تاثیر روش‏های متفاوت خاکورزی حفاظتی و محلول پاشی با عناصر ریز مغذی بر عملکرد ذرت علوفه ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،ساوه،ایران

2 دانشجوی فوق لیسانس، گروه زراعت،دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،ساوه،ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات روش‏های مختلف خاکورزی حفاظتی و محلول پاشی با عناصر ریز مغذی بر اجزاء عملکرد و عملکرد ذرت علوفه‏ای هیبرید 704 سینگل کراس به عنوان کشت دوم پس از گندم انجام شد. آزمایش به صورت اسپیلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی و با سه تکرار در منطقه بابلسر در سال 1392 انجام شد. نتایج نشان داد شاخص جوانه زنی در همه تیمارها مشابه بود. نوع شخم اثر معنی داری بر وزن خشک گیاه در تمام دوران رشد گیاه گذاشت و موجب کاهش آن در روش بدون شخم و سطح آهن کود و روی صفر گرم بر لیتر شد. اما در همین روش شخم و با سطح کود آهن 30 میلی‏گرم بر لیتر و سطح روی مایع 40 میلی‏گرم بر لیتر عملکرد به طور معنی‏داری افزایش یافته و بطور معنی‏داری عملکرد آن با عملکرد گیاه در روش شخم و دیسک قابل مقایسه بود. شاخص سطح برگ از روند مشابهی پیروی کرد. قطر ساقه در روش‏های مختلف شخم بطور معنی‏داری متفاوت بود. سایر نتایج به دست آمده نشان داد مصرف کودهای میکرو به ویژه کلات روی موجب افزایش عملکرد ذرت علوفه‏ای گردید. با توجه به نتایج فوق محلول‏پاشی عناصر ریز مغذی روی و آهن در دو زمان ساقه رفتن و ظهور گل تاجی برای افزایش عملکرد ذرت هیبرید 704 در بابلسر در روش بدون شخم و حداقل شخم زراعی توصیه می‏شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
1- استانکوف، ن، 1376. زراعت غلات، ترجمه راشد محصل، م .، م . حسینی .، م . عبدی،ع . ملا فیلاجی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .406 ص.
2- آقاسیدعلی دربندی، پ.، بهشتی، ب.، ابراهیمزاده، م. ر.، باخدا، ح. و فرقانی اله آبادی، ی. 1387. ارزیابی و مقایسه روشهای متداول خاکورزی برای کشت گندم پاییزه آبی در منطقه شهرری. فصلنامه علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم. شماره 19. ص: 84- 95.
3- بانکه ساز، ا. 1378. دستورالعمل کاشت دو ردیفه ذرت. مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
4- بنایی، ت.، شاملو، ج. و معینی، ر. 1383 . تاثیر تراکم بوته و آرایش کاشت ( یک ردیفه و دو ردیفه روی پشته ) بر عملکرد ذرت دانه ای هیبرید KSC704 چکیده مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان. رشت. صفحه 349.
5- بور، ق. و خورگامی، ع. 1387. اثر خاکورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم منطقه خرم آباد. پژوهش نامه کشاورزی. 1(1) ص:62-72.
6- بی نام، مجله ویژه نامه روستایی، 1388 شماره 190 . صفحه 81..
7- تاج بخش، م.، پورمیرزا، ع. ا.1382. زراعت غلات. انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه. 314صفحه.
8- چوگان، ر. 1375. بررسی و مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد در ارقام هیبرید ذرت. نشریه تحقیقاتی کشاورزی نهال و بذر. جلد 12. شماره 2. صفحات 40-36.
9- چوگان، ر. 1386 . برنامه راهبردی ذرت. انتشارات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی .123 صفحه.
10- Agrawala, H. P. 1992. Assessing the micronutrient requirement of winter wheat. Commun. Soil Soc. Plant Anal. 23: 2555 – 2568.
11- Almond, j. A, T. c. d., dawkins, c. j., Done and j. D., lvins. 1984. Cultivations for winter rape. Aspects-of-applied biology.
12- Alvin, A. 2003. Modern developments in foliar fertilization. IFA-FAO Agriculture Conference. Rom, Italy.
13- Asghari Meydani, J. 2001. Study effects of no-tillage and minimum tillage in dry land area. Dry land Agricultural Research Institute .237. (In Farsi).
14- Atwell, B. J. 1988. Physiological responses of Lupin roots to soil compaction. Plant and Soil. 111:277-281.
15- Bacon, S. C., L. E. Lanyon, andR. M. Schlander. 2002. Plant nutrient flow in the managed pathways of an intensive dairy farm. Agron. J. 82:755–761.