تأثیر مقادیر مختلف زئولیت و دور آبیاری بر عملکرد و برخی صفات سیب زمینی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران.

چکیده

  به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف زئولیت و دور‌های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سیب زمینی رقم سانته آزمایشی به صورت استریپ پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار انجام شد. آزمایشها در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اراک و در سال زراعی 1388-1389 اجرا شد. در این آزمایش مقادیر مختلف زئولیت در 3 سطح (صفر، 1500 و 3000 کیلوگرم در هکتار) و دور آبیاری در سه سطح (5 ، 10 و 15 روز یکبار) در نظر گرفته شد. در این تحقیق صفات وزن خشک برگ و ساقه، شاخص سطح برگ (LAI)، عملکردغده، تعداد غده و شاخص کلروفیل برگ اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که مصرف مقادیر مختلف زئولیت بر صفات وزن خشک ساقه و برگ، عملکرد و شاخص سطح برگ اثر معنی‌داری داشت، به طوری که استفاده از تیمار 3000 کیلوگرم زئولیت در هکتار توانست تا درصد میزان محصول را نسبت به تیمار بدون زئولیت افزایش دهد ولی نتوانست بر صفات میزان شاخص کلروفیل برگ و تعداد غده اثر معنی داری ایجاد نماید. همچنین اثر دور آبیاری نیز بر کلیه صفات اندازه گیری شده در این آزمایش معنی‌دار بود ولی اثر متقابل آبیاری و زئولیت در هیچکدام از صفات مورد بررسی اثر معنی داری را نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


 

1- احمدی عدلی، ر. 1385. تعیین دور آبیاری و میزان آب مصرفی زراعت سیب زمینی در منطقه اردبیل. مجله دانش کشاورزی، (1)16: 244-235.

2- بی نام. 1371. کمیته ملی آبیاری و زهکشی  ایران،. مجموعه مقالات نهمین همایش ملی آبیاری و زهکشی،نشریه شماره25.

3- حمزه ای، ج.، رحیم زاده، ف.، قاسمی،ک. و قدم، م. 1384. واکنش سه رقم سیب زمینی به مقادیر مختلف آب آبیاری. مجله دانش کشاورزی 15(2)  65-75.

4- زمانیان، م.، لاله زاری، ر.، امینی نجف آبادی، م . 1387. اثرات کاربرد سطوح مختلف زئولیت در ظرفیت نگهداری آب خاک همایش بین المللی زئولیت ایران. 11ZC08.

5- سالار دینی، ع. 1371. حاصلخیزی خاک. انتشارات دانشگاه تهران.

6- طباطبائی، س. ح. 1379. رفع آلودگی های فلزات سنگین فاضلاب های شهری با استفاده از زئولیت های طبیعی ایران. سمینار دکترای آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

7- غلامحسینی، م.، آقاعلیخانی، م. و ملکوتی، م. 1386. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی کلزای پائیزه. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی،شماره45 صفحات 548-537.

8- غلامحسینی، م.، غلاوند، م. وجمشیدی، ا.1387. آثار دور آبیاری و تیمارهای کودی روی عملکرد دانه و غلظت عناصر در دانه و برگ آفتابگردان. مجله پژوهش و سازندگی21(2(79  زراعت و باغبانی91-100

9-فرهادی، ب. و کاشی، ع. 1382. بررسی اثر های خاکپوش پلی اتیلن، الگوی کاشت و دور آبیاری روی رشد و عملکرد سیب زمینی. مجله علوم و فنون باغبانی(3)4,3: 125-115.

10- قلی زاده، آ.، اصفهانی، م. و عزیزی، م.1383. مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرشبی.مجله منابع طبیعی، شماره 37 96-102

11- مرتضوی بک، آ.، امین پور، ر. و موسویۀ، ف. 1387. تاثیر کم آبیاری در مراحل اولیه رشد بر عملکرد رقم های تجاری سیب زمینی.مجله علوم و فنون باغبانی ایران، (1)9.

12- Allen, R., Pereira, L. A.,  Raes, D. and Smith, M. 1998. FAO Irrigation and Drainage Paper NO. 56. FAO, Rome, Italy.

13- Breck, D. W. 1974. “Zeolite Molecular Sieves” John Willy Interscience, New York.

14- Dorenbos, J.and Pruitt, W. O. 1977. Guidelines for predicting crop water requirements. FAO Irrigation andDrainage Paper No. 24, FAO, Italy, Rome.

15- Epstein, E. and Grant, W. J. 1973. Water stress Relations of the potato plant under Field condition. American socity of Agromony. 65:400-404.

16- Gholam hossini, M., Ghalavand, A. and Jamshidi, E. 2008. The effect of irrigation Rehimes and fertilizer treatments on grain yield and elements con centration in leaf and grain of sunflower. Pajaouhesh-va-sazandigi 21)2)79 in agronomy and horticulture 91-100.

17- Hang, A. N. and Miller, D. E. 1986. Yield and physiological responses of potatoes to deficit , high frequency sprinkler irrigation. Agron. J. 78: 436-440.

18- Hiller, L. H., koller, K. C. and Thoronton, R. E. 1985. Physiological disorders of patato Tuber SPP. 389-455 In: paul, H.Li. (ed) potato physiology. Academic press. Inc. New York.

19- Khaseei, S., Kuchakzaden, A. M., Shahbifar, J. and Abassi, H. 2007. Application of natural zeolite of clinoptilolite ofn corn yield under water depletion. Journal of agriculture science.73(3).611-619.

20-king, B. A. and Stark, G. C. 1997. Potato irrigation management.university of idaho cooperative extention system.bulletin no.789.16pp.

21- Martin, R. J., Jamieson, P. D., Wilson, D. R. and Fransis, G. S. 1992. Effects of soil moisture deficits on the yield and quality of Russet Burbank potatoes. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. 20: 17-26.

22- Mumpton, F. 1999. Laroca magica: Uses of nutural Zeolite in agriculture and industry. National Acad. Sci.96:3467-3470.

23- Nelson, D. C. 196. Effects of row spacing and plant populations on yields and tuber-size of potatoes. Am. Potato. J. 44: 17-21.

24- Opena, J. B. and Porter, G. A. 1999. Soil management and supplemental irrigation effects on potato. II. Root growth. Agron. J. 91: 426-431.

25- onder, S., Caliskan, D. and caliskan, S. 2005. Different irrigation and weater stress effects on potato yield and yield components. Agricultural water management. Volume 73 Issel page 73-86.

26- Porter, J. A., Opena, G. B., Bradbury, W. B., McBurine, J. C. and Sisson, J. A. 1999. Soil management and supplemental irrigation effects on potato. I. Soil properties, tuber yield, and quality. Agron. J. 91: 416-425.

27-Rasseile, 1995. Report of the zeolite, Ministery of Mine, Iran.

28. Schapen donk, A. H. C. M.,Spaittersc, J. T. and Groot, P. J. 1989. Effect of water stress on photosynthesis and cultivars. Potato Abstracts. 14(9):160.

29- Shock, C. C., Feibert, E. B. G. and Saunders, L. D. 1998. Potato yield and quality effects on some physiological response to deficit irrigation. HortScience. 33(4): 655-659.

30- vanloon, D. C. 1981. The effect of water stress on potato growth development and yield. Amirican Joural of potato Research. Volume 58 page 51-69.

31- Zahedi, H., noormohamaki, G., Shirani Rad, A., habibi, D. and boojar, M. 2009.The effect of Zeolite and foliar application of selenium on growth yield and yield components of three canola cultivars under drought stress.World Applied science Journal. 7(<): 255-262.