تاثیر پرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی بذر ذرت K.Sc 640

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

چکیده

     به منظور بررسی اثرات پرایمینگ بر خصوصیات جوانه­زنی بذر
ذرت K. Sc640، آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی در سه
تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد قائم­شهر در سال 1389 اجرا
گردید. تیمارها شامل پلی­اتیلن­گلایکول (PEG)، با غلظت­های
5 و 10 درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت­های 1
و 2 درصد، کلرید پتاسیم (KCl) با غلظت­های 2 و 4 درصد، آب به عنوان هیدورپرایمینگ
و شاهد یا بدون پرایمینگ بود. نتایج نشان داد که حداکثر سرعت جوانه­زنی با پرایم
نمودن توسط  پلی­اتیلن­گلایکول و نیترات
پتاسیم به ترتیب با غلظت­های 10 و یک درصد و هیدروپرایمینگ به دست آمد. بیشترین
طول ریشه­چه و میانگین جوانه­زنی به ترتیب برای شاهد و نیترات پتاسیم یک درصد حاصل
شد. حداکثر طول ساقه­چه با پرایم نمودن با نیترات پتاسیم یک درصد و کمترین طول
ریشه­چه و ساقه­چه برای محلول نیترات پتاسیم و کلرید پتاسیم با غلظت­های 2 و 4
درصد نتیجه شد. حداکثر شاخص میزان جوانه­زنی، میانگین جوانه­زنی روزانه و متوسط
زمان جوانه­زنی به ترتیب با پرایم نمودن توسط نیترات پتاسیم و کلرید پتاسیم با
غلظت­های 2 و 4 درصد حاصل گردید. بیشترین نسبت وزن خشک ریشه­چه به ساقه­چه تحت
کلرید پتاسیم با غلظت 4 درصد حاصل شد. بیشترین نسبت وزن­تر ریشه­چه به ساقه­چه با
پرایم نمودن کلرید پتاسیم با غلظت 4 درصد حاصل شد. حداقل شاخص ویگور 2 با پرایم
شدن توسط نیترات پتاسیم و کلرید پتاسیم با غلظت­های 2 و 4 درصد به دست آمد

کلیدواژه‌ها


 

1- باقری، ع.، نظامی، ا. و سلطانی، م. 1379. اصلاح حبوبات سرمادوست برای تحمل به تنش­ها. (ترجمه) سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی.

2- باقری کاظم آباد، ع. و سرمدنیا، غ. 1386. بررسی امکان استفاده از پلی­اتیلن­گلایکول 6000 جهت مطالعات خشکی در گیاه اسپرس ( Onobrychis Vicifolis Scoop ) در مرحله گیاهچه. مجله علوم و منابع کشاورزی. 5(1): 9-1.

3- حسینی، ح. و رضوانی مقدم، پ. 1385. اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه­زنی اسفرزه (Plantago ovata). مجله پژوهشهای زراعی ایران. جلد 4، شمارة 1، صفحات: 22-15.

4- خدادای، م.، امیدبیگی، م. و خوش خلق، س. 1382. بررسی تأثیر پرایمینگ بذر پیازخوراکی رقم سفید کاشان بر ویژگی­های جوانه­زنی آن در شرایط تنش شوری، مجله علوم خاک و آب، ج 17، ش 1.

5- زینلی، ا.، سلطانی، ا. و گالشی، س. 1380. واکنش اجزای جوانه­زنی به تنش شوری در کلزا (Brassica napus L.). مجله علوم کشاورزی ایران. 33(1): 137-145.

6- قوامی، ف.، ملبوبی، م. ع.، قنادها، م. ر.، یزدی صمدی، ب.، مظفری، ج. و آقایی، م. ج. 1383. بررسی واکنش ارقام متحمل گندم ایرانی به تنش شوری در مرحله جوانه­زنی و گیاهچه. مجله علوم کشاورزی ایران. 35(2): 453-464.

7- کافی، م. و گلدانی، م. 1379. تأثیر پتانسیل آب و ماده ایجاد کننده آن بر جوانه­زنی سه گیاه زراعی گندم، چغندر قند و نخود. مجله علوم و منابع کشاورزی. 1: 15. ص 121-123.

