تأثیر ارتفاع برش بر تعداد چین و عملکرد علوفه ارقام جدید سورگوم علوفه ای در منطقه سیستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 معاون اموزشی دانشگاه ازاد واحد زاهدان

2 دانشگاه ازاد اسلامی

3 کارشناس ارشد فیتو شیمی

چکیده

به منظور بررسی اثر ارتفاع برش بر تعداد چین و عملکرد علوفه در ارقام جدید سورگوم علوفه ای در منطقه سیستان در سال زراعی 1393-1392، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک به صورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار اجرا انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل رقم به عنوان عامل اصلی در سه سطح (a1= اسپید فید، a2= پگاه، a3= هندی) و ارتفاع برش عنوان عامل فرعی در چهار سطح شامل(b1= 0 (شاهد)، سانتی متری b2=5، سانتی متری b3=10، سانتی متری b4=15)، می باشد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که اثر ارقام مختلف در چین اول و سوم علوفه تر سطح 1% معنی دار بوده و در چین دوم در سطح 5% معنی داری را نشان می دهد و اثر ارتفاع برش بر عملکرد علوفه تر گیاه سورگوم در چین اول و دوم علوفه در سطح 5% و سوم در سطح احتمال 1% معنی داری را نشان می دهد، و اثر متقابل رقم و ارتفاع برش بر ارتفاع گیاه سورگوم در چین دوم و سوم علوفه در سطح 5% و در چین اول اثر غیرمعنی داری را از خود نشان می دهد. بیشترین عملکرد علوفه تر سورگوم چین دوم علوفه (3/108 تن در هکتار)، کمترین عملکرد علوفه تر سورگوم چین سوم علوفه (48/59 تن در هکتار)، و همچنین بیشترین عملکرد علوفه خشک گیاه سورگوم چین دوم علوفه (5/30967 کیلوگرم در هکتار)، و کمترین عملکرد علوفه خشک سورگوم چین اول (5/10607 کیلوگرم در هکتار) به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها