بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر میزان اثر بخشی مدیران از دید گاه کارشناسان ستادی سازمان جنگل ها و مراتع کشور

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و به روش همبستگی و نمونه آماری مورد مطالعه شامل 371 نفر از کارشناسان ستادی سازمان جنگل ها بوده است. حجم نمونه های مورد مطالعه از طریق فرمول کوکران محاسبه شده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده نسبی استفاده گردید. جمع‌آوری اطلاعات به دو روش مرسوم کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی انجام شده است. روایی صوری پرسشنامه به تایید اساتید و محققان رسیده است. نتایج اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ برای      پرسش های مربوط به مدیریت مشارکتی برابر93/0 و برای پرسش های مربوط به اثربخشی رفتار سازمانی مدیران برابر91/0 تعیین گردید. ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق نشان داد که رابطه بین متغیر مدیریت مشارکتی با متغیرهای اثربخشی رفتارسازمانی، افزایش سطح مهارتهای شغلی، تحقق سریعتر اهداف سازمان، افزایش کمیت وکیفیت فعالیتها، ایجاد دانش تخصصی در کارشناسان، ارتقای سطح نگرش شغلی کارشناسان، ایجاد خلاقیت و نوآوری در کارشناسان، انعطاف پذیری، روابط انسانی و ایجاد گروههای کاری مثبت و معنی دار می باشد. نتایج رگرسیون چند گانه نشان می دهد که متغیرهای ایجاد زمینه های مشارکت فعال کارشناسان در جلسات، موافقت مدیر با نظرات کارشناسان در ارزشیابی کارکنان، اقدام مدیر به تشکیل جلسه با کارشناسان، سعی مدیر در حل مشکلات به وسیله اقدامات گروهی و تاکید مدیر بر عملکرد گروهی در ارزیابی و نظارت کارکنان نقش مثبتی ومعنی داری بر اثربخشی رفتار سازمانی مدیران داشته اند.

کلیدواژه‌ها


1-احدی، م. 1380. بررسی عوامل اثر گذار بر اثر بخشی نظام پیشنهاد ها درشرکت ایران خودرو.مقاله شرکت ایران    خودرو.

2-امیران، ح.1383. آشنایی با روشهای اندازه گیری کارایی و اثر بخشی سیستمهای کیفیت.

3- جیمز ای اف .استور – آر. ادوارد فری من – دانیل   آر.گیلبرت – ترجمه دکتر علی پارسیان و دکتر سید محمد اعرابی1381- مدیریت ، سازماندهی ، رهبری ، کنترل ، جلد دوم.

4- شریفیان، ل. 1384. بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر میزان اثر بخشی رفتار سازمانی مدیران از دیدگاه دبیران دبیرستان های دخترانه منطقه 5 تهران درسال تحصیلی 84-83 پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مدیریت آموزشی ، دانشگاه اسلامی واحد ، بجنورد.

5- شیخ محمدی، و.1384. مدیریت مشارکت پذیر براساس نظام پیشنهادها ، انسیتوایزایران.

6- قرآن کریم : سوره های بقره آیه 159،زمر آیه 18 ، شورا آیه 38.

7-محمد پور، س. 1382. تعیین نوع سبک رهبری مدیران واحدهای آموزشی آموزشگاههای دخترانه اسلامشهر و ارائه الگوی مناسب برای افزایش میزان اثر بخشی آنان درسال تحصیلی 82، تهران – دانشگاه آزاداسلامی  واحد جنوب.

8- نبوی، ب. 1381. مشارکت دراسلام،ص 781،انتشارات کتابخانه فروردین.

9-Bush ,R., churchman ,M., Coulet, T., Guiney,P., Herbelin, S., Mcclymer, k. and Ryah,j .1998.The Don't of workteam coaching California:Herbeline publishing.