بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد هیبرید های خارجی ذرت شیرین و خیلی شیرین در منطقه جیرفت

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید های ذرت شیرین آزمایشیبه مدت یک سال زراعی در سال 1386 در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت به مرحله اجرا رسید. تعداد 8 هیبرید ذرت شیرین و خیلی شیرین شامل EX08716636، Obsession، Harvest Gold، Chase،  Temptation، Challenger، Basin، و Power House به همراه هیبرید شاهد KSC403su در دو تاریخ کاشت 31 مرداد ماه و 15 شهریور ماه کشت شدند. آزمایش با استفاده از کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مرحله اجرا رسید که در آن تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی شامل دو سطح و هیبرید ها به عنوان عامل فرعی در 9 سطح مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میانگین تولید بلال سبز در مرحله برداشت اقتصادی از تاریخ کاشت 31 مرداد ماه حدود 54/27 تن در هکتار بود. تاریخ کاشت 15 شهریور ماه با عملکرد بلال تازه معادل 05/24 تن در هکتار کمترین مقدار بود. بالاترین عملکرد بلال تازه از هیبرید Basin حدود73/30 تن در هکتار و کمترین مقدار بلال تازه از هیبرید Temptation به میزان 42/20 تن در هکتار حاصل شد. بالاترین عملکرد بلال تازه 42/32 تن در هکتار ازهیبرید Basin و 87/31 تن در هکتار از هیبرید Power House از تاریخ کاشت 31 مرداد ماه به دست آمد. در نهایت هیبرید های Harvest Gold و Power House و Basinدر تاریخ کاشت 31 مرداد ماه برای منطقه جیرفت  مطلوبیت بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


1- افشارمنش، غ. 1386. بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر روی عملکرد دانه هیبرید های ذرت در کشت زود هنگام در جیرفت. پژوهشی وسازندگی، تابستان 86، جلد20 شماره 2، صفحه 8-2.

2- اکبرزاده، ک.، لدنی، ح. و شایقی، م.1380. پژوهش و سازندگی، جلد 20، شماره 1: صفحه 30 – 21.

3- ذبیحی،ک. 1385. توسعه کشت ذرت شیرین (بلال) مخصوص انسان ها، نشریه کشاورزی، غذایی وصنایع وابسته، برزگر، نیمه اول بهمن، شماره971، ص 19-13.

4- کرم زاده، س. و کاشانی، ع.1373. بررسی اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید برعملکرد وروند رشد ذرت. مجله پژوهش و سازندگی، شماره 18، صفحه 72.

5- مختارپور، ح.، مساوات، س. ا.، فیض‌بخش، م. ت. و صابری، ع. 1387. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بلال ذرت شیرین در کشت تابستانه، مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. صفحه 113 – 101.

6- هاشمی دزفولی، س. ا.، سعید، خ. ع. ، سیادت، س. ع . و کمیکی، م. 1380. اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد دو هیبرید  ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی خوزستان. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 32، شماره 4، صفحه 689-681.

7- Abdel rahman, A. M., Magboul. E. L. and Nour, A . E. 2001. Effects  of sowing data and cultivar on The yield and yield components of maize in norther sudan. seventh  eastern and southern Africa regional maize Conference 11th-15th  February  2001: pp 2 .5 -2.8.

8- Cantarero, M. G., Luque, S. F. and rubiolo, O. J. 2000. Effect of sowing data and planting densities on Grain number and yield of maize. Agric –sci.17:3-10.

9- Gupta, S. C . 1985. Predicting corn planting dates for maboord and no-tillage in the Corn Belt. Agron. J. 77: 446 -455.

10- Hardman. L. and Gunsolus, J. L. 2002. Corn growth and delopment and management information for Replant decision. Ailable at www. Extension.umn. Edu/distribution /crop items /Dcs 5700. Html Venified in July 2005). Univ. of Minnesota Tension service. St. Paul. MN.

11- Khan, B. R., Khanzada, A. and Khan, B. 2002. Effects of sowing data on Yield of maize under agroclimatic condition of kaghan valley. Asian Journal of Plant Sci: 1. 2: 140-147.

12- Kalloo, G. and Bergh, B. D. 1993. sweet corn breeding .In: Breeding vegetablecrops. Ed. By M .J. Bassett AVIpub. Westport Conn. 777 PP.

13- Kaukis, K. and Davis, D. W. 1986. Sweet corn breeding. In: Breeding vegetable crops.Ed ByM. j. Bassett. AVIpub.Westport Corn. 475-519.

14- Lawson, V. 2006. Sweet corn cultivar trial -2006 Iowa state  university  Muscatine island Res And Demonstrafion  farm IS RFo6 – 20: 10 -13.

15- Maddonni, G. A., Eotegui, M. and Bonhomme, R. 1998. grain yield components in maize II. post Silking growth and kernel weight. Field Crops Res.56:257-264.

16- Oktem. A., Oktem, A. G. and Coskun, Y. 2004. Determination of sowing data of sweet corn zea mays1. Saccharata sturt under sanliurfa conditions. Turk. J. agric. for 28. 2004. 83-91.

17- Olsen, J. K., Mcmahon, C. R. and Hammer, G. L. 1993. Prediction of sweet corn phenology in subtropical Environments. agron. j. 85: 410-415 In 2003. available at http:// bioengr. ag. utk. edu/extension /exprog/vegetable/ year/ veginitreport 03/7 Evaluation of sweet corn cultiva.Htm.

18- Pendleto, J. W. and Egli, D. B. 1969. Potential yield of corn as affected by planting data. Agron. J. 61:70-71.

19- Wyatt, J. E., Marshall, C. S. and Gath, E. W. 2003. Evaluation of sweet corn cultivars at Ames Plantation.