اثر تاریخ کاشت و قطع برگ بر صفات زراعی و عملکرد ارقام آفتابگردان در شرایط دیم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی‌اراک

2 استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و قطع برگ بر صفات زراعی و عملکرد ارقام آفتابگردان در شرایط دیم آزمایشی در سال 1384، به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کرت های اصلی چهار تاریخ کاشت (10 فروردین به فاصله زمانی 10 روز) و کرت‌های فرعی شامل سه رقم آفتابگردان ( رکورد، زاریا، آذرگل) با چهار سطح تیمار اثر قطع برگ (سطح اول شاهد، سطح دوم قطع یک در میان برگ ها، سطح سوم قطع 3/1 برگ های بالایی و سطح چهارم قطع 3/1 برگ های میانی) در نظر گرفته شد. تیمارها در اوایل مرحله گل دهی (R5) نمو زایشی اعمال گردید. صفات مورد ارزیابی شامل عملکرد تک بوته، قطرپوکی، قطر طبق، وزن طبق، قطر ساقه، وزن ساقه، تعداد دانه های پر طبق، وزن دانه های پر طبق، تعداد دانه های پوک طبق، وزن هزاردانه، شاخص برداشت، تلاش بازآوری و تعداد دانه در طبق بود. تیمارهای مختلف اثر قطع برگ از نظر شاخص برداشت اختلاف معنی داری در سطح 1%و از نظر عملکرد تک بوته و تعداد دانه های پوک طبق در سطح 5%معنی دار شدند. اثر ارقام از نظر عملکرد تک بوته، قطر طبق، وزن طبق، وزن ساقه، تعداد دانه های پرطبق، وزن دانه های پرطبق، وزن هزاردانه، تعداد دانه های پوک طبق، شاخص برداشت، تلاش بازآوری و تعداد دانه ها در طبق در سطح 1% معنی دار شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد تک بوته از اثر تیمار شاهد با 16/11 گرم در متر مربع و کمترین عملکرد تک بوته از قطع 3/1 برگ‌ های میانی به دست آمده است. از نظر عملکرد تک بوته مناسب ترین تاریخ کاشت، تاریخ کاشت دوم با 51/11 گرم در متر مربع بوده و مناسب ترین رقم، رقم آذرگل بوده است.      

کلیدواژه‌ها


1- دانشیان، ج.1384. تعیین بهترین آرایش کاشت هیبرید آذرگل در کشت دیم.گزارش نهایی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.

2- رحمتی،ع.، یارنیا، م.، اردکانی، م. ر.، دانشیان، ج. و ولی زاده، م. 1385. بررسی محدودیت منبع- مخزن و اثر تراکم بر آن در دو هیبرید آفتابگردان. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. صفحه 375.

3- رضایی راد، ع. ودانشیان، ج. 1383. بررسی اثر تاریخ کاشت برروی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان. هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. صفحه 385 .

4- نادری، ا. 1383. برسی اثر تاریخ کاشت بر صفات زراعی ، عملکرد دانه، اجزاء آن در سه رقم آفتابگردان در جنوب خوزستان. مجله نهال و بذر، جلد 14، شماره 3. صفحه 43-35.

5-Abelardo, j. de. and le veg, Antonio j. Hall. 2002. Effect of planting date genotype,and their interaction on sunflower yield .Crop sci .42:1191-120.

6-Baljit, singh Sandha Gs, Bajaj, RK, Narinder, kaur, Sandeep, Bhardwaj, singh, B, haur and Bhardwaj, N. 1999. Genotype enviroment interaction for seed yield and its sunflower,Crop improvement ,26:1,99.

7-Diana jassode Rodriguez, Bliss Philips, Raul Rodriguze, Gracia and joseluis Angulo,Sanchez. 2002. Grain and fatty acid composition of sunflower seed for cultivars developed under dry land condition trend in new crops and new uses.

8-Juliomouro, IgnacioIrigoyen, Ana F. Militino and Carmenlamsfus. 2001. Defoliation effect on sunflower yield reduction.Agronomy journal 93:634-637.

9-Humon, j. , DuToit, j., Bezuidenhout, H. D. and Bruyn, L. P. 1990. The influence of plant water strees on net photosynthesis and yield of Sunflower.Agriculturaluniversityofsouth Africa . Crop Sci , 164:231-241

10-Schneiter,A. A. and Ljohnson, B. 1994.  Response of sunflower plants to physical injury .can.j.plant sci.74:736-766.

11-Tanaka, D. L. and Anderson, R. L.1997. Cultural system for reduced pesticide seed in sunflower. In prc. 19th sunflower Research Workshop. National sunflower Association. 9-10 Jon. p.55-62.