ارزیابی عملکرد نخود درکشت مخلوط نخود و جو به منظور کشت علوفه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، باشگاه پژوهشگران جوان، خرم آباد، ایران

چکیده

این تحقیق در سال زراعی 89-1388 به ارزیابی عملکرد بیولوژیک نخود در کشت مخلوط نخود و جو به عنوان محصول علوفه ای در شرایط آب و هوایی بروجرد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملا تصادفی در چهار تکرار به مدت یکسال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد اجرا شد. در این بررسی تیمار نسبت های مختلف اختلاط دو گیاه در پنج ترکیب کاشت بودند که شامل :M1  = تک کشتی100% جو،   M2= 75% جو+25%نخود،   M3= 50% جو+50% نخود، M4 = 25 % جو+ 75% نخود،  M5 = تک کشتی 100% نخود  مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عملکرد علوفه نخود و علوفه کل مخلوط (جو و نخود) تحت تاثیر تیمار نسبت اختلاط قرار گرفت ( P

کلیدواژه‌ها


1 - Daryaee, F. et al 2009. Qualitative and quantitative evaluation of chickpea and barley forage in mixed cultures. Iranian Journal of Crop Science. Volume 40, Issue 2.

2 - Kmalzadeh, A. 2003. Food security and global trade. Proceedings of the Symposium on Food and Sustainability. Page 15.

3 - Kochaki, A. 1995. Physiology of crop yield (translation). Mashhad Jihad Daneshgahi.Asghari-Meidani, J. & Ghaffari, A. 2005 . Comparison of quantity and quality yields of vicia and barley in pure and mixture planting. In: Proceedings of First National Forage Crop Congress, Karaj, Iran.

4-Hauggaard-Nielsen, H. & Jensen, E. S. 2001. Evaluation pea and barley cultivars for complementary in intercropping at different levels of soil Availability. Field Crops Research, 72, 185-196.

5-Jandaghi, R. 2005. Evaluation of water stress effect on forage and seed yield in Chichpea-barley intercropping system. M. Sc. Thesis in agronomy, Azad University, Saveh Unit.

6-Lagnat, M. 2003. Managing beneficial interactions in ecosystems. New York.