بررسی اثر میزان و نوع منبع کودی اوره و اوره با پوشش گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در اراک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران

2 غلامحسین خدرایی، دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 امیرحسین شیرانی راد، دانشیار پژوهشی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

4 حسین میراحمدی عراقی، کارشناس ارشد خاکشناسی، سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

چکیده

      این مطالعه به منظور بررسی اثر میزان و نوع کود نیتروژن با دو منبع کودی اوره معمولی واوره با پوشش گوگردی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در دو رقم  آفتابگردان در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک شد. برای این منظور تیمارهای مختلف نیتروژن از دو منبع کود اوره معمولی و با پوشش گوگردی هر کدام در سه سطح 25 و 50 و 100 کیلوگرم در هکتار و دو رقم آفتابگردان رکورد و بیلنداز به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. یکی از اهداف این پژوهش، یافتن مناسب ترین میزان و منبع کود نیتروژن در دو رقم مختلف آفتابگردان برای دست یابی به حداکثر تولید محصول دانه در شرایط آب و هوایی اراک بود. در این آزمایش صفات ارتفاع بوته، قطر طبق، وزن کل دانه، عملکرد دانه،  عملکرد و میزان روغن دانه اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر     کود دهی اوره با پوشش گوگردی با تغییر سطوح مختلف نیتروژن و منابع آن، در ارتفاع نهایی بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اختلاف معنی داری در بین صفات نشان داد. بیشترین عملکرد دانه در رقم     بلیزار- آر- ام، در تیمار 100 کیلوگرم اوره با پوشش گوگردی با میانگین 96/3 تن در هکتار حاصل شد. بر اساس نتایج به دست آمده می توان مصرف 100 کیلوگرم کود اوره با پوشش گوگردی را در کشت آفتابگردان مناسب دانست.

کلیدواژه‌ها


1- آلیاری، ه. و شکاری، ف. 1379. دانه های روغنی، زراعت و فیزیولوژیکی. انتشارات عمیدی تبریز
2- لطف اللهی، م.، ملکوتی، م. ج. و صفاری، ح. 1383. افزایش کارایی زراعی نیتروژن با استفاده از اوره با پوشش گوگردی در خاک های با بافت سبک. کتاب روشهای نوین تغذیه گندم (مجموعه مقالات) صفحات 759-751. چاپ اول (ملکوتی و همکاران ). انتشارات سنا، تهران، ایران.
3- ملکوتی، م. ج. و بابا اکبری، م. 1384. ضرورت افزایش کارایی کودهای نیتروژن در کشور قسمت اول. تعاریف و مثال های کاربردی. نشریه فنی شماره 425، انتشارات سنا تهران، ایران.
4- Malakouti , M. J. 2005.The trends in nitrogen fertilizer use and the necessity for increasing nitrogen use efficiency (NUE) in the calcareous soils of iran. I International Iranian Urea / Ammonia Conference , Tehran , Iran.
5- Mahal, S. S. and Makota, H. S. 1998. Performance of spring sunflower under different levels of soil moisture regime and nitrogen environmental Ecology 16(30):599-692.
6- Paul, J.W. and Beauchamp, E. G. 1993. Nitogen avabilatity for corn in soil amended with urea cattel slurry and soil composted manures. Canadaian Journalof soil Science,73:253-266.
7- Wiess, E. A. 2000.Oilseed crop. Black well Sci.ltd London.364p.
8- Pordad, S. 1997. Evaluation and Comparision of sunflower yield in dryland condition. Kermansahah center of agriculaural research. Registraation No.167.