تاثیر باکتری های حل کننده فسفات و مقایسه کاربرد کود شیمیایی و بیولوژیک فسفر در زراعت سیب زمینی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

چکیده

    به منظور ارزیابی اثرسه عامل باکتری­های حل کننده فسفات، فسفر شیمیایی و ارقام سیب زمینی  با استفاده از یک آزمایش اسپیلت اسپیلت پلات در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال زراعی 1386 در مزرعه ای در روستای اناج از توابع شهرستان اراک، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که باکتری های حل کننده فسفات و تقابل آن با سایر عامل ها، به نحو معنی داری وزن تر اندام هوایی، وزن تر غده، وزن خشک غده، محتوای فسفربوته و شاخص برداشت را تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش معنی دار عملکرد غده، نسبت به تیمارهای شمیایی در سطح 1% شد. اثر متقابل باکتری­های حل کننده فسفات و فسفر شیمیایی در صفات وزن تر وخشک اندام هوایی، وزن خشک غده، تعداد ساقه در بوته، عملکرد بیوماس و محتوای فسفر بوته در سطح حداقل 5% معنی دار  شده و تیمار کاربرد باکتری های حل کننده فسفات همراه با 75 کیلوگرم فسفر شیمیایی از نظر عملکرد با مصرف 150 کیلوگرم کود شیمیایی فسفره، تفاوت معنی داری نداشته است. نتایج نشان داد مصرف فسفر شیمیایی به میزان 150 کیلوگرم در اکثر صفات مانند عملکرد غده، درصد فسفر جذب شده، محتوای فسفر بوته، وزن خشک اندام هوایی و عملکرد بیوماس، تفاوت معنی دار در سطح 1%  دارد و بالا ترین نتیجه را حاصل می نماید. در بین ارقام مختلف سیب زمینی، رقم لیدی رزیتا در اکثر صفات خصوصا عملکرد غده، شاخص برداشت، محتوای فسفر بوته و وزن تر غده و اندام هوایی، با ارقام دیگر و فسفر شیمیایی تفاوت معنی دار در سطح 1% داشته و بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است ولی در تقابل با باکتری های حل کننده فسفات تفاوت معنی داری دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


1- حسینی، ج.، حاجیان فر، ر. و میرکمالی، ح .1383. آفات. بیماریها و علفهای هرز مهم سیب زمینی در ایران و مدیریت تلفیقی آنها . نشر آموزش کشاورزی

2- آستارایی، ع. ر. و کوچکی، ع. 1375. کاربرد کودهای بیولوژیکی در کشاورزی – انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

3- خواجه پور، م . ر. 1383. گیاهان صنعتی. جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

4- شناسنامه تصویری سیب زمینی. اداره کل آمارو اطلاعات – وزارت کشاورزی . 1376.

5- صالح راستین، ن.1380. کودهای بیولوژیک و نقش آنها در راستای نیل به کشاروزی پایدار . وزارت جهاد کشاورزی . نشر آموزش کشاورزی .

6- غزالی بیگلر. 1381. مایکوریزا و اهمیت  آنها در کشاورزی پایدار – همایش راه کارهای کشاورزی پایدار در ایران . دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ..

7- خواجه پور، م. ر. 1373. تولید نباتات صنعتی ، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان .

8- علی اصغر زاده، ن. 1376. میکروبیولوژی و بیوشیمی خاک (ترجمه). چاپ اول . انتشارات دانشگاه تبریز.

9- Paulitr. 1991.My corrhizal interaction with soil organisms In :Arora, "etal" Handbook of applied my cology vol. 1:soil and plants marcel Dekker, INC. pp.77-129.

10- Tiwari,V. N., Lehri, L. K. and pathak, A. N. 1989. Effect of inoculating crops with phosphor. Microbes. Exp. Agric,25;45-50.

11- Pal, S. S. 1999. Interaction of an acid tolerant strain of phosphate solubilizing bacteria with a few acid to terant crops. Plant soil,213.221-30.

12-OztUrk, A., O. ca"glar and Sahin, F. 2003. yield response of wheat and barley to inoculation of plant growth promoting rhizobacteria various levels of nitrogen fertilization.J.plant Nutr.Soil Sci,166;1-5.

13- Madani, H. 2006. The Effects of phosphate solubleizing Bactria (PSB) on potato yield at Iran Enviroment.18th .world congress of soil science. Jule.9.15.2006.philadelphia Pennsylvania.u.

14-Bareay, M., Azcan, R. and Hyman, D. S. 1975. Possible synergist interactions between endogone and phosphate- solubilizing bacteria in low phosphate soils In Endomy corrhizas Eds.FE sanders.B.moose and PB thinkler.409-417.Academic Press.London.

15-paul, M. 1990. the potuto. The scientific Basis for Improvement champan and Hall, London, England. 882p.

16-levy, D. 1985. The response of potatoes to a single tran sient heat of drought stress imposed of different stages of tuber growth. Potuto Research. 1985. 28:3. 415-424.

17- Han, H. S., supanjani, K. and Lee, D. 2006. Effect of co- in culation with phosphate and potassium solubilizing bacteria on mineral up take and growth of pepper and cucumber. Plant soil Envion, 52(3):130-136.

18- Baya, M. A., Boehhing, R. S. and Ramos- comenzan, A. 1981. Vitamin production in relation to phosphate solubilization by bacteria soil boil. Biochem. 13:527-531.

19- vazques, P., olguin- M, G., Puente, E., Lopez- cortes, A. and Bashan, Y. 2000. phosphate- solubilizing microorganisms associated with the rhizophere of mangroves in a semiaid coastal logoon. Biol Fertil soils. 30:46-468

20- Ponmurugan, P. and Gopi, C. 2006. In vitro production of growth regulators and phosphatease activity by phosphate solubilizing bacteria African journal of Biotechnology vol.5(4)pp.348-350