اثر آفتابدهی خاک بر درصد جوانه‌زنی و زوال بذر تاج خروس و خردل وحشی در منطقه استهبان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی واحد فسا

چکیده

به منظور بررسی آفتابدهی خاک بر جوانه‌زنی و زوال بذر تاج‌خروس و خردل وحشی در منطقه استهبان در استان فارس، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. فاکتورها شامل مدت آفتاب‌دهی در 5 سطح 0، 15، 30، 45 و 60 روز و رنگ پلاستیک در سه سطح شفاف، غیرشفاف و تیره بود. نتایج نشان داد که در تمام مدت‌های آفتابدهی اختلاف معنی‌داری بین رنگ‌های مختلف پلاستیک نبود. کمترین رطوبت خاک در تیمار شاهد و بیشترین رطوبت خاک در تیمار 15 روز آفتاب‌دهی و پلاستیک غیر شفاف مشاهده شد. با افزایش مدت آفتاب‌دهی درصد جوانه‌زنی بذرهای تاج خروس، خردل وحشی کاهش یافت و کمترین میزان جوانه‌زنی در تیمار 60 روز و بیشترین درصد جوانه‌زنی در تیمار شاهد مشاهده شد. همچنین با افزایش تیرگی رنگ پلاستیک، درصد جوانه زنی بذر علف‌های هرز کاهش یافت. بر اساس نتایج این آزمایش‌، افزایش دمای شدید در زیر لایه پلاستیک منجر به زوال شدید بذر گردید، به طوری که استفاده از پوشش پلاستیک‌های تیره تر باعث شد که بیشتر بذرهای موجود در این تیمارها در سطح خاک از بین بروند.

کلیدواژه‌ها