نویسنده = غلامرضا نادری بروجردی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی کاربرد کود بیولوژیک فسفر در کاهش نیاز به کود شیمیایی در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalas L.)

دوره 9، شماره 2 (زمستان 1393) 34، زمستان 1393، صفحه 137-147

نبی اله نعمتی؛ عباس پازکی؛ غلامرضا نادری بروجردی؛ سینا طاهرآبادی


2. بررسی تاثیر کودهای شیمیایی بر خصوصیات عملکردی و درصد اسانس در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis L.)

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393، صفحه 353-361

غلامرضا نادری بروجردی؛ حمید مدنی


3. بررسى تأثیر کودهاى بیولوژیک و شیمیایى نیتروژن و فسفر بر عملکرد و میزان اسانس سرشاخه گلدار نعناع فلفلى در شرایط آب و هوایى اراک

دوره 8، شماره 3 (بهار 1393) 31، بهار 1393، صفحه 275-290

امیررضا یونسی؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ نورعلی ساجدی؛ غلامرضا نادری بروجردی


4. اثر مقدار کود نیتروژن و تراکم کاشت بر رشد و عملکرد اسانس گیاه زوفا

دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، بهار 1391، صفحه 221-229

حمید خلیلی؛ جهانفر دانشیان؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی؛ محمود چگینی


5. تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح نیتروژن بر رشد و میزان اسانس گیاه دارویی گلرنگ

دوره 4، شماره 4 (تابستان 1389) 16، تابستان 1389، صفحه 370-386

حسن طهماسبی زاده ؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی


6. بررسی روابط همبستگی و تجزیه علیت برخی از صفات مهم زراعی موثر بر عملکرد دانه در ارقام مختلف برنج

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 265-283

حسن طهماسبی زاده؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی


7. تاثیر زمان برداشت بر عملکرد و ریزش دانه کلزا (Brassica napus L. cv. Okapi) در اراک

دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 286-296

حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی؛ حسن آقاجانی؛ مهدی چنگیزی؛ علیرضا پازکی