اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه در گروه های مختلف زودرسی ذرت در تناوب با گندم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

     به منظور تعیین بهترین تراکم بوته و مناسبترین تاریخ کاشت ارقام زودرس ذرت دانه ای بعنوان کشت دوم در تناوب با گندم، دو رقم سینگل کراس 301 به عنوان نماینده گروه زودرس و سینگل کراس 108 به عنوان نماینده گروه خیلی زودرس در دو آزمایش جداگانه در3 تاریخ کاشت اول، دهم و بیستم تیرماه درطی سال های 1388و1389 و در دو منطقه بایع کلاء (نکا) و قراخیل (قائمشهر) مورد بررسی قرار گرفتند. تراکم های کاشت 75، 85، 95 و105 هزار بوته در هکتار بود. طرح در قالب اسپلیت پلات در 3 تکرار اجرا گردید. تاریخ های کاشت در کرت های اصلی و تراکم ها در کرت های فرعی قرار گرفتند. پس از برداشت، عملکرد دانه هر تیمار بطور جداگانه محاسبه شد. بهترین فاصله و تاریخ کاشت برای هر رقم با توجه به عملکرد دانه در طی دو سال و در هر منطقه مشخص گردید. در منطقه بایع کلاء(نکا) در مورد هیبرید سینگل کراس 301 بهترین تراکم 75 هزار بوته در هکتار با متوسط عملکرد 1/8 تن در هکتار تعیین گردید. در مورد هیبرید سینگل کراس 108 بیشترین عملکرد دانه مربوط به تراکم 85 هزار بوته در هکتار با متوسط عملکرد 3/7 تن در هکتار بود. در منطقه قراخیل، هیبرید سینگل کراس301 بهترین تراکم جهت مصرف دانه در این منطقه 75 هزار بوته در هکتار با متوسط عملکرد 7/7 تن در هکتار بوده است. در این منطقه در مورد هیبرید سینگل کراس 108 بهترین تراکم 85 هزار بوته در هکتار با متوسط عملکرد  2/7 تن در هکتار بدست آمد. به­ طورکلی تاریخ کاشت و تراکم بیشترین تاثیر را بر وزن هزار دانه داشته و هیبرید 301 عملکرد بالاتری نسبت به هیبرید108 درکشت پس از گندم دارد.

کلیدواژه‌ها


1- Alessi , J. and Power, J . F. 1975. Response of an early maturing hybrid to planting date and population in the Northern Plains.Agron.J.67:762-765.
2- Allard , R.W. 1960. Principles of plant breeding. John Wiley and Sons Inc. NewYork. 485 pp.
3- Bruns. H . A. 2009. Asurvey of factors involved in crop maturity. Agronomy Journal.101:60-66.
4- Bruns, H. A. and Abbas, H. K. 2005. Ultra-High plant populations and nitrogen fertility effects on corn in the MississippiValley. Agronomy Journal. Vol. 97. No.4. p. 1136.
5- Delorit, R . J ., Greup, L. and Ahlgren, H. L. 1984. Crop production . Hall Inc New Jerssey . 768 pp.
6- Dwyer, L. M., R. I. Hamilton, Hayhoe, H. N. and Royd, S. W. 1991. Analysis of biological traits contributing to grain yield of short to mid – season corn hybrids. Canadian Journal of Plant Science .71:535 – 541.
7- Hashemi, M. H., Herbert, S. J. and Putnam, D. H. 2005. Yield response of corn to crowding stress. American Society of Agronomy.97:839-846.
8- Kucharik, C. J. 2008.Contribution of planting date trends to increased maize yield in the central united states. Agronomy Journal.100:328-336.
9- Monneveux, P., P.H. Zaidi and Sanchez, C. 2005. Population density and low nitrogen affects yield. - Associated Traits in Tropical Maize. Crop Science. Vol. 45(2).
10- Olson, R . A. and Sander, D. H. 1988. Corn production. pp . 639 – 686. In : G.F.Sprague and J. W. Dudley (eds) . Corn and corn improvement.American Society of Agronomy INC. Madison ,Wisconsin . USA.
11- Popp, M., Edwards, J., manning, P. and purcel, L. C. 2006. Plant population density and maturity effects on profitability of short-season maize production in the midsouthern USA.Agronomy Journal.98:760-765.
12- Pohlman, J. M. 1987 . Breeding Filed Crops . AVI Pud co.724pp.
13- Sarlangue, T., F. H. Andrade, P. A. Calivino and Purcell, L. C. 2007. Why do maize hybrids respond differently to variations in plant density. Agronomy Journal.99:984-991.
14- Saseendran, S. A., L. Ma, D. C. Nielsen, M. F. vigil and Ahuja, R 2005. Simulating planting date effects on corn production using RZWQM and CERES maize models. Agronomy Journal.97:58-71.
15- Subedi, D., B. L. Ma and Smith, D. L. 2006. Response of a leafy and non-leafy maize hybrid to population densities and fertilizer nitrogen levels.Crop Sci.49:1860-1869.
16- Wiatrak, P. J., D. L.Wright, J. J. Marios and Sprenkel, R. 2004.Corn hybrids for late planting in the southeast U.S.A.agronomy Journal.96:1118-1124.
17- Widdicombe,W. D.  and Thelen, K. D. 2002. Row width  and plant density  effects on corn grain production in the northern corn belt.Agronomy  Journal.94:1020-1023.
red winter wheat. Agron. Tissue nitrogen levels for dry land hard red winter wheat. Agron. J. 82:561–565.
, Philippines. P: 83.