اثر مقادیر و زمان کاربرد متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه فراهان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه زراعت، اراک، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر و زمان کاربرد متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره بومی اصفهان در منطقه فراهان، آزمایشی در سال 1389 اجرا گردید. این تحقیق به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی به زمان های مختلف محلول پاشی متانول در چهار سطح: T1= مرحله شروع ساقه دهی، T2= مرحله 10 % گلدهی، T3= مرحله پایان گلدهی و خشک شدن گلبرگ ها، T4= مرحله ساقه دهی و پایان گلدهی و کرت های فرعی به غلظت های مختلف متانول در چهار سطح: S1= 100 % آب مقطر، S2= 10 % متانول، S3= 20 % متانول، S4= 30% متانول، اختصاص یافتند. نتایج نشان داد کاربرد غلظت های مختلف متانول بر صفاتی چون، ارتفاع بوته، تعداد طبق در بوته، عملکرد دانه و درصد روغن گلرنگ در سطح آماری پنج درصد معنی دار بود. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین عملکرد دانه گلرنگ با میانگین 39/3 تن در هکتار از تیمار مصرف متانول20% به دست آمد که موجب افزایش 17/24% عملکرد دانه نسبت به کمترین مقدار آن شد.

کلیدواژه‌ها


- پیله وری خمامی، ر.، م. ن. صفرزاده ویشکایی.، ن. س. ساجدی.، م. رسولی.، و م. مردادی. 1387. اثر مصرف مقادیر متانول و روی بر خوصوصیات کمی و کیفی بادام زمینی در گیلان. یافته های نوین کشاورزی. سال دوم 4. صفحات 351-339.
2- خواجه پور، م. ر. 1385. گیاهان صنعتی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. 564صفحه.
3- سوقانی، م.، ف . پاک نژاد.، ا. نادعلی.، م. غفاری.،  و ف. الهی پناه. 1390. ارزیابی محلول پاشی  متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود با استفاده از روش های آماری چند متغیره. مجموعه مقالات همایش ملی دستاورد های نوین در زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران/ شهر قدس. ایران.
4- صادقی شعاع، م.، ف. پاک نژاد.، ع. کاشانی.، ت. نورالوندی.، و. بیات.، و م. کاوه. 1390. تأثیر غلظت های مختلف متانول بر عملکرد کمی و کیفی ماش. مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی حبوبات ایران. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک، ایران.
5- صفر زاده ویشکایی. م. ن. 1386. اثر متانول بر رشد و عملکرد بادام زمینی. رساله دکتری زراعت. دانشکده کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران. 236 صفحه.
6- صفرزاد ویشکائی، م. ن. ق. نور محمدی.، ا. مجیدی هروان.، و ب. ربیعی. 1386. اثر متانول بر رشد و عملکرد بادام زمینی. مجله علوم کشاورزی. سال سیزدهم. صفحه 102-87.
7- محله یوسفی، س. م.، م. ن. صفرزاده ویشکایی.، ق. نور محمدی.، و س. ع. نورحسینی نیاکی، 1390. از محلول پاشی متانول بر عملکرد لوبیا سبز و معمولی. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.
8- میر آخوری، م.، ف. پاک نژاد.، س. وزان.، پ. ناظری.، ی. ریحانی.، و ح. مرتضی پور. (1389 الف). اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران. صفحه 3769-3772.
9- میرآخوری، م.، ف. پاک نژاد.، م. ر. اردکانی.، ف. مرادی.، پ. ناظری.، و م. نصری. (1389 ب). اثر محلول پاشی متانول برع عملکرد سویا (Glycine max L.). نشریه بوم شناسی. جلد 2. شماره 2. صفحات 244-236.
10- Ali, S. K. L. and Mazumer, M.C. 1991. Studies on pectin content of some fruits and plant parts. Sci.cult. 57:256.
11- Aslani, A., Safarzadeh Vishekaei, M. N., Farzi, M., Noorhosseini Niyaki, S. A. and Jafari Paskiabi, M. 2011. Effects of foliar Applications of Methanol on Growth and Yield of Mung bean (Vigna radiata L.) in Rasht, Iran. African Journal of Agricultural Research, African Journal of Agricultural Research, 6(15): 3603-3608.
12- Behdani, M. A. and Jami Al-Ahmadi, M. 2008. Evaluation of growth and yield safflower cultivars in different planting dates. Iran. Agron. Res. 6(2), 245-254. (In Persian with English summary).
13- Devlin, M., Bhowmik, P. C. and Karczmarczyk, S. J. 1994. Influence of methanol on plant  germination and growth. Plant  Growth Regul. Soc. Am. Q. 22: 102-108.
14- Dingler's,  J. 1879. Soxhlet, F. Die gewichtsanalytische Bestimmung des Milchfettes, Polytechnisches 232, 461.
15- Dowine, A., S. Miyazaki, H, Bohnert, P. John, J. Coleman, M. Parry and R. Haslam. 2004. Expression profiling of the response of  Arabidopsis thaliana to methanol stimulation. Phytochem. 65:2305-2316.
16- Fall, R. and A. A. Benson. 1996. Leaf methanol- the simplest natural product from plants. Trands plant Sci. 1(9): 296-301.
17- Faver, K. L. and T. J. Gerik. 1996. Foliar applied methanol effects on cotton gas exchange and growth. Field Crops Res. 47: 227-234.
18- Galbally, E. and W. Kirstine.2002. The production of methanol by flowering plants and the global cycle of methanol. J. Atoms. Chem. 43(3):195-229.
