معرفی یک نفوذ سنج مخروطی پشت تراکتوری مورد استفاده جهت تهیه نقشه منطقه ای تغییرات مقاومت خاک

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این تحقیق یک نفوذ سنج مخروطی اتوماتیک قابل اتصال به تراکتور طراحی و ساخته و مورد آزمایش قرار گرفت تا میزان شاخص مخروطی خاک را در سطح مقطع خاک اندازه گیری نماید. هدف از تحقیق استفاده از این وسیله جهت تهیه نقشه سه بعدی خاک به واسطه تغیرات مقاومت خاک بود. دستگاه شامل شاسی، مجموعه سخت افزاری، کامپیوتر و نرم افزار مربوطه بود. یک جک دو طرفه هیدرولیک با کورس 80 سانتی متر جهت فرو  بردن مخروط در خاک به شاسی وسیله متصل گردید. یک موتور جریان مستقیم نیز به وسیله یک پیچ قدرت برای تحریک شیر کنترل مورد استفاده قرار گرفت. مجموعه جمع آوری اطلاعات و یک دستگاه موقعیت یاب متحرک نیز برای ثبت زمان واقعی داده برداری، نمایش و ثبت   داده های مربوط به موقعیت تراکتور و وضعیت نفوذ سنج و داده های اندازه گیری  شده به کار گرفته شد. داده ها در نقشه مقاومت خاک در پنج لایه با فواصل 10 سانتی مترو مشخصات متوسط رطوبت خاک در لایه های مورد نظر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در عمق 10 سانتی متر فشردگی خاک وابسته به رطوبت خاک بوده ولی در چهار لایه بعدی همبستگی بین این دو عامل وجود ندارد. در نهایت با ترکیب نقشه های مقاومت مکانی خاک در لایه های مختلف  نقشه مناسب و کارآمد سطح مقطع خاک جهت خاکورزی با عمق متغیر به دست آمد

کلیدواژه‌ها


1- خواجه پور، م. ر. 1383. گیاهان صنعتی. جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.

2- لکزیان، ا. 1368. چگونگی تحول، تکامل و بررسی خصوصیات کانی‌های خاک‌های سری خمینی شهر در مزرعه آزمایشی لورک نجف آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، صفحه 71.

3- Anderson, G. 1980 . A new hand-held recording penetrometer for soil studies.J.Soil Sci.31:279-296.

4- Ayers, P. D. and Perumpral, J. V. 1982 . Moisture and density effect on cone index. Trans. ASAE. 25:1169-1172.

5- Clark, R. L. 1999 . Evaluation of the potential to develop soil strength maps using a cone penetrrometer. Paper No.99-3109. ASAE.

6- Raper, R. L., Schwab, E. B.  and Dabney, S.M. 2003 . Spatial variation of the depth of root-restricting layers in Northern Mississippi soils. Second Int. Conf. Geospatial Information in Agriculture and Forestry, Lake Buena Vista, FL. pp.I-249-256.

7- Taylor, H.M. and Gardner, H.R. 1963. Penetration of cotton seedling taproots as influenced by bulk density, moisture content, and strength of soil. Soil Sci. 96(3): 153-156.

8- Wilford, J.R. 1992. Tractor mounted field penetrometer.Trans.ASAE15:226-227.

9- Wells, J.G. 2003. Crop Yield Response to Precision Deep Tillage. Paper Number: 031083An ASAE Meeting Presentation.