تجمع ماده خشک در اندام های هوایی آفتابگردان در تداخل با تاج خروس ریشه قرمز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

با هدف اندازه گیری تجمع ماده خشک در اندام­های هوایی آفتابگردان در تداخل با تاج خروس      ریشه قرمز آزمایشی در تبریز استفاده از طرح افزایشی به­صورت فاکتوریل با رقم­ آفتابگردان آذرگل، هایسان وآلستار، تراکم­ تاج­خروس (3/8، 25 و 7/41 بوته در متر مربع) و زمان ­سبز شدن­ تاج­ خروس همزمان،   15 و 30 روز بعد از سبزشدن ­آفتابگردان اجرا شد. نتایج نشان داد که با افزایش 4/33 بوته تاج­خروس به هر متر مربع، عملکرد بیولوژیک ­آفتابگردان به ترتیب در سه رقم حدود 40، 65 و 73 گرم در مترمربع در زمان اول سبز شدن افزایش یافت. اثر هر واحد تراکم تاج­خروس بر بیوماس برگ آفتابگردان در سطوح پایین تراکم بیشتر از سطوح بالای آن بود. سهم برگ از بیوماس کل توسط تیمارهای مورد مطالعه زیاد تحت تأثیر قرار نگرفت. رقم آذرگل توانست حضور 3/8 بوته تاج خروس را در 30 روز پس از سبز شدن بدون کاهش معنی­دار در وزن خشک ساقه تحمل کند، ولی اثر این تیمار در دو رقم دیگر کاهش معنی­دار ایجاد کرد. با افزایش تراکم و زودتر سبز­ شدن تاج­خروس، وزن خشک طبق در سه رقم مورد مطالعه کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


1- آقاعلیخانی، م. ع.، مدرس ثانوی و بانکه ساز، ا. 1381. تأثیر تراکم و زمان سبزشدن تاج خروس بر تجمع ماده خشک و اجزای عملکرد ذرت دانه ای. چکیده مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج. ص. 630.

2- راشد محصل، م. ح.، رحیمیان، ح. و  بنایان، م. 1372. علف­های­هرز و کنترل آن­ها (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 576 ص.

3- سلطانی، ا. 1373. علف­های­هرز مزارع آفتابگردان و کلزا. نشریه­ترویجی مرکزتحقیقات جهادکشاورزی استان آذربایجان­شرقی. 15 ص.

4- شاهرودی، م.، حجازی، ا. و رحیمیان مشهدی، ح. 1381. تعیین دوره­بحرانی کنترل علف­های­هرز در آفتابگردان رقم رکورد. مجله علوم زراعی ایران، جلد چهارم، شماره سوم.

5- عباس دخت، ح. 1382. بررسی اکوفیزلویوژیک رقابت تاج خـــروس(Amaranthus retroflexus L.) با ســویا  (Glycine max L.). رساله تحصیلی دکتری تخصصی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، 210ص.

6- محمودی، س. 1382. بررسی اکوفیزلویوژیک رقابت سلمه­تره(Chenopodium album L.)  با ذرت (Zea mays L.). رساله تحصیلی دکترای تخصصی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران. 210 ص.

7- هادی­زاده، م. ح. 1382. تاج­خروس: شناخت و مبارزه. نشریه ­ترویجی ­وزارت­ جهاد کشاورزی، معاونت­ ترویج و نظام بهره­برداری. 24 ص.

8- Aldrich, R. J. 1984. Weed crop ecology: Principles in weed management. Berton Publishers, 465p.

9- Bielinski, M. S. 2003. Interfernce of Amaranthus hybridus and Portulaca oleracea on lentile. Weed Tech. 2: 111-115.

10- Brusko, I., Smith, E. C. and Murphy, S. D. 2005. Interference of soybean cultivars with Alopecurus muosuroides. Weed Sci. 49: 85-92. 

11- Di Tomaso, J. M. 1995. Approaches for improving crop competitiveness throught the manipulation of fertilization strategies. Weed Sci. 43: 491-497. 

