دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390 
6. مقایسه الگوی بیان ژن های منتخب القاء شونده با تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum L.)

صفحه 151-163

مسعود گماریان؛ محمد علی ملبوبی؛ فرخ درویش؛ سید ابوالقاسم محمدی