کنترل آللوپاتیک علف‌های هرز در زراعت سیب زمینی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان

چکیده

استفاده از پدیده آللوپاتیک یا دگرآسیبی تعدادی از گیاهان جهت کنترل علف­های هرز محصولات مختلف به اثبات رسیده است. این آزمایش به صورت مزرعه­ای طی سال­های 80-81  در ایستگاه تحقیقات کشاورزی همدان به اجرا در آمد. آزمایش ها به صورت فاکتوریل در  قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار و هشت تیمار درنظر گرفته شد. در این بررسی، کلزا،  ماشک­گل­خوشه­ای و چاودار به عنوان گیاهان دگرآسیب، قبل از کشت سیب زمینی به تنهایی و به صورت ترکیب دو و سه تایی به همراه شاهد بدون کشت گیاه دگرآسیب تحت بررسی قرار گرفتند. این گیاهان در پاییز کشت و در بهار سال بعد بصورت کود سبز با خاک مخلوط شدند، سپس سیب زمینی جهت بررسی اثر آن­ها در کنترل علف ­های هرز کشت گردید. نتایج به دست آمده، اختلاف معنی داری را بین صفات اندازه­گیری شده، شامل وزن تر گیاه دگرآسیب، برحسب گرم در متر مربع، وزن تر علف­های هرز، بر حسب گرم در متر مربع، تراکم علف­ هرز، در متر مربع و عملکرد محصول سیب زمینی بر حسب تن در هکتار نشان داد. چاودار در بین سایر تیمارها، بیشترین وزن تر را به­عنوان کود سبز قبل از کشت سیب زمینی داشته است. کلیه تیمارها، اختلاف معنی داری با تیمار شاهد از نظر کاهش وزن تر علف­هرز داشتند. عملکرد محصول سیب زمینی نیز در تیمارهای چاودار نسبت به شاهد افزایش 40 درصدی را نشان داد. نتایج نهایی این بررسی نشان داد که استفاده از گیاهان دگرآسیب به عنوان کود سبز قبل از کشت سیب زمینی، ضمن افزایش عملکرد سیب زمینی میزان علف های هرز و لزوم استفاده از علف کش ها را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


1- بای بوردی، م.، ملکوتی، م،‌ج.، عسگری،‌ه و نفیسی،‌م.‌1379. تولید و مصرف بهینه کود شیمیایی در راستای اهداف کشاورزی پایدار. معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، ‌نشر آموزش کشاورزی .

2-کوچکی،ع.، نخ فروش،‌ع.،و ظریف کتابی، ح. 1376. کشاورزی ارگانیت(ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

3-میقانی،‌ف.1382.آللوپاتی (دگر آسیبی) از مفهوم تا کاربرد. انتشارات پرتو واقعه.

4-Barnes, J.P., A.R.Putnam., and B.A. Burke. 1986.Allelopatic activity of rye (Secale cereal L.) in A.R. Patnam and C.S. Tang (eds.) The Science of Allelopathy.PP.271-286. John wiley and sons: New York.

5-Bell, O.T., and C.H.Maller.1973. Dominance of California annual grassianols by brassica nigra.Am.Midland Nat.90:277-299.

6-Boydston, R.A., L.ALKhatib. A.Hang.G.Krishnan.2., and S.Nissen. 1994. Weed control with rapeseed (Brassica napus) and white mustard (Brassica hirta) as green manure crop. Weed sci, soc.Am.Abstr, 34:89-286.

7-Erickson, C.G., and W.B. Duke. 1978. Release of phytotoxic residues from wild mostard (Brassica kaher (D.C) L.C. wheeler).Proc.Northest. Weed suicoc.32:70.

8-Evenari, M. 1949. Germination inhibitors. Bot Rev.15:153-194.

9-Gliessman, S.R. 1987.Species interactions and community ecology in low external in put agriculture. American journal of Alternative Agriculture.11:160-165.

10-Inderjit, Dakshini, K.M.M., and inhellig, F.A. 1993. Allelopathy: organisms, Processes and Applications.American chemical society.

11-Kohil, R.K., Singh, H.P., and Batish, D.R. 2001. Allelopathy in agroecosystems. Food products press.USA.

12-Muehlchen, A.M., and J.L.Parker. 1990. Evaluation of crucifer green manures for controlling Aphanomyces rot peas. Plant Dis.64:651-654.

13-Purvis. C.E.R.S.Jessop., and J.V.Lovea.1985. Selective regulation of germination and growth of annual weeds by crop residues.weed Res.25:415-421.

14-Rice, E.L.1995. Biological control of weeds and plant diseases.University of Oklahoma press: Norman and London.

15-Rick A.Boydston., and RNN Hang. 1993. Rapeseed (Brassica napus) Green Manure crop suppresses weeds in potato (Solanum tuberosum). Weed technology, Vol: a: 669-673.

16-Tollsten, L., and G.Bergstrom. 1988. Headspace voltailes of whole plants and macerated plant parts of Brassica and sinapsis. Phytochemistry 27:4013-4018.