ارزیابی تأثیر کنترل شیمیایی بر علف‌های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد تریتیکاله (Triticosecale wittmack L.) در منطقه مازندران.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

فرهیخته کارشناسی ارشد علوم علف های هرز

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر کنترل شیمیایی بر علف‌های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد تریتیکاله، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقاتی بایکلاء نکا در سال 1389 انجام پذیرفت. تیمارهای مورد بررسی در 15 سطح مصرف علف‌کش شامل سولفوسولفورون 6/26 گرم، مزوسولفورون+یدوسولفورون 5/1 لیتر، مت‌سولفورون‌متیل+سولفوسولفورون 40 گرم، ایزوپروتون+دیفلوفنیکان 2 لیتر، یدوسولفورون+مزوسولفورون+مفن‌پیردی‌اتیل 400 گرم، کلودینافوپ پروپاژیل 8/0 لیتر، پینوکسادن 5/1 لیتر، دیکلوفوپ‌متیل 5/2 لیتر، پینوکسادن+کلودینافوپ‌پروپاژیل 5/1 لیتر، فنوکساپروپ پی‌اتیل+مفن‌پاپردی‌اتیل 8/0 لیتر، ترالکوکسیدیم 2/1 لیتر، دیفنزوکوات 4 لیتر، فلم‌پروپ‌ام‌ایزوپروپیل 4 لیتر، وجین‌دستی و عدم کنترل علف‌های هرز بود. میزان مصرف علف‌کش‌ها در هکتار بود. نتایج نشان داد که مصرف علف‌کش‌ مختلف سبب تاثیر معنی‌دار بر تراکم علف‌های هرز، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت تریتیکاله شد. کمترین عملکرد دانه در تیمار تداخل علف‌های هرز (8/225 گرم در متر مربع) توزین شد. بیشترین عملکرد دانه در تیمار وجین‌دستی (1/401 گرم در متر مربع)، مصرف 2 لیتر ایزوپروتون+دیفلوفنیکان (پنتر) (5/334 گرم در متر مربع) و 6/26 گرم سولفوسولفورون (آپیروس) (75/328 گرم در متر مربع) و 8/0 لیتر فنوکساپروپ پی‌اتیل+مفن پاپردی‌اتیل (پوماسوپر) (63/327 گرم در متر مربع) حاصل شد.

کلیدواژه‌ها