8- کلهر، و.، مبصر، ح.  ر.، میرهادی، م. ج. و شریف آباد، ح. 1388. بررسی اثرات اسمو پرایمینگ بر
جوانه­زنی و صفات گیاهچه­ای چند گیاه دارویی و روغنی. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

9- کیانی، م.  ر.، باقری و نظامی، ا. 1377. عکس­العمل ژنوتیپ­های عدس به تنش خشکی حاصل از
پلی­اتیلن­گلایکول 6000 در مرحله جوانه­زنی. مجله علوم و صنایع کشاورزی. 12(1): 55-42.

10- Abbual-baki, A. A. and Anderson, J. D. 1973. Relationship between decarboxilation of glutamic acid and vigour in soyben seed. Crop Sci. 13: 222-226.                                      

11- Afzal, I. 2005. Seed enhan cements to induced salt tolerance in whaet (Triticum aestivum L.). Ph.D. thesis, Agricultural university of Faisalabad, Pakistan.

12- Afzal. A., Aslam. N., Mahmood. F., Hameed, A., Irfan, S. and Ahmad. G. 2006. Enhan cement of germination and emergence of canola seeds by different priming technigues. Garden depesguisa Bio. 16(1): 19-34.

13- Al – Mudarsi, M. A. and Jutzi, S. C. 1999. the influence of fertilizer – based seed priming treatments on emergence and seedling growth of sorghum bicolor and pennisetum glaucum inpot trials under greenhouse conditions. Agron. J. Crop. Sci. 182: 135-142.

14- Akbari, G., Modarres sanavy, S. A. M. and Yousefzadeh, S. 2007. Effect of auxin and salt stress (Nacl) on seed germination of wheat cultivars (Triticum aestivum L.). Pak. J. of Bio. Sci. 10 (15): 2557-2561.

15- Artola, A., Carrillo-Castaneda, G. and Santos, G. D. L. 2003. Hydropriming: A Strategy to increase Lotus Corniculatus L. Seed vigor. Seed Science and Technology. 31: 455-463.                                                                                                                                     

16- Ashraf, M. and Rauf, H. 2001. Inducing salt tolerance in maize (zea mays L.) Through seed priming with chloride salts: growth and ion transport at early growth stages. Acta physiol. Plant. 23: 407-414.

17- Ashraf, M. and Foolad, M. R. 2005. pre – sowing seed treatment – Ashotgun approach to Improve germination, growth and crop yield under saline and none – saline conditions. Advances in Agronomy. 88: 223-265.

18- Basra, A. S., Farooq, M., Afzal, I. and Hussain. M. 2006. Influence of osmopriming on the germination and early seedling growth of coarse and fine rice. Int. J. Agr. Biol. 8: 19-21.

19- Basra, A. S., Dhillon, R. and Malik, C. P. 1989. Influence of seed pre – treatment with plant growth regulators on metabolic alterations of germinating maize embryos unber stressing temperature regimes. Ann. Bot. 64: 37-41.

20- Basra, S. M. A., Pannu, I. A. and Afzal, I. 2003. Evaluation of seedling vigour of hydro and matriprimed wheat (Triticum aestivum L.) seeds. Int. Agri. Biol. 5: 121-123.

21- Bewley, J. D. and Blak, M. 1998. Seed:physiology of development and germination second edition. Plenum press New York.

22- Burris, J. S., Wahab, A. H. and Edje, O. T. 1971. Effect of seed size on seedling performance in soybean. I: Seedling growth and respiration in the dark. Crop Science. 11: 492-496.                                                                                                                                    

23- Bradford, K. J. 1995. water relations in seed germination. In "seed development and germination" (J. kigel and G. Galili, Eds.), pp. 361-396. Marcel Dekker Inc., New York.

24- Cramer, G. R., Epstein, E. and Lauchli, A. 1991. Effect of sodium, potassium and calcium on salt – stressed barley. I I. Element analysis. Physiol. Planta. 81: 187-292.

25- Chojnowski, F. C. and Come, D. 1997. physiological and biochemical changes induced in sunflower seeds by osmopriming and subsequent drying, storage and aging. Seed science Research. 7: 323-331.

26- Das, M. and Zaidi, P.H. 1996. Effect of various soil matric potentials on germination and seedling growth of chickpea ( Cicer Arietimum L.) biotypes. Legume Research. 19: 211-217.                                                                                                                                     

27- De, F. and Kar, R. K. 1994. Seed germination and seedling growth of mung bean ( Vigna radiate) under water stress in duced by PEG-6000. Seed Science and Technology. 23: 301-304.                                                                                                                              

28- Eissenstat, D. M., Whaley, E. L. and Volder, A. 1999. Recovery of citrus surface roots following prolonged exposureto dry soil. Journal Experimental Botany. 50: 1845-1854.     

