تاثیر روش های مختلف کاشت و زمان چین برداری بر روی صفات زراعی و عملکرد سورگوم علوفه ای در شهرستان ایرانشهر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه ازاد زاهئان

2 کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نبانات

3 کارشناس ارشد فیتو شیمی

چکیده

به منظور بررسی اثرات، روش های مختلف کاشت و زمان های برداشت بر روی خصوصیات زراعی و عملکرد سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید، آزمایش مزرعه ای در سال 94-1393 در محل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان واقع در شهرستان ایرانشهر انجام شد. آزمایش به صورت طرح استریپ پلات درقالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجراگردید. که دو عامل روش های مختلف کاشت شامل کشت جوی و پشته ای، دستپاش و ردیفی به فاصله 50 سانتی متر و زمان های مختلف برداشت شامل 50، 60 و 70 روز بعد از کاشت به ترتیب در نوارهای عمودی و افقی قرارگرفتند. صفات مورفولوژیک گیاه نظیر، وزن تر و خشک برگ و ساقه، درصد نیتروژن، فسفروپتاسیم و درصد پروتئین اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر روش های مختلف کاشت بر وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ساقه از نظرآماری معنی دار بود، لیکن تفاوت معنی داری در درصد نیتروژن، فسفر، پتاسیم و پروتئین مشاهده نگردید. حداکثر وزن تر و خشک علوفه به ترتیب با میانگین های 3/108 و 23/27 تن در هکتار به ترتیب مربوط به روش های کشت جوی و پشته ای و ردیفی بود. زمان برداشت نیز به طورمعنی داری وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ساقه، درصد نیتروژن و پروتئین را تحت تاثیر قرار داد. با توجه به نتایج آزمایش، تیمار کشت جوی و پشته ای و ردیفی و زمان برداشت 70 روز پس از کاشت جهت افزایش عملکرد کمی و کیفی علوفه سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید درشرایط ایرانشهر توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها