بررسی فونستیک کفشدوزک ها ( Col. : Coccinellidae)در استان لرستانو گزارش گونه های جدید برای ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

جهت بررسی فون کفشدوزک های استان لرستان نمونه برداری های منظمی از کلیه نقاط استان طی سال های 1385-1383 انجام شد. برای جمع آوری نمونه ها از تور حشره گیری و آسپیراتور استفاده شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، آنها را در شیشه های حاوی سیانور و برخی را نیز در الکل قرار داده و با استفاده ازمشخصات مرفولوژیک وتشریح ژنیتالیای حشره نر، شناسایی آنها انجام شد. در این مطالعه  در مجموع 28 گونه کفشدوزک متعلق به چهار زیرخانواده، هفت قبیله و14جنس مورد شناسایی قطعی قرار گرفت. در این تحقیق دو گونه برای فون ایران و24 گونه برای استان لرستان نخستین  بار گزارش می گردد که به ترتیب  با علامتهای * و ** مشخص شده اند. تعدادی از نمونه ها به تشخیص و تایید آقای دکتر هلومت فورش از کشور آلمان رسیده است.
1- Coccinella septempunctata Linnaeus 1758
2- Hippodamia variegata (Goeze) 1777
3- Oenopia conglobata (Linnaeus) 1758 *
4- O. oncina (Olivier) 1808
5- Adalia bipunctata (Linnaeus) 1758 *
6- A.  decimpunctata (Linnaeus) 1758  *
7- Aphidecta obliterata (Linnaeus) 1758 **
8- Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus) 1758 *
9- Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus)  1758 *
10- Chilocorus bipustulatus Linnaeus 1758 
11- Exochomus melanocephalus Zoubkoff  1833 *
12- E. nigromaculatus (Goeze) 1777 *
13- E. quadripustulatus Linnaeus  1758 *
14- E. pubescens Kuster 1848 *
15- E. gebleri  Weise 1878 *
16- E. undulates  Weise 1878 *
17- Platynaspis luteorubra (Goeze) 1777 *     
18- Scymnus apetzi Mulsant 1847 *
19- S. pallipes Mulsant  1850 *
20- S. pallipediformis Gunther 1958 *
21- S. frontalis (Fabricius) 1787 *
22- S. apetzoides Capra & Fursh 1967*
23- S. subvillosus (Goeze) 1777 *
24- S. syriacus (Marseul) 1868
25- S. mediterraneus Khnzorian 1977 **
26- S. araraticus Khnzorian 1977 *
27- Stethorus gilvifrons Mulsant   1851*
28- Pharoscymnus ovoideus Sicard 1759*

کلیدواژه‌ها


1- ابراهیم زاده، پ. و مصدق، م. س.1383. کفشدوزک ها وشته های مزارع یونجه استان خوزستان. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران .صفحه137.

2- احمدی، ع. ا. و یزدانی، ع.1370. اولین گزارش سه گونهPharoscymnus  از ایران. خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران،کرمان،صفحه6.

3- احمدی، ع. ا. و یزدانی، ع.1372. فون کفشدوزک های استان فارس(قسمت دوم) نامه انجمن حشره شناسان ایران جلد 112و13 صفحه 1-22.

4- باقری، م. و مصدق، م. س.1374. بررسی فون کفشدوزک های استان چهارمحال بختیاری دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. کرج صفحه 308.

5- برومند، ه. 1379. حشرات ایران: فهرست سخت بالپوشان موجود در مجموعه حشرات موسسه تحقیقات آفات وبیماریهای گیاهی.44صفحه.

6- پرویزی، ر.، مستعان، م.، برومند، ه. و میرزا یانس، ه. 1365.  بررسی تکمیل فون کفشدوزک های آذربایجان غربی. نشریه آفات وبیماریهای گیاهی جلد 54 شماره های 1و2 صفحه162-159.

7- حاجی زاده، ج.، جلالی، ج. و پیروی، ح.1377. معرفی بخشی از فون کفشدوزک های استان گیلان. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.کرج. صفحه212.

8- حق شناس، ع.، ملکی، ح. و باقری، م. ر.1383. فون کفشدوزک های شکارگر شته غلات و تغییرات گونه غالب در استان اصفهان. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران صفحه126.

9- رجبی، غ .1365. حشرات زیان آور درختان میوه سردسیری ایران. انتشارات سازمان تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی.256 صفحه.

10- رزمجو، ج. و حاجی زاده، ج. 1379. شناسایی فون کفشدوزک های مزارع پنبه در دشت مغان. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. اصفهان صفحه 24.

