ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای KSC704 و KSC260 در نظام های زراعت متداول، تلفیقی و ارگانیک

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی دو هیبرید ذرت علوفه ای(سینگل کراس 704 و سینگل کراس260) در نظام های تولید متداول، تلفیقی و ارگانیک در تابستان 1389 در منطقه پیشوای ورامین انجام گردید. این آزمایش بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. نظام های تولید متداول، تلفیقی و ارگانیک در کرت های اصلی و دو هیبرید ذرت سینگل کراس 704 و سینگل کراس 260 در کرت های فرعی قرار گرفتند. در نظام تولید متداول کلیه عملیات شامل ضدعفونی بذر، کنترل آفات و علفهای هرز و تامین عناصر غذایی از منابع شیمیایی انجام گردید. در نظام تولید تلفیقی از کاربرد توام مواد شیمیایی و آلی و زیستی استفاده شد و در نظام تولید ارگانیک از هیچگونه ماده شیمیایی مصنوعی استفاده نشد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد بیشترین مقادیر ارتفاع بوته (08/185 سانتی متر) و نیتروژن برگ (85/1%) از نظام تولید متداول و بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک از نظام تولید تلفیقی حاصل گردید. در بین ارقام نیز هیبرید ذرت سینگل کراس 704 در تمامی صفات مورد مطالعه به­جز درصد نیتروژن برگ دارای بیشترین مقادیر بود. نتایج این آزمایش نشان داد در کوتاه مدت نمی توان از نظام های تولید ارگانیک توقع بهبود در عملکرد را داشت ولی پس از سپری شدن دوره گذار افزایش عملکرد قابل انتظار خواهد بود

کلیدواژه‌ها


1- جهان، م.، بهزاد امیری، م. ف.، دهقانی پور و تهامی، م. ک. 1391. اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان در یک نظام زراعی ارگانیک. نشریه پژوهشهای زراعی ایران. 10(4): 751-763.

2- چوگان، ر. 1382. بررسی و مقایسه عملکرد هیبرید های ذرت خارجی با ارقام داخلی. گزارش پژوهشی طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه.18 صفحه.

3- حمیدی، ه.، ا. اصغرزاده.، ر. چوگان.، م. دهقان شعار.، ا. قلاوند، و م.ج. ملکوتی. 1386. بررسی کاربرد کودهای ریزوباکتریایی افزاینده رشد گیاه در زراعت ذرت با نهاده کافی. مجله علوم محیطی. 4(4): 1-20.

4- رضوانی مقدم، پ.، م بهزاد امیری و ح. ر. احیایی. 1393. اثر ریزوباکتری های رشد گیاه و مقادیر مختلف کمپوست قارچ بر عملکرد گل و خصوصیات بنه زعفران در یک نظام زراعی ارگانیک. نشریه علوم باغبانی. 28(2): 199-208.

5- زارع فیض آبادی، ا. 1379. بررسی کارآیی انرژی و بازده اقتصادی نظامهای زراعی متداول و اکولوژیک در تناوبهای مختلف گندم. پایان نامه دکتری زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد.

6- شریفی عاشورآبادی، ‌ا. 1378. بررسی تأثیر حاصلخیزی خاک در اکوسیستم های زراعی. پایان نامه دوره دکتری زراعت-گرایش اکولوژی گیاهان زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

7- قورچیانی، م.، غ. اکبری.، ح. علیخانی.، م. زارعی، و ا. اله دادی. 1392. بر همکنش قارچ آربسکولار و باکتری سودوموناس فلورسنس روی کارآیی مصرف کودهای فسفر، وابستگی میکوریزایی و عملکرد ذرت در شرایط تنش کم آبی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 63.

8- کامکار، م. و مهدوی دامغانی، ع. 1387. مبانی کشاورزی پایدار. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 315 صفحه.

9- کوچکی،ع. و حسینی، م. 1368. سیر انرژی در اکوسیستم های کشاورزی. انتشارات جاوید، 328 صفحه.

10- کوچکی، ع. و حسینی، م.1374. سیر انرژی در اکوسیستم های کشاورزی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.164 صفحه.

11- کوچکی، ع. 1373. کشاورزی و انرژی،نگرش اکولوژیک.انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،229 صفحه.

12- کوچکی ،ع.، حسینی، م. و هاشمی دزفولی، ا. 1375. کشاورزی پایدار.انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،162 صفحه.

13-  مقصودی، ع.، قلاوند، ا. و آقاعلیخانی، م. 1393. تاثیر راهبردهای مدیریتی نیتروژن و کود زیستی بر صفات مورفرلوژیک، عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت سینگل کراس 704. نشریه پژوهشهای زراعی ایران. 12(2): 273-282. 

