تاثیر محلول پاشی آهن، روی و منگنز بر میزان عناصر دانه و عملکرد سورگوم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

مسئول روابط عمومی بیمارستان ولیعصر

چکیده

اجرای این طرح در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور فرمهین صورت گرفت. طرح در غالب بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار و هر تکرار شامل 8 کرت اجرا شد. هر کرت شامل 5 خط کاشت به طول 6 متر وفواصل 50 سانتیمتر بود. هدف اجرای طرح تاثیر 3 عنصر ریز مغذی روی، آهن و منگنز بر کیفیت دانه سورگوم بوده است. تیمارها شامل محلولپاشی هر سه عناصر روی، آهن، منگنز، تیمار محلولپاشی 2 عنصر آهن و منگنز، تیمار محلولپاشی 2 عنصر آهن و روی، تیمار محلولپاشی عنصر روی و منگنز، تیمار محلولپاشی آهن، تیمار محلولپاشی روی، تیمار محلولپاشی منگنز و تیمار شاهد بود. محلول پاشی های عناصر در تمامی تیمارها حتی تیمارهای ترکیبی نیز به صورت جداگانه صورت گرفت. مصرف کودها به صورت محلولپاشی با غلظت 5 در هزار و کودهای مورد استفاده از نوع سولفاته بود. محلولپاشی در دو مرحله ساقه دهی و ظهور گل تاجی صورت گرفت. نتایج نشان داد که محلولپاشی توام آهن، روی و منگنز باعث افزایش عملکرد علوفه با 12/55 تن در هکتار و افزایش عملکرد دانه با 75/5 تن در هکتار گردید.

کلیدواژه‌ها