دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 (بهار 1386) 3، بهار 1386 
1. تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیشرفته کلزا در منطقه اصفهان

صفحه 177-189

فیروزه فیاض؛ محمدرضا نادری درباغشاهی؛ امیرحسین شیرانی راد


2. بررسی واکنش ارقام کلزا به کشت تاخیری در شرایط آب و هوایی کرج

صفحه 191-199

امیدرضا سالی؛ حمید مدنی؛ امیرحسین شیرانی راد