14-  نجم، م. ع.، حاج سید هادی، م.  ر.، قراویری، م. و پناهی، ا. 1390. بررسی تاثیر نظام های تولید ارگانیک، تلفیقی و متداول بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان، ایران.

15- نورمحمدی، ق.، سیادت، ع. و کاشانی، ع. 1384. زراعت غلات. جلد اول، دانشگاه شهید چمران اهواز، 394 صفحه.

16- Albaenell, E., Plaixats, J. and Cabrero, T. 1988. Chemical Changes during vermicomposting (Eisenia fetida) of sheep manure mixed with cotton industrial wastes. Bio.and Fert.Soils. 6: 266-269.

17- Beld, M., Matteis, A., Sprengel, B., Albrecht, H., Haast, H. U. and Harle, H. 2000. Long-term  development  of yield  affecting  weeds after  the change from conventional to integrated and organic  farming. In proceeding 20th German conference on weed Biology and weed control,17: 291-301.

18- Canellas, L. P., Olivares, F. L., Okorokova, A. L. and Facanha, A. R. 2002. Humic acids isolated from earthworm compost enhance root elongation, lateral root emergence, and plasma H-ATPase activity in maize roots. Plant Phys. 130:1951-1957.

19- Chapman, H. D. and Pratt, P. F. 1961. Method of analysis for soils, plants and waters. University of California. Division of agricultural Sciences.

20- Darzi, M. T., Haj Seyed Hadi, M. R. and Rejali, F. 2012. Effects of the application of vermicomposting and nitrogen fixing bacteria on quantity and quality of the essential oil in dill. J. Of Medicinal Plants Res. 6 (21): 3793 – 3799.

21- Haj Seyed Hadi, M. R. 2010. Chamomile production under an organic nutrition system. International J. of Agr. and Plant Prod. 1(2): 61-64.

22- Haj Seyed Hadi, M. R., Darzi, M. T. and Sharifiashoorabadi, E. 2009. Study The Effects of Conventional and Low Input Production System on Energy Efficiency of Silybum marianum L. World Academy of Science, Engineering and Technology, 54: 364-366.

23- Hume, D. J. and Gilliard, C. L. 1993. Comparision of high input, low input organic cash cropping systems. Universit of Guelph, Canada.

24- Karlen, D. L., Mausbach, M. J., Doran, J. W., Cline, R. G., Harries, R. F. and Schuman, G. E. 1997. Soil quality: A concept, definition and framework for evaluation. Soil. Sci. Soc. Am. J., 61: 4-10.

25- Klipper, L.W., Commoner, B., Getler, M., Fusts, O. and Blobaum, R. 1997. Economic performance and energy intensiveness organic and conventional farms in the Corn Belt: A preliminary comparison. Amer. J. Agric. Economics, 59(1):1-120.

26- Nethra, N. N., Jayaprasad, K. V. and Kale, R. D. 1999. China aster [callistephus chinensis(L)].cultivation using vermicompost as organic amendment crop Research Hisar. 17(2): 209-215.

27- Nguyan, M. L. and Hayner, R. J. 1995. Energy and labor efficiency for three pairs of conventional and alternative mixed cropping (Pasture-arable) farms in Canterbury, New Zealand. Agric. Ecosystems and Environ., 52: 163-173.

28- Padem, H., Ocal, A. and Alon, R. 1999. Effect of humic acid added to failure fertilizer on quality and nutrient content if eggplant and seedling. Acta Hort.241-245.

29- Pandey, R. K., Maranville, J. W. andChetima, M. M. 2000. Deficit irrigation and nitrogen effect on maize in a Sahelian environment. Agriculture Water Management. 46: 15-27.

30- Pimental, D., Bevadi, G. and Fast, S. 1983. Energy efficiency of farming systems: Organic and conventional agricultural systems. Agric. Ecosystems and       Environ. 9: 359-372.

31- Pinamonti, F., Stringari, G. and Zorzi, G. 1997. Use of compost in oils cultivation. Compost Sci. Util. 5, 38-46.

32- Saha, S., Mina, B. L., Gopinath, K. L., Kundu, S. and Gupta, H. S. 2008. Relative changes in phosphatase activities as influenced by source and application rate of organic composts in field crops. Bioresource Technology. 99: 1750-1757.

33- Sharma, A.K. 2002. A handbook of Organic Farming. Agro bios. India.

34- Wahing, I., Van, W., Houba, V. J.G. and Van der, Lee. 1989. Soil and plant analysis, a series of syllabi. Part 7, plant analysis procedure. Wageningen Agriculture University.