تأثیر تراکم های مختلف گیاهی بر عملکرد کمی و کیفی هیبرید‌های ذرت علوفه‌ای در شرایط آب و هوایی اهواز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران

چکیده

انتخاب هیبرید مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه و تعیین تراکم بوته مناسب از جمله عوامل مهم در دستیابی به عملکردهای بالا می باشند. به این منظور آزمایشی در سال 1388در مزارع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل اول، فاصله روی ردیف در 3 سطح شامل (13، 14 و 16 سانتی متر) و عامل دوم سه هیبرید ذرت سینگل کراس (704، 640 و 500) بودند. نتایج نشان داد اثر مقادیر مختلف تراکم بر وزن خشک برگ، وزن خشک بوته و نسبت برگ به ساقه معنی دار بود. همچنین در ارقام مختلف ارتفاع بوته، تعداد برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک بوته، نسبت برگ به ساقه و نسبت بلال به بوته معنی دار بود. اثر متقابل رقم و تراکم درصفت ارتفاع بوته و نسبت برگ به ساقه معنی دار گردید. در این آزمایش به نظر می‌رسد فاصله روی ردیف 14 سانتی متر(95 هزار بوته در هکتار) به دلیل بالا بودن وزن خشک بوته و نسبت برگ به ساقه بیشتر، فاصله ردیف مناسبی در شرایط آب و هوایی اهواز برای گیاه ذرت می باشد. همچنین هیبرید 640 از لحاظ کمی و زودرس بودن نسبت به دیگر ارقام برتری داشت.

کلیدواژه‌ها


1- حمیدی، ا.، خدابنده، ن. و دباغ محمدی نسب، ع. 1379. بررسی تأثیر تراکم های بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های ظاهری دو هیبرید ذرت. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 3. شماره 3. صفحه 567-579.
2- راشد محصل، ح.، حسینی، م.، عبدی، م. و ملافیلابی، ع. 1376. زراعت غلات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 406 صفحه.
3- عزیزی، خ.، میرزاوند، ک. ودارائیمفرد، ع.ر. 1390. بررسی تأثیر تراکم گیاهی و هیبرید بر عملکرد کمی ذرت در شرایط آب و هوائی خرم آباد. مجله دانش زراعت. سال چهارم، شماره 4. صفحه 23-15.
4- مرید، ع .1383. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم 704 sc تحت دو روش آبیاری نشتی و میکرو و الگوی کاشت یک و دو ردیفه با دو تراکم کاشت در شرایط اقلیمی شمال خوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد((زراعت)). دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.
5- هاشمی دزفولی، ا. 1373. بررسی مسائل فیزیولوژیک ذرت در استان خوزستان. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. راهنمای ذرت دانه ای در استان خوزستان . نشریه شماره 2-3.
6- Akintoye, H. A., Lucas, O. and Kling, T.G. 1997. Effects of Planting and Time of Nitrogen Application on Maize Varieties in Different Ecological Zones of West Africa.
7- Anonymous, V. 1998. Crop Production and Annual Summaries1889-1998 USDA Crop Extension wo76 University of Tennessee
8- Bavar, M. 2008. Effects of planting date density on growth indecies and yield component of hull-less barley. The Thesis of M.Sc. degree. University of Agriculture Sciences and Natural Resources of Gorgan, 62p.
9- Bryant. H. T. 1982. Effect of Treated Wastewater on Growth Parameters Condition Croppers Agronomy ,Journal. 22: 23-29.
10- Buxton, D. R. 1996. Quality related Characteristics of Forages as in Flounced by Plant Environment and Agronomic Factors. Anim. feed Sci.Technol.59:37-49.
11- Chaturred, V. K. 1992. Quality evaluation of forage sorghum. National research center for sorghum regendranjar, Hydrarabud , India.
12- Cummins, D. G. 1999. Yield and Quality Changes With Maturity Silage-Type Elephant Grass Nerbage. Agronomy. Journal. 89:789-793.
13- Coors, J. G. 1995. Grain yield and nutritional quality of corn silage. Research Consortium meeting Madison ws unpublished.
14- Hum, D. and Kebede, J. 2012. Response to planting data and population density by early-maturing sorghum hybrids in Ontario.Can.J.Plant.
15- Porter, P. M., Hicks, D. R., Elueschen, W., Ford, G. H., Warnes, D. and Hovers tad, A. D. 1997. Corn Response to Row Width and Plant Population in the Northern Corn belt. Journal of Production and Agriculture .10:293-300.
16- Sango, L. 2000. Understanding Plant Density Effects on Maize Detasseling on Grain Yield tolerance to High Plant Density and Drought Stress. Pesguisa Agropecuana brazilin33(5): 677-684.
17- Yilmaz, S., Gozuhenli, H. and Atis, I. 2000. Genotype and plant density effectes on corn forage yield. Asian Journal of Plant Sciences.6(3):538-541.