تاثیر محلول‎پاشی کودهای سیلیکاته بر صفات زراعی برنج رقم عنبربو در مزرعه شور بهنمیر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران

چکیده

محلول‎پاشی کودهای سیلیکاته در اراضی شالیزاری متاثر از شوری، متداول است. برای تعیین تاثیر کودهای مایع سیلیکاته بر عملکرد و اجزای عملکرد شلتوک برنج رقم عنبربو، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در بهنمیراجرا شد. تیمارها شامل سه نوع کود مایع سیلیس، نانو سیلیس و سیلیکات پتاسیم با سه غلظت 2، 4، 6 در هزار، همراه با تیمار شاهد ( عدم مصرف کود سیلیس) بودند. 25 و 50 روز بعد از نشاکاری، محلول پاشی انجام شد. نتایج نشان داد که محلول پاشی کود مایع 6 در هزار سیلیس باعث افزایش ارتفاع بوته و کاهش تعداد دانه پوک در خوشه شد. کود سیلیکات پتاسیم باعث افزایش تعداد خوشه در کپه شد. بیشترین تعداد کل دانه در خوشه در تیمار کودی نانو سیلیس شش در هزار حاصل شد. مصرف کود سیلیکاته، باعث افزایش 20-10 درصدی عملکرد شد. بیشترین عملکرد شلتوک به میزان 3265 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار 6 در هزار کود مایع سیلیس بود.

کلیدواژه‌ها