تاثیر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdarifa) در منطقه جیرفت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد باغبانی گرایش گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، جیرفت، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بم، گروه زراعت و اصلاح نباتات، بم، ایران

چکیده

      به منظور بررسی اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر گیاه چای ترش آزمایشی در سال 1388 در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت انجام شد. آزمایش با استفاده از کرت های یکبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار به مرحله اجرا رسید. تیمارهای آبیاری یا تنش کم آبی در 4 سطح شامل عدم تنش، آبیاری زمانی که رطوبت خاک به75%FC، 50%FC و 25%FC رسید به عنوان عامل اصلی و تراکم بوته در 4 سطح شامل تراکم 20-40-60-80  بوته در مترمربع به­عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد اثر تنش خشکی بر وزن خشک کاسبرگ، کپسول و کل گیاه و همچنین ارتفاع گیاه از لحاظ آماری در سطح 1% معنی­دار بود. اثر تراکم بوته بر عملکرد کاسبرگ، تعداد میوه در گیاه، وزن میوه و وزن خشک بوته در سطح آماری 5% معنی دار بود. کم آبیاری کاهش معنی­داری بر عملکرد کاسبرگ داشت به طوری که عملکرد کاسبرگ از5/617 کیلوگرم در تیمار عدم تنش به 8/430  کیلو گرم در هکتار تقلیل یافت. بیشترین عملکرد کاسبرگ از آبیاری هنگامی که رطوبت خاک به 75%FC رسید حدود 8/660 کیلو گرم در هکتار بود. بیشترین عملکرد کاسبرگ خشک 7/576 کیلو گرم در هکتار از تراکم بوته 40 بوته در متر مربع حاصل شد ولی تفاوت معنی داری با تراکم 20 بوته در متر مربع نداشت. در نهایت برای کشت این گیاه در منطقه جیرفت آبیاری در زمانی که رطوبت خاک به 75%FC رسید وتراکم بین 40-20 بوته در مترمربع توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


1- ترابی، ع. 1383. بررسی اثر تاریخ کاشت وفاصله ردیف بر عملکرد چای مکی (چای ترش). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، 150 صفحه.
2- Abdul Jaleel, C., Manirannan, P., Sankar, B., Kishorekumar, A. and Gopi, R. 2007. Water deficit stress mitigation by calcium chloride in Catharanthus rose us: Effects on oxidative stress, Proline metabolism and indole alkaloid accumulation, colloids and surface B.Biointer faces, 60: 110-116. DOI: 10. 1016/j. Colsurfb. 2007. 06. 006.
3- Abid-Askari, solangi, Ms. 1995. Autecological studies of exotic plant Hibiscus sabdariffa L. (Roselle), a multipurpose plant, for is introduction and culture. Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research. 38: 1, 17-21; 13ref.
4- Ahmad, A. S., Abdelrahman, M. K. and Abuelgasim, E. H. 2009. Some genotypic phenotypic of Roselle (Hibiscus Subdariffa Var. subdarriffa) and their practical Implications. J. SC.Tech, 10 (2): 69-79.
5- Babatunde, F. E. and Mofoke, A. L. E. 2006. Performance of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) as Influenced by irrigation schedules, Pakistan Journal of Nutrition S(4): 363-367.
6- EL-Boraie, FOM., A. M. Gaber and Abdel-Rahman, G. 2009. Optimizing irrigation schedule to maximize water use efficincy of Hibiscus sabdariff under shalation cond:tion, Word Journal of Agricultural science S(4): 505-514.
7- Kirby, R. H. 1963. 'Vegetable Fibers'ed. By Prof. Nicholes Pullunin PP. 129-131. Inter sciense Publish Inc. New Yourk.
8- Maksoud S. A. and Hosni H. A. 1997. Distribution of Urease in the seeds of some Egyption species of Malvaceae and Tiliaceae. Egyption Journal of Botany. 70: 2, 285-297; 23ref.
9- Ramu, B. S. and Farooqi, A. A. 1995. Nutrient uptake and yield of dry calyces in roselle (Hibiscus sabdariffa L.Var. sabdariffa) as influenced by different nitrogen levels and row spacings. Mysore Journal of Agricultural Sciences. 29: 3, 256-260; ref.
10- Rao-PU. 1996. Nutrient composition and biological evaluation of mesta (Hibiscus sabdariffa) seeds. Plant Foods For Human Nutrition. 49: 1, 27-34; 14.
11- Rodrigues, L. 2006. Drought and drought stress on south Texas Landscape Plants. San. Antonio Express News. Avilable at (http: bexar-Tx. T. Tam. edu.)
12- Sreeramu, B. S. 1996. Effect of different levels of nitrogen and row spacinge on yield and harvest index of roselle. Farming systems. 12: 1-2, 40-42; 3ref.
13- Sreevalli, Y., Baskaran, K., chandra shekara, R., Kuikkarni, R., Sushil Hasan., Samresh, D,. Kukre, J., Ashok,  A., Sharmr Singh, K., Srikant, S. and Rakesh, T. 2001. Preliminary obserration on the effect of irrigation frequency and genotypes on yield and alkaloid concentration in petriwinkle. Journal of medicinal and Aromatic plant Sci. 22; 356-358.
14- Valliy, B. and Nguyen, H. T. 2006. Under standing regulatory networks and engineering for enhanced drough tolerance in plant, corrent optintion in play Biology, 9: 1-7.
15- Wilson, F. D. 1994. The genome biogeography of Hibicus L. section FurcariaDC. Genetic Resource and crop Evolution, 41: 1, 13-25; ref (098:).