بررسی سطوح مختلف کود آلی "ای ام بایکال 1" (EM1 Baikal) بر خصوصیات مورفولوژیک، شاخصه‌های عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

با توجه به اینکه گیاهان دارویی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به صورت دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند، کشت ارگانیک این دسته از گیاهان دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. به‌منظور بررسی سطوح مختلف کود آلی " ای ام بایکال 1" بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی، آزمایشی به صورت گلدانی، در قالب طرح بلوک‌های کاملا تصادفی با 5 تیمار و 6 تکرار، در فضای باز صورت گرفت. تیمارهای کودی شامل: محلول کودی با غلظت‌های ( 2 ، 4، 6 و 8 در هزار) و تیمار شاهد (آب معمولی) بود. شروع تیمار کودی در مرحله 6 برگی تا پایان مرحله رشد ادامه داشت. آبیاری به میزان 400 میلی‌لیتر و 2 بار در هفته و مقدار محلول کودی به مقدار 300 میلی‌لیتر یک بار در هفته صورت گرفت. در پایان آزمایش و در مرحله گلدهی کامل، ارتفاع بوته، ارتفاع گل آذین، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک گل آذین، عملکرد گیاه، درصد و عملکرد اسانس و میزان جذب ازت، فسفر و پتاس موجود در گیاه اندازه گیری شد. با توجه به نتایج حاصل، میزان اسانس تا غلظت 4 در هزار افزایش و با افزایش غلظت از 4 در هزار، کاهش میزان اسانس مشاهده شد و کمترین میزان اسانس (5/0 درصد) مربوط به تیمار شاهد بود. ولی بیشترین میزان عملکرد بوته در هر گلدان (14/16 گرم) مربوط به تیمار کودی با غلظت 2 در هزار بود. از نظر جذب عناصر نیز، بالاترین میزان جذب ازت (56/2 درصد) مربوط به تیمار کودی 2 در هزار، بالاترین جذب فسفر (013/0 درصد) در تیمار 4 در هزار و بالاترین جذب پتاسیم (155/0 درصد) در تیمار کودی 8 در هزار صورت گرفته است. به‌طور کلی کاربرد غلظت 2 در هزار از این کود برای گیاه دارویی بادرشبی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها