بررسی مدل رقابتی گندم و چچم در شرایط تغذیه ای مختلف

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 استادیار موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

3 دانشیار حشره شناسی کشاورزی داشگاه اهواز

چکیده

به منظور بررسی اثر ریزمغذی ها بر قابلیت رقابت، رشد و خسارت زایی علف هرز چچم، آزمایشی در سال زراعی 84-1385، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز انجام شد. در این آزمایش نحوه رشد علف هرز چچم و گیاه زراعی گندم در شرایط تغذیه ای مختلف از جمله ریزمغذی کامل (روی، مس، آهن، منگنز، منیزیم، مولیبدن) به میزان یک کیلوگرم در هکتار، روی به میزان نیم کیلوگرم در هکتار و شاهد بررسی شد. پارامترهای مختلف جمعیتی از جمله سرعت رشد جمعیت و ظرفیت قابل تحمل محیطی  بر اساس مدل رشد لجستیک محاسبه و مقایسه گردید. اثرات رقابت دو گونه بر اساس مدل لوتکا و ولترا در شرایط تغذیه ای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که کاربرد ریزمغذی ها وزن خشک چچم را به سرعت افزایش می دهند. تیمار ریزمغذی کامل توانست وزن خشک و سرعت رشد چچم را نسبت به سایر تیمارها بیشتر افزایش دهد. درحالی که وزن خشک و سرعت رشد گندم با مصرف ریزمغذی ها، به علت افزایش فشار رقابت چچم کاهش یافت. همچنین مشخص گردید که چچم از توان تحمل شرایط نامساعد محیطی بالاتری نسبت به گندم برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها


1- اصغری، ج.، مرادی، ش. و کامکار، ب.1380. فیزیولوژی علف های هرز. (ترجمه) چاپ اول. دانشگاه گیلان. 260 صفحه.

2- باغستانی، م. ع. و عطری، ع. ر. 1382. ارزیابی و تعیین قدرت رقابت گندم در برابر علف هرز چاودار با استفاده از مدل عکس عملکرد در منطقه کرج. مجله آفات و بیماریهای گیاهی. 71 (1): 56-43.

3- زند، الف.، رحیمیان، ح.، کوچکی، ع.، خلقانی، ج.، موسوی، ک.  و رمضانی، ک. 1383. اکولوژی علفهای هرز (کاربردهای مدیریتی). (تألیف استفان رادوسویچ، جودی هالت و کلودیو گرسا) چاپ اول. جهاد دانشگاهی مشهد.600 صفحه.

4- میرزایی، ر.، رستمی، م.  اویسی، م. بنایان اول، م. و باغستانی، م. ع. 1384. تعیین آستانه خسارت اقتصادی و درصد افت عملکرد اقتصادی ذرت دانه ای (Zea mays L.) در رقابت با علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.). مجله آفات و بیماری های گیاهی. 73 (1): 12-1.

5-Alstad,  D. N.  2001. Basic populus models of ecology. Prentice hall, upper saddle River, Nj, chapter 4.

6-Appleby, A.P., Olson, P.D.  and Colbert, D.  R. 1996. Winter Wheat yield reduction from interference by Italian ryegrass. Agron.J, 68:463-466.

7-Banks. P. A.,  Santelmann, P. W. and Tucker, B. B. 1999. Infuence of  long-term soil  fertility treatments on weed species in winter wheat.  Agron. J., 68: 825-837.

8-Carlson, H. L. and Hill, J. E. 1995. Wild oat (Avena fatua) competition with spring wheat: Effects of nitrogen fertilization. Weed Sci. 34:29-33.

9-Caste, T.  J. 2000. An illustrated guide theoretical ecology. Oxford university press. Newyork. Pp:103-155.

10-Haefelea, S. M., Johnsonb, D. E.,  Dialloc, S., Wopereisa, M. C. S. and Janind, I. 2000. Improved soil fertility and weed management is proÆtable for irrigated rice farmers in Sahelian West Africa. Field Crops Research. 66: 101-113.                          

11-Kuchinda, N. C., Ndahi, W. B., Lagoke, S. T. O. and Ahmed, M. K. 2001. The efects of nitrogen and period of weed interference on yield of kenaf (Hisbiscus cannabinus L.) in the northern Guinea Savanna of Nigeria. Crop Protection. 20: 229-235.                                                                    

12-Lestrange, M. and Hill, J. 2003. Crop Management Practices affect barnyardgrass competition in rice. P. 115 in Proc. 35th Annual California Weed Con., San Jose.

13-Lichu, Y., Zucong, C. and Wenhui, Z. 2006. Changes in weed community diversity of maize crops due to long-term fertilization. Crop Protection. 25: 910–914.                         

14-Nilda, R., Burgos, A., Norman,  J. R., Gealy, R.  D. and Black, H. 2006. Competitive N uptake between rice and weedy rice. Field Crops Research.99: 96–105.                                

15-Okafor, I. 1996. Competition between upland rice and purple nutsedge for nitrogen, moisture and light. Weed Res. 24-43.                 

16-Zand, E., Baghestani, M., Souazadeh, A., PourAzar, R., Veysi, M., Bagherani, N., Barjasteh, A., Khayami, M. and Nezamabadi, N. 2006. Broadleaved weed check in winter wheat (Triticum aestivum L.) with post-emergence herbicides in Iran. Crop Protection, 101: 59-67.