بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی متیل استر منداب به عنوان سوخت بیودیزل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

با توجه به محدودیت منابع انرژی فسیلی، اثرات نامطلوب مصرف آنها بر محیط زیست و تهدید آینده صادرات مواد نفتی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر اهمیت دارد. سوخت های با منشاء مواد آلی از جمله بیودیزل به دلایلی از جمله شباهت به سوخت رایج، به عنوان سوخت جایگزین در موتورهای دیزلی مطرح می باشند. در این تحقیق، گیاه منداب شتری با هزینه های تولید کمتر نسبت به سایر گیاهان روغنی به عنوان منبع تولید بیودیزل انتخاب گردید. استخراج روغن از دانه آن به روشی ابداعی (تلفیقی از روش مکانیکی و شیمیایی) صورت پذیرفت. روغن پالایش نشده استخراج و طی فرایندهای شیمیایی به بیودیزل تبدیل گردید. بیودیزل تولیدی با درصدهای حجمی صفر تا صد در صد با سوخت دیزل مخلوط و به عنوان نمونه های B00 تا B100 نام گذاری شد. آزمون های سوخت نشان داد که دانسیته، وزن مخصوص، گرانروی،  نقطه اشتعال و شاخص ستان از B00 تا B100 به ترتیب به میزان3/4، 3/4، 7/14، 5/36، 29، 28/12 درصد و محدوده تقطیر، افزایش می یابند. همچنین آزمون اندازه گیری نقطه ابری شدن و نقطه ریزش، نشان دهنده کاهش این مقادیر ازB00 تا B100 به ترتیب به میزان 6/66 و 14/57 درصد است. آزمایش ها نشان دهنده کاهش گوگرد از B00 تا B100 به نسبت 1 به 20 است. ارزش حرارتی در B100 به مقدار 55/11 درصد کمتر از B00 اندازه گیری شد. به طور کلی می توان با افزایش سهم بیودیزل در سوخت ترکیبی موجبات افزایش کارایی سوخت، کیفیت احتراق و کاهش آلاینده ها به ویژه ترکیبات گوگرد را فراهم کرد. اما افزایش وزن مخصوص، گرانروی، کاهش ارزش حرارتی و قیمت تمام شده، محدودیت هایی در استفاده از درصد های بالای بیودیزل در سوخت تولیدی هستند که با در نظر گرفتن آنها ترکیب 20 درصد بیودیزل با80 درصد سوخت دیزل پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


1- حشمت زاده، محمد باقر. 1379. ایران و نفت، جامعه شناسی سیاسی نفت در ایران.  انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران.

2- صادقی، شهناز و مهرداد طباطبائی و داریوش ساعدی داریان. 1376. اصول مدیریت انرژی.  انتشارات نشر دانشگاه.

3- مشهدی میقانی، حمید. 1381. تحقیق درباره بکارگیری متیل استر روغن کلزا به عنوان سوخت  در موتور اشتعال تراکمی کم دور- رساله دکتری.واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

 

4-Anonymous. 2001. Annual Book of ASTM Standards, Vol.05.01.

5-Anonymous. 2001. Annual Book of ASTM Standards, Vol.05.02.

6- Badal, C. Saha and J. Woodward. 1997. Fuels and Chemicals from Biomass. American Chemical Society, Washington DC.

7- Foglia, T. A., Jones, K. C., Haas, M. J., & Scott, K. M. 2000. Technologies Supporting the Adoption of Biodiesel as an Alternative Fuel. The Cotton Gin and Oil Mill Press.

8- Linden, H. R. 1999. Conversion of Solid Fossil Fuels of High Heating- Value Pipeline Gas. Chemical Engineering Progress Symposium Series Hydrocarbons from Oil Shale, Oil Sands, and Coal.

9-Ma, F. & Hanna, M. A. 1999. Biodiesel Production: a Review. Bio Resource Technology 70, 1-15.

10-Walsh, Mary, and Hyperion. 1998. Use of Alternative Oil Seed Crops to Reduce Biodiesel Production Costs. European Energy Crops.