مقایسه چند بستر کاشت در خواص کمی خیار گلخانه ای رقم نگین در روش آبکشت

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 سید محسن نبوی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

        به منظور تعیین اثرات چند بستر کشت بر خواص کمی خیار گلخانه ای رقم نگین و نیز امکان اختلاط پرلیت در بسترهای مختلف، آزمایشی با 9 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال 1389 و در گلخانه انجام گرفت. نتایج نشان داد بسیاری از صفات اندازه گیری شده به شکل معنی داری تحت تاثیر بستر کشت قرار گرفتند. بر اساس بررسی های انجام شده تیمار پیت ماس با داشتن 2998 گرم وزن میوه بالاترین عملکرد و تیمار لیکا با دارا بودن 355 گرم وزن میوه پایین ترین عملکرد را دربین بسترهای کشت داشتند. بیشترین و کمترین تعداد میوه با میانگین 54 و 8 میوه به ترتیب مربوط به بستر پیت ماس و لیکا بود. بالاترین ارتفاع گیاه در بین بسترهای کشت مربوط به تیمار پیت ماس با 179 سانتیمتر به طور میانگین بوده و کمترین ارتفاع را تیمار لیکا با 5/56 سانتی متر داشت. نتایج همچنین نشان داد اختلاط پرلیت در بسترهای کشت باعث ایجاد تغییراتی در اکثر صفات اندازه گیری شده نسبت به حالت خالص آن شده است.

کلیدواژه‌ها


اصل مقاله به زودی قابل دسترسی است.

1- احمدیان مقدم، ح. 1387. بررسی ارتفاع ساقه لیلوم در بسترهای مختلف هیدروپونیک. 1387. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. سال ششم. شماره بیست و دوم (34-36).

2- پیوست، غ. 1385. سبزیکاری.انتشارات دانش پذیر. 487 صفحه.

3-پیوست، غ. و برزگر، ر. 1384. پرورش سبزی های گلخانه ای در کشت خاکی و بدون خاک. (ترجمه) 248 صفحه.

4- تولایی، مجید. 1380. راهنمای کاشت گیاهان گلخانه ای به روش هایدروپنیک. نشر آموزش کشاورزی. 367 صفحه.

5- جعفرنیا، س. و همکاران. 1386. (ترجمه).طراحی سیستم های کشت هیدروپونیک انتشارات سخن گستر. 194 صفحه.

6- جوانپور هروی، ر.، بابالار، م.، کاشی، ع.، میر عبدالباقی، م. و عسکری، م. 1384. اثر چند نوع محلول غذایی و بستر کاشت در یسیتم آبکشت بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای رقم حمرا. مجله علوم کشاورزی ایران جلد 36، شماره 4، سال 1384 (939-946).

7- حسندخت، م. ر. 1384. مدیریت گلخانه. انتشارات مرز دانش.320 صفحه.

8- رونقی، ع. و همکاران. 1385. (ترجمه). هیدروپنیک(آبکشتی).  انتشارات دانشگاه شیراز.  273صفحه.

9- روستایی، ع. 1384. (ترجمه) کشت گیاهان بیرون از خاک(کشت هیدروپونیک). جهاد دانشگاهی واحد تهران. 424 صفحه.

10- طباطبایی، ج. و محمدرضایی، ر. 1385. تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر روی رشد و عملکرد خیارگلخانه ای در سیستم آبکشت. دانش کشاورزی. 1385 ؛16(2):35-44.

11- عالیفر، ن. محمدی، ا. هنرجو، ن. اثر بستر کشت بر روی برخی از شاخص های رشد خیار گلخانه ای در کشت بدون خاک. 

12- علیزاده، ا. 1383. رابطه آب و خاک گیاه. انتشارات دانشگاه امام رضا.

13- مامی، ی. پیوست، غ. بخشی، د. و سمیع زاده، ح. 1387. تعیین بسترهای مختلف کاشت گوجه فرنگی در سیستم کشت بدون خاک. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 22 (2): 39-48.

14- مهرآوران، ح.1382. فن آوری و کارآفرینی در هیدروپونیک (آبکشت) و بسترهای بدون خاک. انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه. 206 صفحه.

15- نوری زاده، م.، پیوست، غ. و لایق، م. 1382. تاثیر بستر های مختلف کشت روی رشد، عملکردو کیفیت خیار گلخانه ای در کشت بدون خاک. 1382.

16- Benito, M., Masaguer, A., De Antonio, R. and Moliner, A. 2005. Use of pruning waste compost as a component in soilless growing media. Bioresource Tecnology, 96: 597-603.

17- Celikel, C. and Caglar, G. 1999. The effect of re-using different substrates on the yield and earliness of cucumber on autumn growing period. Acta Hort. 492:259-264.

18- Garcia-Gomez, A., Bernal, M. P. and Roig, A. 2002. Growth of ornamental plants in two composts prepared from agroindustrial wastes. Biores. Technol. 83, 81-87.

19- Hochmuth, G. J. and Hochmuth, R. C. 2003. Keys to successful tomato and cucumber production in perlite media. Florida Cooperative Extension Service. University of Florida. Factsheet. No. HS927.

20- Inden, H. and Torres, A. 2004. Comparison of four substrates on the growth and quality of tomatoes. Acta Hort. 644:205-210.

21- Lee, B., Lee, J., Chung, S. and Seo, B. 1999. Effects of container and substrate on growth and fruit quality of the hydroponicaly grown cucumber (Cucumis sativus L. cv. Chosaengnakhap) plants. Acta Hort. 483:155-160

22- Parks, S., Newman, S. and Golding, J. 2004. Substrates effects on greenhouse cucumber growth and fruit quality in Australia. Acta Hort. 648:129-133

23-Pivot, D., Reist, A., Gillioz, J. M. and Ryser, J. P. 1998. Water quality, climatic enviroenment and mineral nutrition of tomato (Lycopersicon esculentum) in closed soilless cropping system.Acta Hort. 458:207-214.

24- Premuzic, Z., Bargiela, M., Garcia, A., Rendina, A. and Iorio, A. 1998. Calcium, iron, potassium, phosphorous and vitamin C content of organic and hydroponic tomatoes. HortScience. 33(2): 255-257.

25- Shinohara, Y., Hata, T., Mauro, T., Hohjo, M. and Ito, T. 1999. Chimical and physical properties of the coconut-fiber substrate and the growth and productivity of tomato (Lycopersicon esculentum Mill) plants. Acta Hort. 481, 145-

149.

26-Shinohara, Y., Hata, T., Mauro, T., Hohjo, M. and Ito, T. 1999. Chimical and physical properties of the coconut-fiber substrate and the growth and productivity of tomato (Lycopersicon esculentum Mill) plants. Acta Hort. 481, 145-149.

27-Verdonck, O. 1991. Horticultural substrates. 21st Int. Course on Vegetable Production, IAC, Wageningen, The Netherlands

28- Verdonck, O., De Vleeschauwer, D. and De Boodt, M. 1982. The influence of the substrates to plant growth. Acta Hort. 126:251-258.

29-Yetisir, H. and Sari, N. 1998. Effect of different substrates on plant growth, yield and quality of watermelon grown in soilless culture. American-Eurasian J. Agric. & Environ. sic., 1 (2): 113-118, 2006.