کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 54
51. بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم ذرت دانه ای

دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386، صفحه 267-278

لیلی صادقی؛ حمید مدنی؛ مسعود رفیعی


52. بررسی واکنش ارقام کلزا به کشت تاخیری در شرایط آب و هوایی کرج

دوره 1، شماره 3 (بهار 1386) 3، بهار 1386، صفحه 191-199

امیدرضا سالی؛ حمید مدنی؛ امیرحسین شیرانی راد


53. اثر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد دانه در چهار رقم گندم دروم(Triticum durum L. )

دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385، صفحه 93-102

سیروس اسدپور؛ حمید مدنی؛ کیومرث کلارستاقی؛ علیرضا محمدی


54. مطالعه اثرات محلول پاشی آهن، روی و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی گندم هامون در منطقه سیستان

دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385، صفحه 103-110

عباسعلی حسین آبادی؛ محمّد گلوی؛ مصطفی حیدری