تعیین مدل ریاضی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای نیوهلند مدل TM155 و والترا 8400 در استان های مرکزی و فارس

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

 هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای جدید، بخش عمده ای از هزینه های کاربری ماشین ها است. برآورد هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور از نظر بهره وری و مدیریت در زمان جایگزینی بسیار مهم است. بر این اساس ارائه یک مدل ریاضی برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای نیوهلند TM155 و والترا 8400 به عنوان تراکتورهای جدید وارداتی ضروری است. به این منظور مطالعه ای در شهرستان های استان های  مرکزی و فارس به روش نمونه گیری بر اساس تعداد تراکتورانجام گرفت. در این مطالعه،100 پرسشنامه بین کاربران تراکتور نیو هلند مدل TM155 و 100 پرسشنامه بین کاربران تراکتور والترا مدل 8400 در بهار و تابستان سال 1386 توزیع گردید. داده ها توسط برنامه های رایانه ای صفحه گسترده Excel و برنامه آماری SPSS برای تجزیه و تحلیل های آماری و ترسیم نمودار و تعیین مدل مناسب پردازش گردیدند. از آزمون آماری t برای مقایسه میانگین هزینه های تراکتور نیو هلند TM155 و والترا مدل 8400 و برای تعیین مدل مناسب از آزمون های آماریZ،F و ضریب تبیینR2 استفاده گردید. میانگین هزینه سالانه تعمیر و نگهداری تراکتورهای نیوهلند TM155 و والترا 8400 به ترتیب 3304 و 3635 ریال به ازای هر ساعت کارکرد محاسبه گردیدند. میانگین هزینه های تراکتوروالترا در سطح 5 درصد اطمینان، از تراکتور نیوهلند بیشتر بود. در این تحقیق مناسب ترین مدل ریاضی برای تراکتورهای موجود دراستان های فارس و مرکزی ارائه گردید.      

کلیدواژه‌ها


1- احمدی، م. ر.1379. تهیه مدل ریاضی برای تعیین هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای مسی فرگوسن و یونیورسال 650 در استان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

2- الماسی، م.1381.تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای کشاورزی مورد استفاده در کشت وصنعت نیشکر کارون.مجله علوم کشاورزی ایران.جلد33.شماره 4.سال 1381

3- ثباتی، م.1379. پیش بینی مدل هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای رایج در منطقه آذربایجان پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

4- شریفی، ا. 1378. مدل ریاضی پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای متداول در استان تهران.مجله تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی.جلد 4 .شماره 15.پاییز 1378

5- شریفی مالوجردی، 137..1. تعیین هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتوردر شهرستان های اصفهان و تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران

6-  طباطبایی،ا.1381. تهیه مدل ریاضی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای مسی فرگوسن و یونیورسال 650 در استان های کرمانشاه . مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی. سال هشتم. شماره 4. زمستان 1381

7- عجب شیرچی، ی. 1385. تعیین مدل ریاضی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور.مجله دانش کشاورزی.جلد 16. شماره 3. سال 1385

8- یگانه، ص. 1378. مقایسه مدلهای  تعیین هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتوردر کشت و صنعت کارون. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

9- ASAE Standards.1987.Agricutural management data .ASAE EP391.1.

10-Bowers,W. and  Hunt, D.R.1970. Application of mathematical formulas to repair cost data. Transaction of the ASAE.13 (6):806-899

11-Culpin,C.P. 1975.Profitable Farm Mechanization.3rd Edition.Crosby.Lockwood stable. London.

12- Kepner, J.and Bainer, R. 1978. principle of farm Machinery. John Willy and Sons Publishing Company: PP110-170.

13-Larson, W.E. and Bowers, W. 1965.Engineering Analysis of Machinery Costs,Transaction of  ASAE. PAPER 65-192,ST.Joseph,Michingan.

14- Mahmoud. H. Ahmad.1990.Estimation to tractor repair and maintenance costs in Sudan. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America. Vol.30. (2): pp 230-236

15- Morris, G.1988.Estimation of repair and maintenance cost .Journal of

Agricultural Engineering Research .191-200

16-Rotz,C. A.1995.A Standard Model for Repair Cost of Agricultural Machinary ASAE.paper No.85-1527.

17- Ward, S. M., Mc Nulty, P. B. and Cunney, M. B.1985. Repair costs of Two and Four WD tractors. Transaction of   ASAE. 28(4):1974-1976.