تأثیر تراکم کاشت و میزان نیتروژن بر زیست توده علف های هرز و برخی صفات زراعی ذرت دانه ای 640

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تبریز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تبریز، ایران

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر میزان نیتروژن و تراکم کاشت بر زیست توده علف های هرز و برخی صفات زراعی ذرت دانه ای 640 آزمایشی در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی خسروشهر به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل تراکم گیاه زراعی در سه سطح 8، 10 و 12 بوته در متر مربع و عامل دوم شامل کود نیتروژنه در سه سطح 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش تراکم موجب کاهش زیست توده علف‌های هرز به میزان 2/27% و افزایش وزن دانه در مترمربع به میزان 2/28 % و قطر بلال شد. افزایش نیتروژن منجر به افزایش وزن 300 دانه، قطر بلال و قطر چوب بلال شد. افزایش تراکم ذرت تا 10-12 بوته در واحد سطح توأم با استفاده از کود نیتروژن به عنوان راهکاری برای جلوگیری از کاهش عملکرد ناشی از رقابت با علف‌های هرز توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


1-  امیری، ژ.، توکلی، ا.، راستگو، م.، یوسفی، ع. و جلال، ص. 1390. بررسی تاثیر تراکم ذرت و رقابت علف هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، 19 الی 21 شهریور 1390، دانشگاه زنجان.
2-  ایزدی، م.ح. و امام، ی. 1389. اثر آرایش کاشت، تراکم بوته و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704. مجله علوم زراعی ایران. شماره 12، جلد 3: صفحه 251-239.
3-  تیموری، م.، باغستانی، م.ع.، زند، ا.، مدنی، ح. و بانکه ساز، ا. 1390. بررسی تاثیر تراکم ذرت و شیوه های مختلف مدیریت علف های هرز در مزارع ذرت. مجله دانش علف های هرز، شماره ی7: صفحه 73-47.
4-  صابری، ع.، فیض بخش، م.ت.، مختارپور، ح.، مساوات، ا. و عسکر، م. 1389. اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704. مجله به زراعی نهال و بذر. شماره 26، جلد 2: صفحه 136-123.
5-  موسوی، س.ک.، زند، ا. و باغستانی، م. 1382. رقابت لوبیا و تاج خروس در سطوح مختلف تراکم گیاهی. مجله پژوهشهای زراعی ایران، شماره 1، جلد 2: 281-292.
6-   یدوی، ع. ر.، آقاعلیخانی، م.، قلاوند، ا. و زند، ا. 1385. اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و شاخص‌های رشد ذرت دانه‌ای Zea maiz L.)) تحت رقابت با علف‌هرز تاج خروس ریشه قرمز. پژوهش در آب، خاک و گیاه در کشاورزی. جلد 6، شماره 3: صفحه 46-31.
7-  یوسف آبادی، و. و عبداللهیان نوقابی،م. 1390. اثر تقسیط کود نیتروژن و زمان برداشت بر عملکرد ریشه و خصوصیات کیفی چغندرقند . مجله علوم زراعی ایران: شماره 13، جلد 3: صفحه 532-521.
8-     Abubakr, S. 2008. Effect of plant Density on Flowerning Date. Yield and Quality Attribute of Bush Beans (Phaseolus Vulgarisl L.) under Center Pivot Irrigation System. American Journal of Agricultural and Biological sciences. 3(4): 666-668
9-     Carlson, H.L. and Hill J.E. 1986. Wild oat (Avena fatua) competition with spring wheat: effects of nitrogen fertilization. Weed Sci., 34:29-33.
10-   Cathcart, R.J. and Swanton C.J. 2004. Nitrogen and green foxtail (Setaria viridis) competition effects on corn growth and development. Weed Sci., 52:1039-1049.
11-   DiTomaso J.M. 1995. Approaches for improving crop competitiveness through the manipulation of fertilization strategies. Weed Sci., 43:491-497.
12-   Evans, S. P., Kenzevic, S. Z., Lindquist, J. L., Shapiro, C. A. and Blankenship, E.F. 2003. Nitrogen application influences the critical period for weed control in corn. Weed Science. 51: 408-417.
13-   Gimplinger, D. M., Erley, G. S., Dobosc, G. and Kaul, H. P. 2008. Optimum crop densities for potential yield and harvestable yield of grain amaranth are conflicting. European Journal Agronomy. 28: 119-125.
14-   Louis, D., Prioul, J. and Dugue, M. 1992. Source-sink manipulation and carbohydrate metabolism in maize.crop sci.32:751-756.
15-   Makrian, H., Banaian, m., rahimian, H. and Isadi darbandi, E. 2003. planting date and population density influence on competitivess of corn (Zea mays L.) With redroot pigweed (Amarantus retorflexus L.) Iran j.crop Res .2:271-279.
16-   Mclachlan, S. M., Tollenaar, M., Swanton, C. J. and Weise, S. F. 1993. Effect of corn-induced shading on dry matter acumulation, distribution architecture of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.). Weed Sci. 41: 568-573.
17-   Nordby, Dawn., Hartzler, E. and Robert, G. 2005. Influence of corn on common waterhemp (Amaranthus rudis) growth and fecundity. Weed Sci. 52:255-259.
18-   Nurse, E. R. and Ditommaso, A. 2005. Corn competition alters the germinability of velvetleaf (Abutilon theophrasti) seeds. Weed Science. 53: 479-488.
19-   Richard, k. and Rodnecy, g. 2000. Identification and control of field bindweed.Weed sci.w-802 (revised).
20-   Roth, B. E., Li, X., Huber, D. A.  and Peter. G.F.  2007. Effects of management intensity genetics and planting density on wood stiffness in a plantation of juvenile loblolly pine in the southeasten USA. Forest Ecology and Management. 246: 155-162.
21-   Saberi, A.R., Mazaheri, D. and Heidari Sharif Abad, H. 2006. Effect of density and planting on yield and some agronomic characteristics of maize KSC647. Agriculture and Natural Resources Science 1:67-76.
22-   Sibuga, K.P. and Bandeen J.D. 1980. Effects of various densities of green foxtail (Setaria viridis L. Beav.) and lambsquarters (Chenopodium album) on N uptake and yields of corn. E. Afric. Agric. For. J. 45:214-221.
23-   Teyker, R.H., Hoelzer H.D. and Liebl R.A. 1991. Maize and pigweed response to nitrogen supply and form. Plant Soil., 135:287-292.
24-   Tharp, B.E. and Kells, J. J. 2001. Effect of glufosinate – resistant corn (Zea mays) population and row spacing on light interception, corn yield, and common lambsquarters growth. Weed Technol. 15: 413 – 418.
25-   Tollenaar, M., Nissanka, S.P., Aguilera, A., Weise, S.F. and Swanton, C.J. 1994. Effect of weed interference and soil nitrogen on four maize hybrids. Agron. J., 86:596-601. 
26-   Upadhyaya, M.K. and Blackshaw, R.E. 2007. Non-chemical Weed Management, Principles, Concepts and Technology. CAB International Publishing. 239 pp.
27-   Weidong, L. and Tollenear, M. 2009. Response of yield heterosis to increasing plant density in maize. Crop Science. 49: 1807-1816.