بررسی اثر غلظت‌ هیپوکلریت‌سدیم و مدت‌ زمان ضدعفونی کردن بذر بر خصوصیات جوانه های گندم رقم چمران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، باشگاه پژوهشگران جوان، اهواز، ایران محمد شیرین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه زراعت و اصلاح نباتات، اراک، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف هیپوکلریت‌سدیم و طول مدت های مختلف برای ضدعفونی کردن بذر گندم آلوده به آسپرژیلوس، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. فاکتورها چهار غلظت 2، 4، 6 و 8 % هیپوکلریت ‌سدیم و چهار زمان 2، 5، 7 و 10 دقیقه در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد اثر غلظت و زمان اعمال هیپوکلریت‌سدیم بر روی طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه و وزن خشک ریشه‌‌چه و وزن خشک ساقه‌چه‌ در سطح احتمال 5 % معنی‌دار شد. بیشترین طول ریشه‌چه مربوط به غلظت 4 % و 7 دقیقه و طول ساقه‌چه مربوط به غلظت 6 % و 7 دقیقه و وزن خشک ریشه‌‌چه و وزن خشک ساقه‌چه مربوط به 8 % و 5 دقیقه بود. نتایج نشان داد امکاناستفادهازاختلافاتغلظت مواد ضدعفونی کنندهدرجهتبهبود مؤلفههایجوانهزنیتحتدماهایزیرمطلوبونیزامکانبهبوددماهایپایهومطلوبدرگندموجوددارد.

کلیدواژه‌ها


1- حجازی، ا. 1373. تکنولوژی بذر. انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، ویرایش اول، صفحه 345.
2- رستگار، م. ع. 1376. کنترل و گواهی بذر. انتشارات برهمند، جلد دوم، ویرایش دوم، صفحه 256.
3- قادری، ا.، کامکار، ب. و سلطانی، ا. 1387. علوم و تکنولوژی بذر. (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 512 صفحه.
4- قرینه، م. ح. 1382. پایان‌نامه دکتری. بررسی اثر اکوفیزیولوژی تنش کمبود آب و مراحل رسیدگی بر روی کیفیت بذر ارقام دوروم و نان. دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، 223 صفحه.
5- کریمی‌پورفرد، ه.، نعمت‌اللهی، م. ر. 1386. تکنولوژی ضدعفونی بذر، ماهنامه کشاورزی و صنعت، ج 9، ش 90، ص 29-22.
6- Babadoost, M., Derie, M. L. and Gabrilson, R. L. 1996. Efficacy of sodium hypochlorite treatments for control of Xanthomonas camprestris p.v. campestris in Brassica seeds. Journal of Seed Sci & Technology. 14: 4-15.
7- Collaku, A. and Harison, S. A. 2002. Losses in wheat due to waterlogging. Crop Science, 42.: 444-450.
8- Carisse, O., Ouimet, A. and Toussaint, V. 2000. Evaluation of the effect of seed treatment, bactericides, and cultivars on bacterial leaf spot of lettuce caused by Xanthomonas camprstris p.v. vitians. Journal of Plant Disease. 84: 295-299.
9- Chun, S. C., Schneider, R. W. and Cohn, M. A. 1997. Sodium hypochlorite: effect of solution pH on rice seed disinfestations and its direct effect on seedling growth. Journal of Plant Disease. 81: 821-824.
10- Cuero, R. G., Smith, J. E. and Lacey J. 1986. The influence of gamma irradiation and sodium hypochlorite sterilization on maize seed micro flora and germination. Journal of  Food Microbiology. 3: 107-113.
11- Edilsondasilvaraujo, A., Paulagomesdecastro, A. and Vvierarossetto, C. A. 2004. Sanitary quality evaluation and mold growth on peanut seeds. Journal of Revista Brasileiradesementes. 26: 45-54.
12- Malik, A. I., Colmer, T. D., Lambers, K., Setter, T. L. and Schotemeyer, R. M. 2002. Short-term effects on the growth and physiology of wheat. New Phytologist. 153: 225-236.
13- Musgrave, M. E. and Ding, N. 1998. Evaluating wheat cultivars for water logging tolerance. Crop Sciences. 34: 90-97.
14- Pernezny, K., Nagata, R., Raid, R. N., Collins, J. and Carroll, A. 2002. Investigation of seed treatments of management of bacterial leaf spot of lettuce. Journal of  Plant Disease. 151-155.
15- Reggian, R. S. and Bozo, S. 1995. The effect of salinity on early seedling growth of seeds of three wheat cultivars. Plant Sci. 70: 175-177.
16- Sauer, D. B. and Burroughs R. 1986. Disinfection of seed surfaces with sodium hypochlorite.  Journal of  Phytopathology. 76: 745-749.
17- Soltani, A., Zeinali, E., Galeshi, S. and Latifi, N. 2001. Genetic variation for and interrelationships among seed vigor traits in wheat from the Caspian Sea coast of Iran. Seed Sci. Technol. 29: 653-662.
18- Soltani, A., Galeshi, S., Zeinali, E. and Latifi, N. 2002. Germination, seed reserve utilization and seedling growth of chickpea as affected by salinity and seed size. Seed Sci. Technol., 30: 51-60.
19- www.Sterliezia.blogfa.com/8309.asp