11- سعیدی، ک.1377. بررسی فونستیک کفشدوزک های مزارع یونجه منطقه بویراحمد. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره کیاهپزشکی ایران.کرج.550صفحه.

12- شجاعی، م. 1375. حشره شناسی آنتوژنی، بیولوژی، بیوسنولوژی.(آنتموفاژها)جلد دوم. انتشارات دانشگاه تهران. 464 صفحه.

13- عالیچی، م. و یزدانی، ع. 1368. بررسی فون کفشدوزک های استان فارس. خلاصه مقالات نهمین کنگره کیاهپزشکی ایران.مشهد.صفحه 26.

14-فاطمی، ح .1361. فون کفشدوزک های استان اصفهان. نشریه آفات وبیماری های گیاهی جلد 50 شماره 221 صفحه   21-25.

15- فرحبخش، ق .1340. فهرست آفات مهم نباتات و فرآورده های کشاورزی ایران. انتشارات سازمان حفظ نباتات، شماره 1،153صفحه.

16- کلانتری، ع. ا. و صادقی، س. ا.1379. بررسی فون کفشدوزک ها و تعیین گونه غالب آن در بادامکاری های دیم غرب خراسان .خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. اصفهان. صفحه 271.

17- کوهپایه زاده اصفهانی، ن. و مصدق، م. س.1372. فون کفشدوزک های استان کرمان. مجله علمی کشاورزی جلد16 شماره 1و2 صفحه46-75.

18- محمد بیگی، ا. 1379. دشمنان طبیعی شته های گردو در مناطق قزوین. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. اصفهان. صفحه 273.

19- مدرس اول، م.1373. فهرست آفات کشاورزی ایران ودشمنان طبیعی آنها. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.364 صفحه.

20- مصدق، م. س. و کچیلی، ف.1372. بخشی از فون کفشدوزک های استان خوزستان مجله علمی کشاورزی. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهوازجلد 16-شماره 1و2 صفحه 30-22.

21- مودی، س.1373. فون کفشدوزک های(Coccinellidae) جنوب شرقی خراسان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز. 158 صفحه.

22- منتظری، م. ح.1373. فون کفشدوزک های(Coccinellidae) دشت گرگان و گنبد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.143صفحه.

23- نعیم، ع .1350. فون کفشدوزک های ایران. نشریه آفات وبیماری های گیاهی. جلد31صفحه14-11.

24-وجدانی، ص. 1343. :کفشدوزک های سودمند وزیان آور ایران. انتشارات دانشگاه تهران. نشریه شماره65، 101صفحه.

25- یزدانی، ع. و احمدی، ع. ا.1370. فون کفشدوزک های استان فارس. قسمت اول زیر  خانوادهSticholotidinae . نامه انجمن حشره شناسان ایران جلد 11(شماره 1و2) صفحه51.

26- یغمایی، ف. و خرازی پاکدل، ع.1374. بررسی فونسیک کفشدوزک ها در منطقه مشهد. دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. کرج. صفحه 307.

27- Anonymus. 2005. Ladybeetle. http://www. earthlife. net/insects/coccinel/html

28- Bielawski, R. 1956. Coccinelliden aus libanon und dem iran im museum  Genf mit Beshreihung. heuer scymnini-Arten (col.cocc) Revue Suisse Zoology. 8 (3):645-657.

29- Deluchi, V. 1974. New trend in biological methods.Proceeding of the  F.A.O.conference on ecology in relation to plant pest control. Rome, Italy. pp. 192-205.

30- Duang, T. P. and Sther, F. W. 1974. Morphology and Taxonomy of the  known pupae of Coccinellidae (Col.) of North America with discussion of  phylogenic relationship.New york.266pp.                                   

31- Duverger, C. 1983. Contribution ala connaissance des coccinelidae d  Iran. Nouz..Entomology.Xll:73-93

32- Fursch, H. 1977. Coccinrllideaus beatea aus libnon und dem iran im Museum Genf mit Beshreibung. near Scymnini-Arten(Col.Cocc.)Revue Suisse Zoology.84(3):645-657 rnal of Newyork Entomology.                                      

33- Gordon, R. D. 1985. The Coccinellidae of America North of Mexico.Jou  Society.93(1):1-912

34- Hodek, I. 1973: Biology of Coccinellidae .Czechoslovak. Academy of Science  Prague.260pp.

35- Sasaji, H. 1968. Phylogeny of the family Coccineliidae.Etizenia, 53:1-37

36- Siccard, M. 1906.  Liste des Coleopteres Coccinellides recueillis en persepar  M.J.de.Morgan.Bull. Mus. Hist. Nat. Paris. 3:147