مطالعه تغییرات کمی و کیفی علوفه یونجه همدانی(Medicago sativa L.) تحت اثر کاربرد مقادیر مختلف هیومیک اسید و عصاره جلبک دریایی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر محلول‏پاشی هیومیک‌اسید و عصاره جلبک دریایی بر عملکرد و کیفیت علوفه یونجه همدانی در همدان و در سال 1395 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تیمار اسیدهیومیک در غلظت‏های صفر، 1، 5/2 و 5 لیتر در هکتار و عصاره جلبک دریایی در چهار سطح صفر، 250، 500 و 1000 گرم در هکتار بودند. نتایج نشان اثر تیمارهای کاربرد عصاره جلبک دریایی و اسید هیومیک بر صفات ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد ساقه در واحد سطح، عملکرد علوفه تر و خشک، درصد پروتئین خام و قندهای محلول معنی‏دار شد. مقایسه میانگین داده‏ها نشان داد با افزایش غلظت عصاره جلبک دریایی و اسید هیومیک ارتفاع بوته افزایش یافت. بیشترین تعداد ساقه در واحد سطح در تیمار مصرف یک کیلوگرم در هکتار عصاره جلبک دریایی به دست آمد. عملکرد علوفه تر در تیمار کاربرد 1000 گرم در هکتار عصاره جلبک بیشترین میزان بود که نسبت به تیمار شاهد 16% افزایش داشت. بیشترین و کمترین عملکرد علوفه تر به میزان 79/29 و 99/23 تن در هکتار به ترتیب مربوط به تیمارهای 5/2 لیتر در هکتار و عدم استفاده از هیومیک اسید بود. بیشترین میزان پروتئین نیز در تیمار 1000 گرم در هکتار عصاره جلبک دریایی(23/12%) و 5 لیتر در هکتار هیومیک اسید(23/12) حاصل شد. همچنین محلول‏پاشی هیومیک اسید و عصاره جلبک دریایی با هم میزان قندهای محلول را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. در نهایت این نتایج نشان داد محلول‏پاشی عصاره جلبک دریایی و هیومیک اسید عملکرد کمی و کیفیت یونجه همدانی در منطقه همدان را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها