مطالعه اثرات هیبرید، علف های هرز و تراکم گیاهی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی هرمزگان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

4 محقق موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین خصوصیات مهم زراعی هیبرید های ذرت شیرین در شرایط حضور و کنترل کامل علف های هرز در تراکم های مختلف بوته در واحد سطح بود. این بررسی در سال 1385 و در منطقه حاجی آباد هرمزگان انجام پذیرفت. طرح آزمایشی مورد استفاده اسپلیت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در4 تکرار بود. کرت های اصلی شامل هیبرید های ذرت شیرین KSC403 و Shimmer و دو سطح کنترل و عدم کنترل کامل علف های هرز در کرت های فرعی و سه تراکم گیاهی ذرت شیرین 53، 67 و 89 هزار بوته در هکتار در کرت های فرعی فرعی قرار داده شده بودند. نتایج نشان داد بین هیبرید های KSC403 و Shimmer از نظر عملکرد دانه، وزن 100دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین کنترل کامل علف های هرز موجب افزایش عملکرد دانه ذرت شیرین به میزان 8/7 درصد گردید. حداکثر عملکرد دانه به میزان9700 کیلوگرم در هکتار از هیبرید Shimmer با تراکم 89000 بوته در شرایط کنترل کامل علف های هرز به دست آمد. در مجموع هیبرید Shimmer خصوصیات برتری نسبت به KSC403 نشان داد. همچنین هیبریدShimmer  توانست حداکثر عملکرد دانه را با تراکم 89000 بوته در هکتار و کنترل کامل علف های هرز تولید نماید.

کلیدواژه‌ها


1- کوچکی، ع.، رحیمیان، ح.، نصیری محلاتی، م. و خیابانی، ح. 1371. اکولوژی علفهای هرز(ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 220 صفحه.

2- هاشمی دزفولی، س. ا.، عالمی سعید، خ.، سیادت، س. ع. و کمیلی، م. ر. 1380. اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد دو رقم ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی خوزستان، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 32، شماره 4 (689-681).

3- Coloeil, J. R., Mckee, G. W. and Gahlen, J. H. 1994. leaf number and maturity in hybrid corn. Agron.65:233-236.

4- Duncon, W. G. etal. 1993. isolation and temperature Effects on maize growth and yield Crop Sci 13-187.

5- Earley, E. B., MCIL rath, W. O., Sief, R. D. and Hageman, R. H. 2001. effects of shade applied at different of plant development on corn production.crop.Sci.7:151-159

6- Gardner, E. H., Mansour, N. S., Mack, H. J., Jackson, T. L. and Burr, J. 2000. sweet corn Eastern. Oregon-east of cascades Oregon state university extension service. http://eesc. Orst. Edu.

7- Garrison, S. 2002. commercial vegetable production recommendations for New Jersey. Rugers coop. EXt. pub Eoo IR.

8- Johnson, G. A., Mortensen, D. A., Martin, A. R. and Young, L. G. 1993. The spatial and numerical distribution of weed seedling population in 12 Nebraska corn and soybean fields. Weed Sci. 33: 150-154.

9- Kiniry, J. R. and Ritchie, J. T.1985. sensitive interval of kernel number of maize -Agron.G.77:711-715

10- Kropff, M. J. and Lotz, L. A. P. 1993. Empirical models for crop – weed competition in modeling crop weed interaction. IRRI.

11- Major D. G., Beasley, R. W. and, Hamilton, R. I. 1991. Effect of maize maturity on radiation - use efficiency - Agron.J.83-365-903

12- Moeching, M. J. D. E., Stolenberg. M. B. and Larry, K. B. 1999. Variation in corn yield losses due to weed competition. Weed Sci. 45: 345-354.

13- Morris, T., Hamilton, G. and Harney, S. 2000. Optimum plant population for fresh market sweet corn in the Northeastern United States Hort.technology, 10:331-3

14- Peet,  M.  2004. Sweet corn. http://www.cals. ncsu. Cdu/ sustainable/peet/profiles/ cl7 sweet. html.441

15- Peneleit, C. G. and Egli, D. B.1998. Kernel growth rate and duration in maize as affected by planted density and genotype.crop sci. 19:385-386

16- Rangarajan, A., Ingall, B., orphanages, M. and wolfed, D. 2002. In –row spacing and cultivar affects ear yield and Quality of early-planted sweet corn Hort.Technology. 12(3):410-415

17- Reed, A. J., Sigletay, G. W., Schussler, J. R., Williamson, D. R. and, Christy, A.L. 1999. Shading effects on dry matter nitrogen partitioning Kernel number, and yield of maize crop sci -28:819-825

18- Smite, R., Aguria, J. and Caprile, J.1996. Sweet corn production California UC IPM world wide web site University of California cooperative Extension form Advisors

19- Stickler, F. C. and Loude, H. H. 1995. Effect of raw spacing and plant population on performance of corn grain sorghum and forage sorghum - Agron.J:275-277

20- Vanagessel, M. J. E., Schweitzer, E., Garrett, K. A. and Westra, P. 1995. Influence of weed density and distribution on corn (Zea mays) yield. Weed Sci. 43: 215-218.

21- Waligora, H. 1997. The influence of plant density on yielding of sweet corn varieties.

22- Williams, W. A., Loomis, R. S. and Lepley, C. R. 1985. Vegetative growth of.corn as affected by population density.crop.sci.211-215.