19- Jafari Paskiabi, M. Safarzadeh Vishekaei, M.N., Noorhosseini Niyaki, S.A., Farzi, M. and Aslani, A. 2011. Effect of Time and Foliar Spraying by Methanol on Growth and Yield of Cowpea (Vigna unguiculata). Middle-East Journal of Scientific Research, 8(1): 173-177.
20- Kesselmeier, J. and M. Staudt. 1999. Biogenic volatile organic compounds (voc): An overview on emission, physiology. J. Atmos. Chem. 33:23-88.
21- Kucuk M and Arslan B. 2005. The nutrition value of safflower oil and its effect on human health. 6th International Safflower Conference, Istanbul. 2005, 363 - 9.
22- Lee, H. S., Madhaiyan, M., Kirn, C. W., Choi, S. J., Chung, K. Y. and Sa, T. M. 1995. Physiological enhancement of early growth of rice seedlings (Oryza sativa L.) by production of phytohormone of N2-fixing methylotrophic isolates. Bio. Ferti. Soils. 42: 402-408.
23- Li, Y., Gupta, G., Joshi, J. M. and Siyumbano, A. K. 1995. Effect of methanol on soybean photosynthesis and chlorophyll. J. Plant Nutr. 18:1875-1880.
24- MacDonald, R. C. and R. Fall. 1993. Detections of guard cells. In: E. Zeiger, G.D. Farquhar and I. R. Cowan (Editors), stomatal Function. Stanford university Press, Stanford, CA, pp. 125-162.
25- Madhaiyan, T., S. Poonguzhali, S. P. Sundaram and T. Sa. 2006. A new insight into foliar applied methanol influencing phylloplane thyrotrophic dynamics and growth promotion of cotton (Gossypium hirsutum L.) and sugarcane (Sacchaum officinarum L.) Env. Exp. Bot. 57:168-176.
26- Makhdum, M. I., N.A. Malik, S. Udin, F. Ahmad and F.I. Chaudhry. 2002. Physiological response of cotton to methanol foliar application J. Res. Sci. 13(1):37-43.
27- Mudgett, M. E. and Chlarke, S.1993. Characterization of plant L-isoaspartyl methyltransferases that may be involved in seed survival. Purification, characterization and sequence analysis of the wheat germ enzyme. Biochem. 32:1100-1111.
28- Nemecek-Marshall, M., R. C. MacDonald., J. J. Franzen., C. L. Wojciechowski., and Fall, R. 1995. Methanol emission from leaves. Enzymatic detection of gas-phase methanol and relation of methanol fluxes to stomatal conductance and leaf development. Plant physiol. 108:1359-1368.
29- Nonomura, A.M. and A.A. Benson. 1992. The path of carbon in photosynthesis: Improved crop yield with methanol. Proc. Nath. Acad. Sci. 89:9794-9798.
30- Obendorf, R.L., J.L. Koch, R.J. Gorecki, R.A. Amable and M.T. Aveni. 1990. Methanol accumulation in maturing seeds. J.Exp. Bot. 41:489-495.
31- Petridou, M., C. Voyiatizi and D. Voyiatzis. 2001. Methanol, ethanol and other compounds retard leaf senescence and improve the vase life and quality of cut chrysanthemum flowers. Post harvest. Biol. Technol. 23(1):79-83.
32- Rajala, A., J. Karkkainen, J. Peltonen, and Peltonen-Sainio, P. 1998. Foliar applications of alcohols failed to enhance growth and yield of CR3R crops. Industrial Crops and Products, 7: 129–137.
33- Ramberg, H. A., J. S. C. Bradley., J. S. C. Olson., J. N. Nishio., Markwell, J. and Osterman, J. C. 2002. The role of methanol in promoting plant growth: An Update. Rev. plant Osterman.
34- Ramirez, I., Dorta, F., Espinosa, V., Mercado, A. And pena-cortes, H. 2006. Effect of foliar and root application of Methanol on the growth of Arabidopsis, Tobacco, and Tomato plants. J. Plant Growth Regulation. 56:165-174.
35- Rashed Mohasel, M. H. and Behdani, M. A. 1994. Evaluation of the effect of cultivar and density on yield and components yield safflower plant. Sci. Agro. Indu. 8(2), 110-122.
36- Rowe, R. N., Farr, D. J. and B. A. J. 1994. Effects of foliar and root application of methanol or ethanol on the growth of tomato plants. Crop Hort. Sci.22:335-337.
37- Smith, J. 2005. Safflower oil. In: Shahidi F. Editor. Baileys Industrial Oil and Fat Products. (6th ed). John Wiley. New York. 2005, pp: 491 - 536.
38- Sunderman, H. D. and Sweeney, D. W. 1997. Soybean response to foliar applied methanol in humid and semiarid environments. Journal of production agriculture, 10(3): 415-418.
39- Tavakoli, A. 2002. Evaluation of the effect of irrigation disruption in different growth stages on yield and components yield safflower plant. MSc. Thesis. Fac. Agric. Tehran Univ., Iran. (In Persian with English summary).
40- Theodoridou, A., Dornmann, D. and Kotzabasis, K. 2002. Light- dependent induction of strongly increased microalgal growth by methanol. Biochim. Biophys. Acta. 1573:189-198.
41- Zbiec, I., Karczmarczyk, S. and Podsiadlo, C. 2003. Response of some cultivated plants to methanol as compared to supplemental irrigation. J. Polish Agri. Univer. Agronomy. 6(1):1-7.