اثر محلول پاشی عناصر روی، آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان رقم پیشگام

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی عناصر روی، آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان رقم پیشگام آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار در سال زراعی 1395-1394 در تربت جام به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل 8 تیمار آهن، روی، منگنز، آهن+روی، آهن+منگنز، روی+منگنز، آهن+روی+منگنز و شاهد بود. محلول‌پاشی با استفاده از کلات عناصر کم‌مصرف به میزان یک در هزار در دو مرحله ساقه‌دهی و گلدهی صورت پذیرفت. نتایج آزمایش نشان داد محلول‌پاشی بر روی صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، و شاخص برداشت معنی‌دار است. محلول‌پاشی باعث افزایش ارتفاع بوته‌ها گردید. بیشترین ارتفاع گندم در تیمارهای آهن+منگنز، آهن+منگنز+روی، منگنز+روی حاصل شد. بیشترین طول سنبله در تیمارهای آهن+روی، آهن+منگنز به دست آمده که البته با تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشتند. تعداد دانه در سنبله در تیمارهای روی و روی+ آهن+ منگنز نسبت به سایر تیمارهای شاهد بیشتر بود. البته هیچ یک از تیمارهای محلول‌پاشی با عناصر نتوانست عملکرد دانه را نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها