واکنش تابعی کفشدوزک دونقطه ای (Adalia bipunctata (Col., Coccinellidae به تراکم های مختلف شته انار (Aphis punicae (Hom., Aphididae ، در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناس ارشد حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

3 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

کفشدوزک دونقطه­ای، Adalia bipunctata، یکی از عوامل کنترل بیولوژیک تعدادی از آفات گیاهی می‌باشد. در این تحقیق واکنش تابعی لارو سن چهارم و کفشدوزک ماده بالغ bipunctata . A در شرایط کنترل شده دمای ثابت2±27 درجه سانتی­گراد، رطوبت نسبی10± 45 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی با تغذیه از شته بالغ بی­بال انار مورد ارزیابی قرار گرفت. واکنش تابعی تجزیه داده های واکنش تابعی به روش جولیانو و  به کمک نرم افزار  SASانجام شد. با استفاده از رگرسیون لجستیک واکنش تعیین گردید.کفشدوزک bipunctata A.  به تراکم­های مختلف شته بی­بال بالغ انار از نوع دوم تشخیص داده شد. این تشخیص به صورت قطعی از منفی بودن شیب قسمت خطی منحنی درجه سه رگرسیون لجستیکNa­­­­/Nt ­­ حاصل شد. مقادیر قدرت جستجو(a)،  زمان دستیابی (Th)،  ضریب تبیین)  (R2و حداکثر نرخ حمله (T/Th) توسط مدل راجرز برای لارو سن چهار bipunctata   A.به­ ترتیب   037/0± 220/0، 021/0± 073/0، 951/0 و 192/82 و برای کفشدوزک ماده بالغ bipunctata A.به ­ترتیب 031/0± 144/0، 037/0± 084/0، 890/0 و 428/71  به دست‌ آمد. قدرت جستجوی بالاتر و زمان دستیابی کوتاه تر لارو سن چهار کفشدوزکbipunctata A.  بیانگر کارآیی بالاتر آن نسبت به کفشدوزک­های بالغ در کنترل شته­های بالغ انار می­باشد.

کلیدواژه‌ها


1- شاکری، م. 1382.  آفات و بیماریهای انار. مرکز تحقیقات کشاورزی یزد . صفحه 39 .

2- طالبی، ع. ا. 1381. واکنش تابعی زنبورهای پارازیتویید (Hym: Aphelinidae)  Encarsia luteaوEretmocerus mund   به­ تراکم های مختلف پوره Bemesia tabaci (Hom: Aleyrpdidae). مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی. مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

3-Beddington, J. R.  Lu,  Z. Q.  Zhu, J. S. B. Hang and D. P. Wang. 1989. Some biological characteristics of Symnus yamato (Col:Coccinellidae). Biological Control, 5(4) 157-160.

4- Dixon, A.  F.  G. 1959. An experimental study of the searching behaviour of the predatory coccinellid beetle Adalia desimpunctata L. Journal of Animal Ecology, 28: 259-281.

5- Drieshe,  R. G. Van and Bellows. T. S. Jr. 1996.  Biological Control. Chapman and Hall, New York. 579p.

6-Gitonga, L. M., Ovarholt, W. A., Lohr, B., Magambo, J. K. and. Mueke. M.2002.  Functional response of Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae) to Megalurothrips sjostedti (Thysanoptera: Thripidae). Bilogical Control, 24: 1-6.

7- Hassell, M. P. 1978.The dynamics of arthropod predator- prey systems. Princeton, New Jersey:Princeton Umiversity press, 237 pp.

8- Holling, C. S. 1966. The functional response of invertebrate predators to prey dencity. Memoris of the entomological society of canada, 48:1-86.

9-Jervis, M. and Kidd. N. 1996. Insect natural enemies, practical approaches to their study and evaluation.Chapman and Hall,London.

10-Juliano, S .A. 1993.  Nonlinear curve fitting: predation and functional response curves. p.159-182. In S.M.Scheiner and J. Gurevitch (eds.), Design and analysis of ecological experiments. Chapman and Hall,London dencity. Memoris of the entomological Canada of Canada, 48:1-86.

11-  Munyaneza, J. and Obrycki. J. J. 1998.  Development of three populations of  Coloeomegilla maculate (Coleoptera:Coccinellidae)Feeding ineggs of Colorado  (Coleoptera: Cocinellidae) potato beetle Entomology,27:117-122. 

12- Rogers, D. 1972. Rondom search and Insecr population models. Journal of Animal Ecology, 41: 369-383.

13- Omkar and Prevez. A. 2005. Ecology of two– spotted ladybird, Adalia bipunctata: a review ladybird research laboratory, Department of zoology. University of lucknow, India.14 pp.