اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید مشهدی

مکانیک ماشینهای کشاورزی استادیار-دانشگاه آزاد اسلامی اراک

h-mashhadiiau-arak.ac.ir
08634132153

سردبیر

دکتر حمید مدنی

زراعت - فیزیولوژی دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامی اراک

h_madanixiau-arak.ac.ir
09123606518

دبیر اجرایی

دکتر شیلا گلدسته

دکتری تخصصی حشره شناسی استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی اراک

shilagoldastehyahoo.com
08634132153

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین حیدری شریف آباد

استاد - مرکز تحقیقات کنترل و گواهی بذر و گیاه

roho6605612xyahoo.com
09196431675

دکتر علی رضا صبوری

کنه شناسی استاد-دانشگاه تهران

saboorixut.ac.ir
09121864187

دکتر اسکندر زند

فیزیولوژی علف کشها دانشیار

eszandxyahoo.com
09123003133

دکتر حمید مدنی

زراعت - فیزیولوژی دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامی اراک

h_madanixiau-arak.ac.ir
09123606518

دکتر جهانفر دانشیان

اکولوژی کشاورزی دانشیار - مرکز اصلاح نهال و بذر

j_daneshianxyahoo.com
09123549478

دکتر حجت اله زاهدی پور

زراعت - اکولوژی استادیار - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

hodjatzahedixyahoo.com
09188627740

دکتر حمید مشهدی

مکانیک ماشینهای کشاورزی استادیار

h-mashhadiiau-arak.ac.ir
08634132153

کارشناس نشریه

مهندس حمید قلی پور

زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات

hgholipor1386yahoo.com
09183628021