29- Farooq, M., Basra, S. M. A., Warraich, E. A. and Khaliq, A. 2006. Optimization of hydropriming Technigues for rice seed invigoration. seed sci. Technol. 34: 529-534.

30- Garg, B. K. and Gupta, I. C. 1997. Plant relations to salinity. In: salin wastelands environments and plant growth. PP 79-121. scientific publishers, Jodhpur.

31- Ghassemi, F. A., Jakman, J.  and Nik, H. A. 1995. Salinisation land and water resources. Human Causes, extent, managem ent and Case studies. University.

32- Hafeez, U.  R., Faroog, M.  and Afzal, I. 2007. Lat sowing of wheat seed priming – DAWN – Business.

33- International Seed Testing Association. 2008. International rules for seed testing. Seed Sci. Technol. 24:155- 202.

34-Judi, M. and sharifzadeh, F. 2006. Investigation the effect of hydropriming in barley  cultivars. Biaban.J. 11: 99-109.

35- Karaki, G. N. 1998. Response of wheat and barley during germination to seed osmopriming at different water potential. Journal – of – Agronomy – and – crop – science. 181, 4: 229-235 (Abstract).

36- Kaurs, A., Gupta, K. and Kaur, N. 2002. Effect of osom and hydro priming of chickpea seed son seedling growth and carbohydrate metabolism under water deficit stress. plant growth regulation. 37: 12-22.

37- Khajeh – hosseini, A., Powell, A. and Bingham, I. J. 2003. The interaction between salinity stress and vigour during germination of soyabean seeds. Seed Sci and Technol. 31: 715-725.

38- Michel, B. E. and Kaufman, M. R. 1973. The osmotic potential of polyethylenglycol 6000. Plant physiology. 51: 914-916.

39- Mohammad, F. and Shahza, M. A. 2005. Rice cultivation by seed priming DAWN Business; August 2005.

40- Moradi Dezfuli, P., sharif–zadeh, F. and Janmohammadi, M. 2008. Influence of priming technigues on seed germination behavior of Maize inbred lines (Zea mays L.). ARPN Journal of Agri cultural and Biological science. vol. 3, No. 3, May 2008.

41- Murray, G., Swensen, J. B. and Gallian, J. J. 1993. Emergence of sugar beet seedlings at low soil temperature following seed soaking and priming. Hort science. 28(1): 31-33.

42- Murungu, F. S., Nyamugafata, P., Chiduza, C., Clark, L. J. and Whalley, W. R. 2003. Effects of seed priming aggregate size and soil matric potential on emergence of cotton (Gossypium hirsutum L.) and maiz (Zea mays L.). soil and till. Res. 74: 161-168.

43- Naur, S., Gupta, A. K. and Kaur, N. 2005. Seed priming increase crop yield possibly by modulating enzymes of sucrose metabolism in chickpea. J. Agron. Crop Sci. 191: 81-87.

44- Nichols, M. A. and Heydecker, W. 1968. Two approaches to the study of germination date. Proc. Int. seed test.Ase. 33:531-540.

45- Penalosa, A. P. S. and Eira, M. T. S. 1993. Hydration – dehydration treatments on tomato seeds (Lgcopersicon esculentum mill.). seed science and technology. 21: 309-316.

46- Pretorius, J. C., Chris small, J. G. and Fagerstedt,  K. V. 1998. the effect of soaking injury in seeds of (Phaseolus vulgaris L.). on germination, respiration and adenylate energy charge. Seed science Reserch. 8: 17-28.

47- Sanchez, J. A., Munoz, B. C. and Fresneda, J. 2001. Combine effects of hyrdening hydration-dehydration and heat shock treatments on the germination of tomato, pepper and cucumber. Seed Science and Technology. 29: 691-697.                                                            

48- Sivritepe, N., Sivritepe, H. O. and Eris, A. 2003. The effects of Nacl priming on salt tolerance in melon seedling grown under saline conditions. Scientia Holticuturae. 97: 229-232.

49- Soltani, E., Galeshi, S., Kamkar, B. and Akramghader, F. 2008. The effect of seed aging on seedling growth as effected by environmental factors in wheat (Accepted).

50- William, E. and Stuart, P. 1990. Polyethlenglycol solution contact effects on seed germination. Agronomy Journal. 82: 1103-1107.                                                                    

51- Zheng. G., Ronald, W., Slinkard, A. and Gusta, L.V. 1994. Enhancement of canola seed germination and seedling emergence, crop Science. 34: 1589-1593.