12- Gossett,  J. 1991. Amaranthus species in sunflowerfields. Weeds Today. 18: 15-18.

13- Gupta, O. P. 2004. Modern weed management. Agrobios Publ., India, 339p.

14- Harker, K. N., Clayton, G. W. and Johnston, A. M. 1999. Time of weed removal for canola. Proc. of the 10th Int. Rapeseed Conf., Canberra, Australia.

15- Holt, J. S. and Orcutt, D. R. 1991. Functional relationships of growth and competitiveness in perennial weeds and cotton (Gossypium hirsutum). Weed Sci. 39: 575-584.

16- Iqbal, J. and Wright, D. 1999. Effects of weed competition on flag leaf photosynthesis and grain yield of spring wheat. J. of Agri. Sci. 132: 23-30.

17- Loomis, R. S., Williams, W. A., Duncan, W. J., Dovrat, A. and Nunez, F. 1996. Quantitative descriptions of foliage display and light absorption in field communities of corn plants. Crop Sci. 8: 352-356.

18- Mc Lachlan, S. M., Tollenaar, M., Swanton, C. J. and Weise, S. F. 1993. Effect of corn-induced shading on dry matter accumulation, distribution and architecture of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus). Weed Sci. 41: 568-573.

19- Mickelson, J. A. and Harvey, R. G. 1999. Effect of Eriochloa villosa density and time of emergence on growth and seed production in Zea mays. Weed Sci. 47: 687-692.

20- Murphy, S. D., Yakubu, Y., Weise, S. F. and Swanton, C. J. 1996. Effect of planting patterns and inter-row cultivation on competition between corn (Zea mays) and late emerging weeds. Weed Sci. 44: 856-870.

21- O,Sullivan, P. A., Weiss, G. M. and Kossatz, V. C. 1985. Indics of competition for estimating rapeseed yield loss due to Canada thistle. Can. J. of Pl. Sci. 65: 145-149.

22- Oliver, L. R. 1998. Principles of weed threshold research. Weed Tech. 2: 398-403.

23- Patterson, D. T. 1985. Comparative ecophysiology of weeds and crops. I: Reproduction and ecophysiology. Boca Raton. CRC Press.

24- Peters, N. C. B. and Wilson, B. J. 1983. Some studies on the competition between Avena fatua L. and spring barley. II: Variation of A. fatua emergence and development and its influence on crop yield. Weed Res. 23: 305-311.

25- Rafael. A. M., Randall, S. C., Michael, J. H. and John, B. J. 2001. Interference of palmer amaranth in corn. Weed Sci. 49: 202-208.

26- Santos, B. M., Dusky, J. A., Stall, W. M., Shilling, D. J. and Bewick, T. A. 1997. Influence of smooth pigweed and common purslane on lettuce as affected by  phosphorus fertility. Proc. of Florida State Hort. Soc. 110: 315-317.

27- Staniforth, D. W. and Weber, C. R. 1986. Effect of annual weeds on the growth and yield of soybeans. Agron. J. 48: 467-471. 

28- Stoller, E. W., Harrison, S. K., Wax, L. M., Regnier, E. and Nafziger, E. D. 2004. Weed interference in soybean (Glycine max). Weed Sci. 3: 155- 181.

29- Tranel, P. and Murphy, S. D. 2003. Interference of soybean with Amaranthus retroflexus in monoculture and intercropping. Weed Sci. 50: 103-109.

30- Traore, R., Mauro, A. R., Dirceu, A. and Alvadi, B. J. 2003. Interference of sorghum cultivars with weeds. Proc. of Florida State Hort. Soc. 110: 117-120.  

31- Van Gessel, M. J. and Renner, K. A. 1995. Redroot pigweed (Amaranthus retroflexus ) and barnyard grass (Echinochloa crus-galli) interference in potatoes (Solanum tuberosum). Weed Sci. 38: 338-343.