تاثیر روش‏های متفاوت خاک ورزی حفاظتی و محلول پاشی با عناصر ریز مغذی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

معاون دانشجویی. دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات روش‏های مختلف خاک‏ورزی حفاظتی و محلول پاشی با عناصر ریز مغذی بر اجزاء عملکرد و عملکرد ذرت علوفه‏ای هیبرید 704 سینگل کراس به عنوان کشت دوم پس از گندم بود. این آزمایش به صورت اسپیلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی و با سه تکرار در شهرستان بابلسر در سال 1392 انجام شد. آزمایشات نشان داد جوانه زنی در همه تیمارها مشابه بود. نوع شخم اثر معنی داری بر وزن خشک گیاه در تمام دوران رشد گیاه گذاشت و موجب کاهش آن در روش بدون شخم و سطح آهن کود و روی صفر گرم بر لیتر شد. اما در همین روش شخم و با سطح کود آهن 30 میلی‏گرم بر لیتر و سطح روی مایع 40 میلی‏گرم بر لیتر عملکرد به طور معنی‏داری افزایش یافته و بطور معنی‏داری عملکردش با عملکرد گیاه در روش شخم و دیسک قابل مقایسه بود. شاخص سطح برگ از روند مشابهی پیروی کرد. قطر ساقه در روش‏های مختلف شخم بطور معنی‏داری متفاوت بود. کمترین قطر ساقه در روش بدون شخم و سطح کود مایع آهن و روی صفر، بدست آمد. اما در روش‏های بدون شخم و حداقل شخم، با سطح کود مایع آهن 30 میلی گرم بر لیتر و کود مایع روی 80 میلی‏گرم بر لیتر، افزایش معنی‏داری در برگ و قطر ساقه بدست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که مصرف کودهای میکرو به ویژه کلات روی موجب افزایش عملکرد ذرت علوفه‏ای گردید.

کلیدواژه‌ها