بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوری آن با استفاده از افزودنی های میکروبی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

به منظور کاهش مدت زمان سیلو کردن ذرت  علوفه ای از 21 روز به 14 روز و بهبود کیفیت آن، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار مختلف و با سه تکرار انجام شد. تیمار ها با افزودن مقادیر متفاوت باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (LP) و مخمر ساکارومیسس سرویسیه (SC) به علوفه ذرت درنظر گرفته شد. تیمارها شامل پنج سطح تیمار  بدون هیچ گونه افزودنی به عنوان شاهد (LP0-SC0)، 5/0 گرم لاکتوباسیلوس پلانتاروم در 100 کیلو علوفه ذرت (LP1-SC0)، 75/0 گرم لاکتوباسیلوس پلانتاروم در 100 کیلو علوفه ذرت (LP2-SC0)، 5/0 گرم ساکارومیسس سرویسیه در 100 کیلو علوفه ذرت (LP0-SC1)، 5/0 گرم لاکتوباسیلوس پلانتاروم و 5/0 گرم ساکارومیسس سرویسیه در 100 کیلو علوفه ذرت (LP1-SC1) بودند. شبیه سازی ساختمان سیلو توسط بشکه های پلاستیکی صورت گرفت. در پایان روزهای 7، 14، 21 نمونه برداری انجام و pH ، ماده خشک، اسید لاکتیک، اسید استیک و خصوصیات ظاهری مواد سیلویی مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر بار نمونه برداری و در پایان روزهای 14 و 21 گروه سوم     (LP2-SC0) دارای کمترین pH و بیشترین مقدار اسید لاکتیک بود. مقدار  pH و اسید لاکتیک در روز 21 با تیمار سوم تفاوت معنی داری با سایر گروه ها داشت (05/0p<). بنابراین به نظر می رسد با استفاده مناسب از افزودنی های باکتریایی می توان ضمن حفظ کیفیت مواد سیلویی و جلوگیری از فساد آن، مدت آماده سازی را نیز یک هفته کاهش داد. اما مصرف علوفه سیلو شده در کمتر از 21 روز توصیه نمی شود.

کلیدواژه‌ها


1- صوفی سیاوش،  ر. 1379.  تغذیه دام مک دونالد،  ادواردز،  گرین هال و مورگان انتشارات عمیدی. صفحه: 679- 659.

 2- هاشمی، م. 1375.  تغذیه دام، طیور و آبزیان. انتشارات فرهنگ جامع، صفحات: 660-659.

3- Adesogan, A.T., M.B.Salawu, A.B.Ross, D.R.Davies, and A.E Brooks. 2003. Effect of lactobacillus buchneri, lactobacillus fermentum, leuconostoc mesenteroides inoculant as a chemical additive on the fermentation aerobic stability and nutritive value of crimped wheat grains. J. Dairy Sci. 86:1786–1796.

4- Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 1995. Official methods of analysis, 16th ed. AOAC, Arlington, VA, USA.

5- Bates, G. 2004.  Corn silage. Agricultural extension service. The university of Tennessee.

6- Charalampopoulos, D., S. S. Pandiella and C .Webb. 2002. Growth studies of potentially probiotic lactic acid bacteria in cereal–based substrates. J. Appl. Microbial. 92: 851–859.

7- Dellagio, D., S. S. Pandiella, and C. Webb. 2002. Growth studies of potentially probiotic lactic acid bacteria in cereal-based substrates. J. Appl. Microbial. 92: 851-859.

8- Dellagio, F., L. M. T. Dicks, and S. Torriani. 1995. The genus leuconostoc, the generate of lactic acid bacteria. Vol: 2. page:278–325.

9- Heron, S. J. E., R. A. Edwards, and P. Phillips. 1989. The effect of pH on the activity of rye grass proteases. J. Sci. Food Agric. 46:267–277.

10- Hristov, A. N., M. Ivan, L. M. Rode, and T. A. Mc Allister. 2001.  Fermentation  characteristics  and  ruminal  ciliate  protozoa  population  in  cattle  fed  medium  or  high  concentrate  barley  based  diets . J. Anim. Sci. 79:515–524.

11- Kung, L, and N. K. Ranjit. 2001. The effect of Lactobacillus buchneri and other additives on fermentation and aerobic stability of barley silage. J. Dairy Sci. 84:1149– 1155.

12- Kung,L. Jr., J. R. Robinson, N. K. Ranjit,J. H. Chen, C. M. Golt, and J. D. Pesek. 2000.  Microbial populations, fermentation end-products, and aerobic stability of corn silage treated with ammonia or a propionic acid-based preservative .J .Dairy Sci, 83:1479–1486.

13- liminkung, J.r. 2003.  A review on silage additives and enzymes. Department of animal and food science. university of  Delaware . Http://ag. udel. edu.

14- McDonald, P. A., R. Henderson., and S. J. E. Heron. 1991. The biochemistry of silage. edu.  Edition. Marlow. Cholombe Publications.

15- Muck, R. 2000. Inoculants for corn silage. University of Wisconsin. Available on: Http://WWW.Facstaff. wisc. edu.

16- Okuda, H., S. Fuji, and Y. Kawashima. 1965.  A direct colorimetric method for blood ammonia. Tokushima J. Exp. Med. 12:11–14.

17- Ranjit, N. k., and L. Kung. 2000. The effect of lactobacillus buchneri, lactobacillus plantarum as a chemical preservative on the fermentation and aerobic stability of corn silage. J. Dairy sci. 83:526–533.

18- Shaver, R. 2004. Silage preservation, the role of additives. University of Wisconsin cooprative extension.

19- Snedecor, G. W., and W. G. Cochran. 1980.  Statistical methods.6th ed. Iowa State Univ. Press, Ames.

20- Weinberg, Z. G., G. Szakacs, G. Ashbell, and Y. Hen. 1999.  The effect of lactobacillus buchneri and lactobacillus plantarum, applied at ensiling on the ensiling fermentation and aerobic stability of wheat and sorghum silage. J. Ind. microbial biotechnology. 23:218–222.