تاثیر کاربرد کود آلی و کود شیمیایی نیتروژن بر صفات زراعی ذرت دانه ای رقم Sck704

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشکاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

2 گروه زراعت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

3 گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

چکیده

به منظور بررسی اثر کود شیمیایی نیتروژن و کود دامی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 آزمایش مزرعه ای، در سال زراعی 1390 در مزرعه ای آزمایشی واقع در شهرستان بابلسر اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار انجام گردید. تیمار اصلی شامل 3 سطح کود دامی(گاوی) (10، 20، 30 تن در هکتار کود دامی) و عامل فرعی شامل 4 سطح کود نیتروژن(صفر، 50، 100، 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) بود. نتایج نشان دادند استفاده از کود نیتروژن بر ارتفاع گیاه، قطر بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال 5% تأثیر معنی داری داشت. بیشترین عملکرد دانه با مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. مقادیر مختلف کود نیتروژن بر تعداد ردیف در بلال، طول بلال و شاخص برداشت تأثیر معنی دار نداشت. کاربرد کود دامی بر وزن هزار دانه، تعداد دانه در بلال و شاخص برداشت تأثیر معنی داری داشت. اثر متقابل کود نیتروژن و کود دامی تنها بر قطر بلال و عملکرد بیولوژیک تأثیر معنی داری در سطح احتمال 5 % نشان داد. بیشترین عملکرد دانه از تیمار 30 تن کود دامی تحت 100 کیلوگرم نیتروژن به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


1- آرام، ش.، ع. فرامرزی، م. فربودی و خورشیدی بنام، م.ب. 1388. اثر سطوح کود دامی و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در منطقه میانه. مجله علمی- پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. سال سوم. شماره 12.
2- توسلی، ا.، قنبری، ا.، احمدی، م. م.، حیدری، م. و واحدیان، ا. 1388. اثر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در کشت مخلوط ارزن و لوبیا. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحه 1437-1439.
3- حق نیا، غ. و کوچکی، ع. ر. 1380. استفاده از کودهای آلی در تولید پایدار چند گیاه زراعی. مجموعه مقالات هفتمین کنگره علوم خاک ایران. صفحه 20-21.
4- حیدری، م. و کلارستاق، ک. 1385. بررسی اثر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704. چکیده مقالات نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه تهران. پردیس ابوریحان. ص 76.
5- رضوان طلب، ن. 1388. اثر انواع و مقادیر مختلف کودهای آلی و معدنی بر عملکرد و تجمع عناصر غذایی در ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه مازندران. 104 صفحه.
6- شافع، ل.، صفاری، م.، امام، ی. و محمدی نژاد، ق. 1388. ارزیابی سطوح مختلف نیتروژن و روی بر عملکرد دو رقم ذرت هیبرید سینگل کراس 504 و 704 . مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحه 1313-1314.
7- مرادی، ج.، بهرامی، ح. ع.، سدری، م. ح و بشارتی، ح. 1390. بررسی اثر کوتاه مدت خاک ورزی و کاربرد کود گاوی بر روی جمعیت جانوران خاک تحت کشت ذرت. مجله پژوهش های خاک (علوم خاک و آب). شماره 20 صفحه 139.
8- ملکوتی، م. ج.، و بلالی، م. ر. 1383. مصرف بهینه کود راهی برای پایداری در تولیدات کشاورزی(مجموعه مقالات) نشر آموزش کشاورزی، کرج،575 صفحه.
9- میرزاشاهی، ک. و کیانی، ش. 1387. تأثیر کمپوست کود گوسفندی بر میزان مصرف کودهای شیمیایی در زراعت ذرت دانه ای. مجله پژوهش در علوم کشاورزی. 4(2): 174-186.
10- Amujoyegbe, B. Y., Opbode, J. T. and Olayinka, A. 2007. Effect of organic and inorganic fertilizer on yield and chlorophyll Content of zea mays and sorghum bicolour. Department of Plant Sci. 46:186-174.
11- Ardakani, M. R., Mazaheri, D., Majd, F. and Nourmohamadi, Gh. 2001. Effect of Azospirillum associatedin biological nitrogen fixation. Grain yield and yield component of wheat. Seventh Iran Soil Science Congres. (In Persian)
12- Bhattacharyya, R., Kundu, S., Prakash, V. and Gupta, H. S. 2008. Sustainability under combined application of mineral and organic fertilizers in a rain fed soybean-wheat system of the Indian Himalayas. Eur.J.Agron. 28: 33-46.
13- Eghball, B., Ginting, D. and Gilley, J. E. 2004. Residual effects of manure and compost application on corn production and soil properties. Agron Journal. 96: 442-447.
14- Ghosh, P. K., Ramesh, P., Bandyopadhay, K. K., Triputhi, A. K., Hasti, K. M. and Misra, A. K. 2004. Comparative effectiveness of cattle manure, poultry manure, phosphocommpost and fertilizer – NPK on three cropping system in vertisoils of semiarid tropics. I . crop yield and systems in performance. Bio yesource Tecnology. 95: 77 – 83.
15- Hussain, M. F., Kabir, M. A., Majumder, U. K., Sikder, M. S. I. and Chowdhury, M. M. A. A. 2005. Influence of irrigation and nitrogen level on the yield of wheat. Pak J Biol Sci, 8(1), 152-155.
16- Keshavarz Afshar, R. 2010. Effect of phosphate soloblizing rhizobacteria on quantitative and qualitative characteristics of turnip (Brassica rapa) under limited irrigation systems. MSc. Thesis , Faculty of Agriculture , university of Tehran.
17- Majidian, M. and Ghadiri, H. 2002. Effect of water stress and nitrogen levels at different growth stages on yield, yield components, water efficiency and some physiological traits of corn. Journal of Iranian Agriculture Science, 3, 521-533. (In farsi).
18- Mkhabela, M. S., Mkhabela, M. S. and Pali-Shikulu, J. 2001. Response of maize (Zea Mays L.) cultivars to different levels of nitrogen application in Swaziland. In: proceeding of seventh Eastern and Southern Africa Regional Maize Conference. 11-15 Feb., pp. 377-381.
19- Mariana, A., Melay, A., Hernan, E., Echevrriab, C., Stud ertb, L. G., Andradeb, F. and Barbara, N. 2003. Tillage system. Agronomy Journal. 95: 1525-1531.
20- Mooleki, S. P., Schoenau, J. J., Charles, J. L. and Gwen, G. 2004. Effect of rat, frequency and incorporation of feedlot  cattle  manure  on  soil  nitrogen availability crop performance and nitrogen use efficiency Nin  east-central Saskachwan. Can. J. Soil Sci. 84: 199-210.  
21- Pimentel, D. 1993. Economics  and  energies  of  organic  and  conventional  farming. J.Agric.  Environ . Ethics. 6: 53- 60.
22- Prasad, K. and singh, P. 1990. Response of promising rainfed maize (zea mays L.) Varieties to nitrogen application in North Western Himalayan region. Indian J. Agric. Sci, 60(7): 475-477.
23- Sanchuli, N. 2007. The effect of different manure and fertilizer ratios and their mixture on soil characteristics, yield and yield components of single cross 704 grain corn. Ms. C. Thesis in Agronomy, faculty of Agriculture University of Zabol, Iran. (In Farsi).
24- Wajid, A., Ghffar, A., Maqsood, M., Hussain, K., and Wajid, N. 2007. Yield response of maize hybrids to varying nitrogen rates. Pak. J. Agri. Sci. 42: 217-220.