شناسایی جدایه‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی متحمل به شوری در یونجه‎های یکساله و چند ساله

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 استاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

3 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناس میکروبیولوژی مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی مشهد

چکیده

به منظور شناسایی و جداسازی باکتری‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی متحمل به شوری، نمونه‎های مختلف خاک و گره های ریشه از مناطق مختلف استان خراسان بزرگ به همراه جدایه‎هایی از مؤسسه تحقیقات خاک وآب و یک جدایه استاندارد مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای شوری با افزودن غلظت‎های مختلف کلرید سدیم (صفر ،150، 300، 450، 600و 750 میلی‎مولار) به محیط کشت اختصاصی اعمال گردید و سپس جدایه‎های موفق در تست گره زایی، در حرارت 28 درجه سانتی­گراد به تیمارهای فوق تلقیح شدند. تیرگی رشد باکتریها در محیط کشت مایع پس از 72 ساعت در طول موج 420  نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد کلیه جدایه‎ها در تیمار شاهد به خوبی رشد نموده و تحت این شرایط شش جدایه دارای تیرگی رشد بیشتر از یک بودند. اختلاف معنی‎داری در تیرگی رشد 44 جدایه تحت شرایط شوری مشاهده گردید به‎طوریکه در غلظت‎های بالای600 میلی‎مولار، رشد باکتریها به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و تیرگی رشد تنها هشت جدایه در محیط کشت از 1/0 بیشتر شد. این جدایه‌ها به عنوان متحمل به شوری در نظر گرفته شدند. از بین جدایه‎های متحمل، جدایه M32با اختلاف معنی‎داری در سطح 5% برتری نشان داد. هیچیک از جدایه ها در غلظت 750 میلی مولارکلرید سدیم رشد نکردند.

کلیدواژه‌ها


اصل مقاله به زودی قابل دسترسی است

1- دشتی، م. 1375. تأثیر سوش‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی بر تثبیت ازت و خصوصیات رشد سه گونه یونجه یکساله. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.

2- کوچکی، ع.، راشد محصل، م. ح.، نصیری محلاتی، م. و صدرآبادی، ر. 1367. مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی . بنیاد فرهنگی آستان قدس رضوی مشهد.

3- گالشیعلیآبادی،س. ا.  ۱۳۶۷.بررسی کارآئی تثبیت ازت باکتری ریزوبیوم ملیلوتی در شرایط شور. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

4- Alikhani, H. A. and Saleh Rastin,N. 2002 . Symbioticical characteristics of indigenous Sinorhizobium meliloti  strains from some Iranian soils and their variations in the different levels of salinity. 17th  WCSS , Thailand .

5- Beck, D. P., Materon, L. A. and Afandi, F. 1993. Practical Rhizobium-legume Technology. Manual No. 19. ICARDA. Syria.

6- Bostford, J. L. 1984. Osmoregulation in Rhizobium meliloti L., Inhibition of growth by salts. Arch. Microbiology. 137:124-127.

7- Dixcon, R. O. D. and wheeler, C. T. 1985. Nitrogen fixation in plants. Chapman and Hall. Landon.

8- Heidari S. A. H. 1994. Variation in sensivity of nodulation and nitrogen faxation to nitrate in annual Medicago species. Department of Plant Science, Waite Agriculture  Research Institute, Glen Osmond, South Australia, PHD Thesis.

9- Lakshmi-Kumari, M., singh, C. S. and subba Rao, N. S. 1974. Root hair infection and nodulation of Lucerne as influence by salinity and alkalinity. Plant and Soil. 40:1310-316.

10- Mohammad R. M., Campbell, W. F.and  Rumbaugh, M. D. 1989. Variation in salt tolerance of alfalfa. Arid Soil Res. Rehab. 3:11-20.

11- Mohammad R. M. and Campbell, W. F. 1985. The search for salt-tolerant Alfalfa/ Rhizobium. Utah Science. 46:36-37.

12- Mohammad, R. M., M. Akhbavan-Kharazian, W. F. Campbell, and Rambough, M. D. 1991. Identification of salt and drought tolerant  Rhizobium meliloti L. strain.Plant and soil. 134:271-276.

13- Singleton, P.W., Elswalfy, S. A.  and Bohlool, B. B. 1982. Effect of salinity on Rhizobium growth and survival. Appl. Environ. Microbiology. 44:884-890

14- Singleton, P.W. and Bohlool, B. B. 1984. Effect of salinity on nodule formation by soybean. Plant Physiology.74:72-76.

15- Sprent, J. I. and P. Sprent. 1990. Nitrogen fixing organisms. Chapman and Hall. Landon.

16- Subba Rao, N. S., Johansen C., Kumar Rao J.V. and Jana, M. K. 1990. Response of the pigeon pea-Rhizobium symbiosis on salinity stress variation among Rhizobium strain in symbiotic ability. Biol. Fertil. soil . 9:49-53

17- Vincent, J. M. 1982. Nitrogen fixation in legumes. Academic press. London.

18- Zahran, H. H. 1990. Conditions for successful Rhizobium-legum-symbiosis in saline environment. Biol. Fert. Soils. 12:73-80.