بررسی اثرات کرم خاکی و کمپوست بر خصوصیات خاک و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مریم گلی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثرات کمپوست و کرم خاکی (Essina Foetida) بر خصوصیات خاک و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی شخصی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به صورت گلدانی در سال 1393 در شهرستان چالوس به اجرا درآمده تیمارها شامل 1-کرم خاکی با سطوح کاربرد (صفر، 10 و 20 نخ) 2-کمپوست با سطوح مصرف (صفر و 30 گرم در هر گلدان) و 3- نوع بافت خاکی (شنی و رسی) بوده است. صفات مورد ارزیابی شامل وزن خشک گیاه، مقدار اسانس، ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد ماده آلی، پی اچ، هدایت الکتریکی و درصد نیتروژن خاک بوده است. بیشترین وزن خشک و مقدار اسانس گیاه و بالاترین درصد نیتروژپن خاک (047/0)، درصد ماده آلی (53/1) و ظرفیت تبادل کاتیونی (66/23) در تیمار کاربرد کرم خاکی (20 نخ) در مصرف کمپوست (30 گرم) حاصل شد. و هدایت الکتریکی خاک با کاربرد کرم خاکی افزایش نشان داد. افزایش وزن خشک و مقدار اسانس گیاه تحت تأثیر تیمار کاربرد کرم خاکی و مصرف کمپوست ناشی از اثر این تیمارها در افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد ماده آلی و درصد نیتروژن خاک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها