondra , Z. P. 1987. Effect of Plant seed size and seedingh rate on rapeseed. Can. J. Plant Sci. 57: 277– 280.

19- Macgregor, D. I. 1987. Effect of Plant density on development and yield of recrery from hail injry. Com. J. Plant Sci. 67: 43 – 51.

20- Ohlsn, I. 1972. Spring rape and spring turnip rapeseed sowing at close row spacing svensk frotidning: 41: 25 – 27.

21- Ozer,  H. 2003. The effect of plant population densities on growth, yield and yield components of row spring rapeseed cultivars. Plant soil Env. 49(9): 422 – 426.

22- Scarisbrick, D .H., Daniels, R. W. and Noor Rawi, A. B. 1982. The effect of varying seed rate on the yield and yield components of oilseed rape (B. napus). J. Agric camb. 99: 561 – 568.